Skip to main content

MKB summerar 2015: Stark värdetillväxt för bostadsfastigheter i Malmö

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2016 08:00 CET

Fastighetsmarknaden i Malmö utvecklades starkt under 2015 och MKB Fastighets AB redovisar ett fastighetsvärde på över 28,1 miljarder kronor (24,2) vid årsskiftet. Nyproduktion är i fokus och MKB färdigställde rekordmånga nya bostäder.

Värdeförändringen uppgår till knappt 4 miljarder (2,6), varav cirka 1,8 miljarder (0,8) är investeringar och förvärv, och cirka 2,1 miljarder (1,8) är värdeförändring i befintligt bestånd. Detta motsvarar en värdetillväxt med 8,2 procent (8,1) och en totalavkastning på 10,8 procent (11,0) för året. Förändringen beror dels på sjunkande direktavkastningskrav på fastighetsmarknaden, dels på ny hyressättningsmodell.

– Det är glädjande att vi har en god värdeutveckling och en hög bostadsproduktion. Det visar att vi har bra fastigheter och verkar i en stark marknad. Vår fortsatta vilja att bygga och investera är stark, säger Terje Johansson, vd MKB Fastighets AB.

MKB bidrog med 505 nyproducerade hyresbostäder till Malmöborna under 2015. Det är en rekordhög siffra för bolaget. Intesedan 1970-talet har bolaget byggt så mycket. Under året gjorde MKB flera markförvärv motsvarande 900 byggrätter för att säkra framtida nyproduktion.

Cirka 50 000 Malmöbor bor hos MKB. Vid senaste kundundersökningen uppmättes ett NKI index på 65, vilket bolaget anser är ett bra resultat.

Under året minskade MKB sin energianvändning per kvadratmeter, med cirka 4 procent. 3,2 procent förklaras av driftoptimering och åtgärder som underlättar för de boende att minska sin användning. Omkring 0,8 procent förklaras av ökande lokalytor. Minskningen är den största som MKB har uppnått de senaste tio åren och är ett viktigt bidrag till minskad klimatpåverkan.

Fastighetsbeståndet ökade under året till 23 618 lägenheter, vilket motsvarar 33 procent av hyresmarknaden i Malmö. Underhållskostnaderna uppgick till 402 miljoner kronor (367). Resultat efter finansnetto blev 400 miljoner kronor (278).

Uppgifterna är preliminära och har inte varit föremål för styrelsebehandling eller revision.

För mer information
Terje Johansson, VD MKB Fastighets AB, 070-288 10 40
Magnus Jönsson, finanschef MKB Fastighets AB, 040-31 35 21


 

 

Om MKB Fastighets AB
Med cirka 23 600 lägenheter och 1 100 lokaler, till ett värde av 28 miljarder kronor, och 33 procent av hyresmarknaden är MKB Fastighets AB en av Sveriges största fastighetsägare. MKB ägs av Malmö stad och har, i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande, ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö. Bolaget arbetar för att stärka stadens attraktionskraft och utveckling genom nyproduktion och ansvarsfull hyressättning. MKB:s målsättning är att bygga bra bostäder till rimliga priser, skapa socialt fungerande boendemiljöer och skapa mervärden för sina kunder. MKB:s fastigheter förvaltas därför med en stark betoning på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.