Skip to main content

Högsta antalet asylbeslut hittills

Pressmeddelande   •   Jan 01, 2017 12:01 CET

2016 fick 111 979 personer beslut i sitt asylärende. Det är det högsta antal asylbeslut Migrationsverket hittills fattat under ett år. Orsaken till kraftsamlingen är det stora antal asylsökande, 163 000, som kom under 2015. Under 2016 sökte totalt 28 939 personer asyl i Sverige.

Det stora antalet asylsökande 2015 gjorde att myndigheten fick ökade resurser samt att resurser flyttades inom myndigheten. Syftet var att så många människor som möjligt skulle få ett beslut i sitt asylärende, utan att ge avkall på rättssäkerheten.

Detta ledde till att Migrationsverket under året kunde fatta totalt 111 979 beslut i asylärenden. Det är fler än myndigheten hittills fattat under ett år. Det är också dubbelt så många asylbeslut som i fjol.

– Vi har höjt vår förmåga, och det är mycket glädjande att vi kunnat ge så många människor ett beslut i deras asylärenden. Men fortfarande väntar fler än 70 000 asylsökande på beslut. Vår målsättning är att de som nu väntat länge ska ha fått sina beslut senast under sommaren 2017, säger vikarierande generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Ingen ökning av asylsökande under hösten
Tidigare år har antalet asylsökande varierat under året, med en tydlig ökning under hösten. 2016 har denna variation samt ökning under hösten uteblivit. Istället har mellan 400 och 600 sökt asyl per vecka och totalt blev det 28 939 personer som sökte asyl i Sverige under året som gått, vilket är den lägsta siffran sedan 2009.

Minskningen förklaras delvis av förändrad svensk lagstiftning, som bland annat försvårat möjligheterna för familjeåterförening och att få permanent uppehållstillstånd. Flyktingöverenskommelsen mellan Turkiet och EU samt försvårade möjligheter för asylsökande att ta sig över gränserna i Europa är andra orsaker till minskningen, och förklarar även den i år uteblivna variationen av asylsökande under året.

Färre i mottagningssystemet
Den 31 december var totalt 122 708 personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, vilket är 59 182 färre jämfört med för ett år sedan. Av de 122 708 var 63 063 inskrivna i anläggningsboenden för asylsökande. 35 449 var registrerade i eget boende. I den resterande gruppen återfinns många ensamkommande asylsökande barn, där kommunerna ansvarar för boendet.

Att fortsätta anpassa boendesystemet efter behovet och skapa ett stabilt boendesystem för de asylsökande är en av Migrationsverkets utmaningar 2017. Avvecklingen inleddes redan framåt sommaren 2016 och inför 2017 är planen att under våren avveckla ytterligare 23 500 direktupphandlade boendeplatser. Målsättningen är återgå till ett stabilt och långsiktigt boendesystem.

Vill korta handläggningstiderna även för andra tillstånd
Den kraftsamling som myndigheten gjorde 2016 när det gäller beslut i asylärenden har till viss del påverkat handläggningstiderna negativt när det gäller andra tillståndsärenden.

– Ett viktigt mål för oss 2017 är att korta handläggningstiderna när det gäller ansökningar om anknytning, arbete eller studier, säger Mikael Ribbenvik.

Fakta

  • Den totala bifallsandelen under 2016 när det gäller asylsökande var 77 procent*. Av de som fick bifall bedömdes drygt 17 000 personer vara flyktingar (enligt FN:s konventioner) och drygt 47 000 alternativt skyddsbehövande.
  • 5 800 personer har under 2016 återtagit sin asylansökan, varav de flesta kom från Irak och Afghanistan. Motsavarande siffra för 2015 var 3 961.
  • Under året som gick ansökte 2 199 ensamkommande barn asyl i Sverige. Motsvarande siffra för 2015 var 35 369. 9 491 ärenden avgjordes under året varav 86 procent* fick bifall.
  • 79 789 ansökningar** om uppehållstillstånd på grund av anknytning lämnades in till Migrationsverket under 2016. 69 768 ärenden avgjordes varav cirka 50 227 fick bifall.
  • När det gäller uppehållstillstånd på grund av arbete i Sverige så lämnades 53 343 ansökningar** in till verket under 2016. 47 184 ärenden avgjordes varav cirka 36 914 fick bifall.
  • 21 418 ansökningar** om att få studera i Sverige lämnande under 2016. Nästan lika många ärenden avgjordes, varav 17 219 fick bifall.

* Inkluderar inte ej materiellt prövade ärenden, såsom Dublin-ärenden.
** Totalt (inklusive första gångs prövningar och förlängningar)

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se