Skip to main content

Ny utbildning vid Mitthögskolan

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 19:10 CEST

Syftet med förstudien, vilken bestod av tre delstudier, var bland annat att undersöka vilka av läkarens arbetsuppgifter som skulle kunna utföras av sjuksköterskan. Dessutom undersöktes vad sjuk- och distriktssköterskor arbetar med, men som egentligen är läkarens arbetsuppgifter. Läkares och sjuksköterskors upplevelser av sitt arbetsinnehåll har belysts via intervjuer.
Förstudien visar att det i sjuk- och distriktssköterskors arbetsuppgifter ofta ingår att bedöma, diagnostisera, behandla och stödja. Nära hälften av sjuk- och distriktssköterskorna anser att de utför läkaruppgifter i sitt dagliga arbete, till exempel bedömning av sjukdomstillstånd, receptförskrivning och uppföljning av läkemedelsbehandling. Arbetsuppgifter som läkare delegerar till sjuksköterskor är till exempel vaccination, hälsoundersökning och ordination av vissa läkemedel.
– Sjuksköterskor får ofta utföra svåra arbetsuppgifter. Detta gäller framförallt sjuksköterskor som arbetar i glesbygd och som ofta måste ta egna initiativ för att sedan få sina beslut bekräftade av läkare. Att i efterhand få beslut sanktionerade innebär dubbelarbete som skulle kunna undvikas om sjuksköterskan hade fördjupad kompetens, säger Ann-Margret Nilsson.
Nu pågår ett pilotprojekt om en ny typ av utbildning för sjuksköterskor, som ska pågå fram till 2006. En utbildning som ger fördjupade kunskaper inom omvårdnad och medicinsk vetenskap skulle innebära att sjuksköterskan får formell kompetens och därmed i högre grad kan ta självständigt ansvar och arbeta mer jämställt med läkarna. Resurserna kan utnyttjas effektivare genom att sjuksköterskan ansvarar för vissa patienter och läkarna får ökade möjligheter till patientinsatser som kräver deras kompetens.
– Detta kan på sikt leda till att sjuksköterskan och läkaren arbetar mer jämställt och att det tvärprofessionella samarbetet därmed förstärks, avslutar Ann-Margret Nilsson.
Denna samverkan förväntas öka tillgängligheten och kontinuiteten i vården och därmed gynna såväl patienter som närstående.


Frågor kan ställas till dessa personer på Institutionen för vård och hälsovetenskap:
Ordförande i projektledningsgruppen: Ella Danielson, 063-16 56 35, ella.danielson@mh.se
Projektledare: Elisabet Zetterström, 063-16 56 42, elisabet.zetterstrom@mh.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy