Skip to main content

MKB bygger Greenhouse – ett spjutspetsprojekt med odlingslägenheter och högsta miljöprestanda

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2012 08:00 CET

MKB Fastighets AB investerar 185 miljoner kronor i 47 nya lägenheter i Ekostaden Augustenborg.

Beslutet fattades av MKB:s styrelse i måndags. Investeringen är ett led i MKB:s strategi att bidra till och stärka Malmös attraktionskraft.

Projektet består av tre sammanhängande delar: ett fjortonvåningshus med odlarlägenheter, tolv radhus samt det gamla tvätteriet/förrådet med ekoprofilförskola och en ny takträdgård. Tillsammans bildar delarna en innehållsrik miljö där idéer om grönt boende och stadsutveckling kommer till praktiskt uttryck på flera olika sätt.

– Greenhouse Augustenborg är ett helhetskoncept som innefattar både de byggnadstekniska frågorna och den´klimatsmarta livsstilen. Även byggprocessen ska vara ett föredöme avseende effektivitet och hållbarhet, säger MKB:s styrelseordförande Lars Svensson.

Greenhouse Augustenborg kommer att byggas enligt Febys passivhusstandard och även klassas Guld enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad. Lägenheterna utformas med stort fokus på en hållbar livsstil. Målet är att Greenhouse Augustenborg ska bli ett spjutspetsprojekt, innovativt inom energi, teknik, miljö, odling och gemenskap.

Fastigheten, som ritas av Jaenecke Arkitekter, kommer att bli ett nytt landmärke för Malmö och Ekostaden Augustenborg. Byggnaden kommer att utmärka sig med huvudbyggnadens stora balkonger och runda former.

Mer information
Lars Svensson, styrelseordförande i MKB, 072-158 22 47
Mats O Nilsson, fastighetschef MKB, 040-31 35 42
Hans B. Persson, byggchef MKB, 040-31 33 47
Åse Dannestam, miljöprojektledare Ekostaden Augustenborg MKB, 040-31 33 39
Margaretha Söderström, kommunikationschef MKB, 0701-88 33 55


Fakta/Planeringsläge
Detaljplanen förväntas vinna laga kraft i januari 2013. Projektet är tänkt att genomföras som en samverkansentreprenad, så kallad partnering, vilket är en samarbetsform som handlar om effektivt samarbete mellan de olika aktörerna i ett byggprojekt. Det bygger på fullständig ärlighet och öppenhet parterna emellan. NCC har efter upphandling tilldelats uppdraget, villkorat av styrelsens godkännande, och projektering är tänkt att starta januari 2013. Rivnings- och byggstart är planerad till hösten 2013 och inflyttning beräknas ske under tredje kvartalet 2015.

Fakta/Miljöbyggnad
Miljöbyggnad (f.d. Miljöklassad byggnad) är ett svenskt system för att certifiera byggnader inom energi, inneklimat och material. Det är utvecklat för att värna om människors hälsa och miljön.

-------------------------------------------

Om MKB Fastighets AB
Med cirka 23 000 lägenheter och 33 procent av hyresmarknaden är MKB Fastighets AB Malmös ledande bostadsbolag. MKB ägs av Malmö stad.

MKB har, i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande, ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö. Bolaget arbetar för att stärka stadens attraktionskraft och utveckling genom en balanserad nyproduktion och ansvarsfull hyressättning. MKB:s målsättning är att bygga bra bostäder till rimliga priser, skapa socialt fungerande boendemiljöer och skapa mervärden för sina kunder.

Stabilitet och trygghet ska känneteckna bolagets bostadsområden. MKB:s fastigheter förvaltas därför med en stark betoning på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Många förknippar idag städer med miljöproblem. Genom att inspirera till en mer grön urban livsstil kan städers invånare själva stå för en del av lösningen. Effektiva transporter, korta avstånd, kloka lösningar för avfall och uppvärmning samt bra livsmiljöer gör att dagens stadsbor har möjlighet att både leva resurssmart och bidra till en hållbar utveckling.

MKB Fastighets AB verkar för en grön, hållbar och tät (Eko)stad. Vi vill att fler gröna innovationer ska komma våra kunder och invånarna i Malmö tillgodo. Bli miljökämpe - flytta till staden!