Skip to main content

Stor satsning på väg och järnväg som kortar restider, ökar säkerheten och underlättar pendling i Jämtland och Västernorrland

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2015 08:23 CET

Tillväxtverket har måndagen den 14 december beslutat att bevilja medel till investeringsprojektet Funktionella Mittstråket. Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Västernorrland, Trafikverket och kommunerna Sundsvall, Ånge, Bräcke, Östersund, Krokom, Åre samt Landstinget i Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.

Genom detta samverkansprojekt kan investeringarna både effektiviseras och tidigareläggas, något som kommer både medborgare, besöksnäringen och näringslivet till stor nytta i Västernorrland och Jämtlands län.

– Det är förstås oerhört glädjande att vi nu kan starta igång och genomföra nödvändiga insatser på Mittbanan och E14. Invånarna i länen kan förvänta sig att se insatser redan under 2016, säger Daniel Gustafsson, enhetschef vid Regional Utveckling, Länsstyrelsen Västernorrland.

Det paket av åtgärder som ingår i satsningen ger robustare väg och järnväg i stråket med kortare restider och förbättrad kapacitet som följd.

– Styrkan i att samverka och möjligheten att växla upp med pengar från strukturfonden gör att vi kan skapa goda förutsättningar att resa och transportera gods i stråket, säger Catherine Kotake, regional direktör vid Trafikverket.

Projektet pågår fram till 2020 flera av projekten inleds redan 2016. Projektet omsätter totalt 323 miljoner.

Exempel på investeringar på Mittbanan:

  • Ökad säkerhet genom ombyggnationer av plankorsningar mellan Sundsvall och Ånge.
  • Stängsling och nya planskilda korsningar genom Åredalen ökar säkerheten.
  • Ny järnvägsstation i Nälden.
  • Pendlarparkering i anslutning till järnvägsstationen i Undersåker.
  • Pendlar- och cykelparkeringar på Västra station, Sundsvall.
  • Upprustning och olika säkerhetsåtgärder som bomanläggning, stängsling, plankorsning med mera. på Västra station, Sundsvall.

Exempel på investeringar på väg

  • Stigningsfält Rännbergsbacken och i Undersåker, E14 (Stigningsfält är ett andra körfält som gör att trafiken kan flyta på när långtradare kör sakta eller blir stillastående vid besvärligt väglag).
  • Ny gång- och cykelväg mellan Vik och Frönäset i Åre, E14.
  • Expresscykelvägar i Östersund (Expresscykelvägar är gena, säkra cykelvägar med hög framkomlighet och standard).

I projektet ingår också ett par utredningar för att bedöma behov och möjliga framtida åtgärder. Bland annat för sträckorna Ånge - Storlien och Stöde - Sundsvall på Mittbanan.

Mitt i Sverige och mellan Sundsvall och Trondheim, sträcker sig ett eftersatt trafikstråk: Mittstråket. Mittstråket är den självklara transportsträckan för alla som reser i Mittnorden samt en viktig passage för den godstrafik som ska till och från hamnarna i öst och väst. Snabbare resor, förbättrad trafiksäkerhet och utvecklad transportkapacitet skulle göra Mittstråket till en starkare gren i Europas transportnät. Med investeringar som ger bättre förutsättningar för trafiken skulle Mittstråket kunna bidra till att länka samman flödet av människor och gods mellan Norge, Sverige och Finland – eller söderut, ut i Europa.

För att förbättra trafiksituationen kraftsamlar därför sex kommuner, två län och Trafikverket – med stöd av EU – i ett unikt samverkansprojekt, över kommun och länsgränser. Längs hela Mittstråket byggs små lokalanpassade trafiklösningar ihop med större infrastruktursatsningar på väg och järnväg.

www.mittstraket.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy