Skip to main content

Styrelsens nya utdelningsförslag 3,25 kr per aktie

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 09:04 CEST

I samband med bokslutskommunikén den 17 februari föreslog styrelsen en utdelning om 1,15 kronor per aktie, motsvarande en utdelningsandel om 32 procent.

Mot bakgrund av Mekonomens finansiella ställning, de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet i moderbolag och koncern, samt bolagets fastlagda strategi, kassaflöde och investeringsbehov anser styrelsen att det finns utrymme för en engångsutdelning om 2,10 kronor per aktie utöver den ordinarie utdelningen.

Styrelsens förslag till årsstämman är därmed en utdelning om totalt 3,25 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt belopp om 100 323 672 kronor. Moderbolagets tillgängliga vinstmedel att utdela uppgår till 101 023 477 kronor.

Avstämningsdag för utdelning föreslås oförändrat till den 15 maj 2006.

Vidare föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om en nedsättning av bolagets reservfond med 340 000 000 kronor från 343 340 977 kronor till 3 340 977 kronor. Nedsättningsbeloppet skall avsättas till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.
Mekonomens årsstämma hålls onsdagen den 10 maj 2006 kl. 16.00 i Salénhuset, lokal Aulan, Norrlandsgatan 15, Stockholm.

Fullständig kallelse bifogas detta pressmeddelande.

För mer information vänligen kontakta:
Christer Zetterberg, Styrelseordförande, tfn 08-407 35 01


Mekonomen är en bildelskedja med egen grossistverksamhet och ett rikstäckande butiksnät bestående av egna och samarbetande butiker i Sverige, Norge och Danmark. Koncernens omsättning utgörs i huvudsak av försäljning till verkstäder och bilägare via egna butiker samt grossistförsäljning till samarbetande butiker.

Se även mekonomen.se