Skip to main content

Tre myndigheter ska tillsammans utveckla arbetet med återvändande

Nyhet   •   Feb 03, 2016 15:00 CET

Migrationsverket, Polisen och Kriminalvården har fått i uppdrag av regeringen att effektivisera arbetet kring personer som ska återvända efter avslag på sina asylansökningar. Nu har Migrationsverket tillsammans med de andra myndigheterna tagit fram en plan för försöksverksamhet på området.

– Målet är att korta tiden som de asylsökande som fått avslag vistas i Sverige, säger Sverker Spaak, processägare på Migrationsverket.

Uppdraget utgår från det goda samarbete som redan finns mellan de tre myndigheterna när det gäller personer med av- eller utvisningsbeslut som vunnit laga kraft. Myndigheterna föreslår nu att försöksverksamhet i tre delar ska genomföras för att utveckla arbetet.

Gemensamt arbete med fokus på den inledande asylprocessen

I det första försöket ska medarbetare från Polisen och Migrationsverket arbeta tillsammans med verkets återvändandeärenden. Det ska ske i en av Migrationsverkets lokaler, där de har gemensamma genomgångar av ärendena. Det är ännu inte bestämt på vilken ort försöket ska genomföras.

Fokus kommer att ligga på den inledande delen av asylprocessen, till exempel arbetet med att klarlägga de asylsökandes identitet. Tanken är att ett eventuellt återvändande ska finnas med som en integrerad del av arbetet redan i början av asylprocessen. För att kunna dra slutsatser om vilka effekter åtgärder i början av processen får för återvändandet ska man sedan följa de sökande genom hela processen. Därför ska medarbetare med kunskap om alla delar av asylprocessen och återvändandet delta i försöksverksamheten.

Nationell arbetsgrupp följer upp beslut

I del två av försöksverksamheten ska en nationell arbetsgrupp gå igenom av- eller utvisningsbeslut som lämnats över till Polisen för att verkställas med tvång. Arbetsgruppen kommer att resa runt till Polisens alla regioner och där ha gemensamma sittningar i Polisens lokaler. Syftet med dem är att följa upp i vilken utsträckning besluten verkställs, vad som krävs för att det ska ske och hur tiden kan kortas. Även personal från Kriminalvården ska medverka när processen kommit så långt att det är dags för en person att lämna Sverige.

Försök på förvarsenheter

Den tredje försöksverksamheten är i viss mån redan i gång. Sedan ett par år tillbaka finns representanter från Polisen och Kriminalvården på plats på Migrationsverkets förvarsenhet i Märsta för att arbeta med ärenden där försvarstagna ska av- eller utvisas med tvång. Syftet med samlokaliseringen är att underlätta myndigheternas kontakt med de förvarstagna. Nu ska denna samverkan följas upp och utvärderas.

Erfarenheterna av samlokaliseringen ska sedan spridas och eventuellt kommer liknande försöksverksamhet att startas på fler förvarsenheter. Då ska även en annan form av tvångsåtgärd – uppsikt – utvärderas.

Sakkunniga ska följa och bedöma verksamheten

Parallellt med de tre försöken ska en grupp sakkunniga utvärdera tidigare arbete på området, följa försöksverksamheten och bedöma om det behövs ytterligare projekt. Gruppen ska också granska annat utvecklingsarbete inom Polisen och Migrationsverket och dra slutsatser av det. De sakkunniga ska sedan skriva en rapport om försöksverksamheten och eventuellt lämna förslag på regeländringar.

Den nationell samverkansgrupp mellan myndigheterna som redan finns kommer nu att fungera som styrgrupp.

Detta förslag har skickats till regeringen och resultatet av försöksverksamheten ska redovisas till Regeringskansliet senast den 23 november.

Läs hela rapporten Återvändandeuppdraget