Skip to main content

Barn- och utbildningsnämnden klarade budgeten 2006

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 16:33 CET

Inte bara det, när alla siffror kommit på plats visade det sig att den positiva avvikelsen blev ungefär 300 000 kronor.

Under hösten har annars prognoserna pekat på en avvikelse i miljonklassen; men bättre interkommunala ersättningar, högre statsbidrag än väntat för KomVux och ökade föräldraavgifter visade sig ha en välgörande effekt på resultatet. Till det kommer att skolorna varit duktiga på att spara och framför allt hållit nere personalkostnaderna som utgör en betydande del av nämndens budget.


Sollerö förskola
Nämnden beslutade uppdra till tekniska förvaltningen att i samråd med förvaltningen projektera och färdigställa en nybyggnad, klar att tas i bruk 2009. Kostnaderna ska rymmas inom investeringsramen 20 miljoner. Genom bygget friställs nuvarnade lokaler som ägaren Morastrand AB kan utnyttja för andra ändamål, dessutom minskar kön till barnomsorgen med ungefär 10 platser.

- Ingen stor minskning alltså, säger nämndens ordförande Nils Carlsson. Men redan i höst öppnar vi två nya avdelningar på Junibacken i Noret, i det som idag kallas Grindstugan. Och 2008 räknar vi med kunna ta i bruk två nya avdelningar i Utmeland. Sammantaget ska det här göra att vi får en rimlig balans mellan tillgång och efterfrågan på barnomsorgsplatser.


Utmelandsområdets förskola och fritids
Här är tanken att en helhetslösning skapas där bättre parkeringsmöjligheter och avlämnings- och hämtningsplats är ett par av komponenterna. Den utökning med två avdelning som nämnt ovan är en annan, liksom renovering av Klockarhagens fritids. En utredning om allt detta ska göras av tekniska förvaltningen i dialog med barn- och utbildningsförvaltningen.


Budget 2007
Kommunbidraget för 2007 är 301 531 tkr och fördelas enligt följande:

• BUN-Kansli 13 546
• För- och grundskola 192 298
• Gymnasieskola 69 882
• Resursskola 24 805


Val av ledamöter och ersättare i gymnasieutskottet
Utskottet består av nämndens presidium: Nils Carlsson (c) ordförande, Thomas Näslund (s) 1:e vice ordförande och Malin Höglund (m) 2:e vice ordförande.

Ersättare: Anna Hed (c), Lennart Sohlberg (s) och Christina Tomth (fp).


Val av representant i kommunala handikapprådet
Beslutades att utse Paul Beijnes (morap).


Övriga frågor
Under denna avdelning behandlades en skrivelse till Dalatrafik med krav på ekonomisk gottgörelse för alla de problem som höstterminens bristfälliga busstrafik skapat. Sammanlagt vill förvaltningen ha 117 332 kronor och kravet består av tre delar:

1. Inställda/uteblivna turer har uppgått till 122 stycken och medfört att Dalatrafik anses ha fått 18 545, 50 för mycket betalt.

2. Punkt 1 har gett följdverkningar inom organisationen på flera nivåer, och för detta begär man 78 080 kronor. Allt enligt en beräkning som utgår från 122 ärenden som vardera tar fyra timmar till en beräknad kostnad av 160 kronor/timme.

3. Ett schablonbelopp om 1% av det belopp som förvaltningen erlagt under höstterminen (2 070 626 kronor) avrundar framställningen med 20 706 kronor.


Sven-Erik Nilsson
sven-erik.nilsson@mora.se