Skip to main content

Allemansrätten – har den någon framtid?

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2011 13:38 CET

Professor Klas Sandell från forskningsprogrammet Friluftsliv i Förändring har, tillsammans med naturvårdsjurist Margaretha Svenning, för Naturvårdsverket utrett allemansrättens framtid. Utifrån sitt arbete rekommenderar han ett förstärkt skydd av den grundläggande allemansrätten i en föränderlig värld.

Klas Sandell gör i sin del av utredningen en historisk och samhällsvetenskaplig exposé över allemansrätten och dess kopplingar till landskap, natur, friluftsliv och naturturism. Han konstaterar att allemansrättens roll och innehåll är direkt relaterad till samhällsutvecklingen och för att vi ska förstå dess framtid måste vi studera vår samtid. Nu i det tidiga 2000-talet, bör vi t.ex. särskilt uppmärksamma den snabba utvecklingen av nya friluftsaktiviteter där kommersialisering, specialisering och sportifiering ökar, samtidigt som de breda enkla friluftsaktiviteterna har fortsatt mycket stor betydelse för många människors livskvalitet.

- Det är viktigt inför framtiden, säger Klas Sandell, att man tar tillvara på de stora möjligheter som ligger i allemansrättens landskapsperspektiv. Ett mångbrukat hänsynslandskap bör ha den största framtida betydelse när det gäller bl.a. miljöpedagogik, livskvalitet, folkhälsa, identitet, demokrati och stadsbors förståelse för landsbygden och dess näringar.

För ett stärkt skydd av den grundläggande allemansrätten anser Sandell att det är viktigt för ansvariga myndigheter att noggrant följa allemansrättens utveckling för att snabbt kunna agera när frågor eller problem uppstår. Man bör tydliggöra allemansrättens kärna i lag för att kunna hävda dess betydelse i politik, myndighetsutövande och vid konfliktsituationer. En av de slutsatser Sandell drar är att det bör tillsättas en ombudsman med ansvar för allemansrättliga frågor. Vidare anser Sandell att man bör inrätta en skadefond där drabbade markägare kan begära ersättning för förstörelse och störning i fall där den ansvarige ej kan nås.

Utredningen berör också de frågor som är kopplade till kommersiellt utnyttjande av allemansrätten där Sandell anser att man bör fördjupa möjligheterna till att kunna kräva anmälningsplikt för kommersiella aktörer där verksamheten bygger på allemansrätten. Man bör även utreda behovet av begränsningar när det gäller möjligheterna att plocka bär, blommor och svamp till att gälla enbart för husbehov.

För att inte hindra utveckling av naturturism och företagande i glesbygd bör man stimulera möjligheterna att nå och förhandla med markägarna i ett område. Detta inte minst för att ge bästa möjliga villkor för lokalt förankrat och långsiktigt hållbart nyttjande av upplevelselandskapens ekonomiska framtidsmöjligheter.

Mer information:
Utredningen och rapporten i sin helhet, inkl Margaretha Svennings förvaltningsrättsliga utredning, går att nå via Naturvårdsverkets hemsida och bokhandel. Bakgrundsinformation om Klas Sandell kan fås via www.friluftsforskning.se och www.kau.se . Kontakt: Klas Sandell nås säkrast via e-post: Klas.Sandell@kau.se men försöker även vara nåbar via vidarekoppling från telefon 054-700 26 08.

Det nationella forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring har sitt säte vid Mittuniversitetet i Östersund.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy