Skip to main content

Resultat enligt plan för MittSverige Vatten & Avfalls bolag

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2018 08:57 CET

I somras ersattes den befintliga avloppsledningen i betong från 60-talet av två specialtillverkade brunnar med tillhörande ledningar som leder allt spillvatten från centrala stan ut till Tivoliverket. Foto: Anna Törngren/MSVA

Resultaten inom MittSverige Vatten & Avfallsgruppen 2017 ligger i linje med bolagens budget och verksamhetsplanering.

-Vi är nöjda med bolagens resultat och även med vad som gjorts under året. Det ligger i nivå med vår planering, säger Kim Ottosson, styrelseordförande för MittSverige Vatten & Avfall.

Under året har bolagets roll i Sundsvalls stadsutveckling varit påtaglig. Arbetet med stora investeringsprojekt i Sundsvalls centrala delar har intensifierats i takt med att nya attraktiva stadsdelar växer fram. För att säkerställa dricksvattenförsörjningen byggs kapaciteten i vatten- och avloppsledningsnätet ut. Det förändrade klimatet medför att ledningar måste anpassas för att klara av större mängder regn- och smältvatten.

-Vi har främst arbetat med två omfattande ledningsprojekt med stor framgång mitt i centrala stan. Grävningarna på Strandgatan och Normalmsgatan har i perioder fört med sig begränsad framkomlighet och krävt omfattande planering. Vi är tacksamma för det tålamod som Sundsvallsbor och verksamma i berörda områden har visat, säger Ewa Thorén, tillförordnad VD för MittSverige Vatten & Avfall.

Tydligare och enklare kontakter

Sundsvallsborna får sedan årsskiftet service via en gemensam webbsida för både vatten- och avfallsfrågor. Kunderna har också fått enklare kontaktvägar mot kundservice med gemensamma 020-nummer.

-Vi är speciellt glada att vi nu också kan erbjuda tjänsten ”När kommer sopbilen?” på vår webbsida, som varit en efterfrågad funktion i många år, säger Ewa Thorén.

Möjlighet till ökad miljömedvetenhet

1 maj 2017 infördes krav på genomskinliga säckar på våra återvinningscentraler. Säckarna är tänkta att uppmuntra kunderna att sortera avfallet rätt.

- Genomskinliga säckar är ett bra och enkelt sätt att bidra till ett hållbart samhälle. Införandet har gått smidigt och accepterats av besökarna på återvinningscentralerna, säger Ewa Thorén.

Under året har en box för återvinning av småelektronik delats ut till alla villaägare i Sundsvall.

-Genom att skapa möjlighet till fastighetsnära sortering hoppas vi underlätta för kunden att göra miljömedvetna val, säger Ewa Thorén.

Dialogmöte om vattnets värde och riksintresseklassningen

I Timrå bjöds företagare i höstas in till ett dialogmöte. Syftet var att ge exempel på hur man kan förebygga utsläpp för att sätta fokus på vattnets värde och riksintresseklassningen av Wifsta vattentäkt. Timrås industriområde ligger i utkanten av det nya förslaget till skyddsområde för Wifsta vattentäkt.

-Genom riksintresseklassningen får våra vattentäkter samma status som andra viktiga samhällsfunktioner. Det blir tydligare för aktörer som ska ta hänsyn till dricksvattnet i utvecklingen av infrastruktur, till exempel vid planering och utbyggnad av bostäder och vägar, säger Ewa Thorén.

Fler anslutningar än beräknat i Nordanstig

Under 2017 var det också 10 år sedan Nordanstig gick in i det kommunöverskridande VA-samarbetet med Sundsvall och Timrå. Under åren har omfattande underhålls- och utvecklingsarbeten genomförts på anläggningarna. Det finns fortfarande ett fortsatt underhållsbehov.

- Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i fritidshusområdet i Sörfjärden har gett ett gott resultat med fler anslutna än beräknat hittills, säger Ewa Thorén.

Resultat per bolag

MittSverige Vatten & Avfalls resultat blir alltid noll eftersom kostnaderna fördelas mellan ägarbolagen. Kostnaderna för 2017 är 4,6 mnkr lägre än budgeterat.

I Nordanstig Vatten blev resultatet -3,5 mnkr.

För Timrå Vatten landade resultatet på -1,4 mnkr.

Sundsvall Vattens resultat blev 2,8 mnkr.

I Reko Sundsvall blev resultatet -2,8 mnkr.

På MittSverige Vatten & Avfall arbetar vi för ett hållbart samhälle. Vår ständiga närvaro hos natur och människor gör att vi har ett stort ansvar och en viktig roll för ett fungerande kretslopp. I våra tre ägarkommuner Sundsvall, Timrå och Nordanstig bor över 120 000 invånare. Det är för dem, men kanske ännu mer tillsammans med dem, vi arbetar för att driva, utveckla och bidra med kunskap inom vatten- och avfallsfrågor. Alltid med hållbarhet och miljö i fokus.

Vi ägs av Sundsvall Vatten AB (76%), Reko Sundsvall AB (4%), Timrå Vatten AB (18%) och Nordanstig Vatten AB (2%). Verksamheten är helt avgiftsfinansierad.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.