Skip to main content

Politik för jämställdhet gör skillnad

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2016 08:23 CEST

Jämställdheten ökar men det gäller framför allt på arbetsmarknaden och inte i hemmet. De så kallade pappamånaderna spelar en viktig roll för att uppnå jämställdhet och de leder till ökad fördelning av ansvaret för hem och barn. Det visar en ny avhandling om genus, välbefinnande och fördelning av arbete mellan män och kvinnor.

- Politik som stödjer en jämlik föräldraförsäkring, som exempelvis föräldraledighet reserverad till vardera föräldern, de så kallade pappamånaderna, visar sig öka möjligheten till att män och kvinnor fördelar arbetet mer lika mellan sig. Det har resulterat i att pappor idag tar ett större ansvar för barnen och hushållsarbetet och att kvinnors deltagande på arbetsmarknaden har ökat, säger Emma Hagqvist, doktorand i hälsovetenskap.

I avhandlingen studeras genus, upplevelsen av balans mellan arbetet och familjeliv, arbetsfördelningen mellan könen och välbefinnande i olika länder. Studierna bygger på dataanalyser ur stora internationella databaser.

En slutsats är att synen på ”jämställt arbete” verkar bygga på en maskulin norm där förvärvsarbete värderas högt i samhället. I ett land som Sverige förväntas vi uppnå jämställdhet genom att kvinnor i samma utsträckning som män deltar på arbetsmarknaden. Samtidigt har kvinnor fortfarande huvudansvar för hem och barn vilket skapar en dubbel belastning för framförallt kvinnor.

- Det är tänkbart att kvinnors dubbla belastning kan vara en orsak till högre sjukskrivningstal, men det krävs mer forskning för att kunna belägga det, säger Emma Hagqvist.

Avhandlingen ställer också frågan vad som är viktigare för välbefinnandet, arbetsfördelning och tid som spenderas på arbete och hushållsarbete, eller en balans mellan arbetsliv och familjeliv. Resultaten av dataundersökningarna visar att för individers välbefinnande är det viktigare med en balans i livet än att fördela arbetet jämlikt.

Synen på jämställdhet i ett land tycks vara viktig för relationen mellan balans i livet och välbefinnande. I länder med högre grad av jämställdhet, som Sverige, påverkar en obalans i livet välbefinnandet negativt i högre utsträckning än i länder som Spanien och Italien där en traditionell syn på fördelning av arbetet är den förhärskande.

- I Sverige upplever vi en högre grad av balans mellan arbete och familjeliv, men för de som upplever en obalans påverkas välbefinnandet mer negativt än i andra länder. Det kan bero på att kvinnor i jämställda länder till större del arbetar och att tiden för hushållsarbete minskar – kvinnornas dubbla belastning. Det kan också bero på vår strävan att vara jämlika och att vi kanske inte riktigt lyckas, säger Emma Hagqvist.

Avhandlingen konstaterar också en förändring över tid i hur arbetet är fördelat mellan män och kvinnor och i attityder till kvinnors deltagande på arbetsmarknaden.

- Politik är centralt för fördelningen av arbete och attityder till kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Det måste beaktas när politik och lagstiftning utformas i framtiden, säger Emma Hagqvist.

Resultaten bygger på analyser ur tre stora internationella databaser: European Social Survey, International Social Survey Program och Multinational Time Use Study.

Här hittar du hela avhandlingen The juggle and struggle of everydaylife. Den försvaras vid Mittuniversitetet, Campus Östersund, den 27 maj.

Kontakt:
Emma Hagqvist, doktorand i hälsovetenskap, 010-142 89 05, 073-052 66 02, e-post: emma.hagqvist@miun.se

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 16 000 studenter med campus i Härnösand, Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy