Skip to main content

Ny förskola på Sollerön?

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 10:32 CEST

Från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2005-10-12
Mycket talar för ett nybygge när nu en utredning beslutats. Två alternativ kommer att presenteras, ett med eko-profil och ett mer traditionellt.

Sollerö förskoleverksamhet
Beslutades att uppdra till tekniska förvaltningen att projektera och lämna förslag på kostnader för traditionell förskola samt förskola med eko-profil. I projekteringen ska dessutom driftskostnader redovisas.

Någon utredning av de befintliga lokalerna görs inte, eftersom de inte anses uppfylla kraven för den pedagogiska verksamheten.

Ytan för ett nybygge kommer att bli 756 kvm, vilket är ungefär 100 kvadratmeter mer än vad som finns disponibelt i dag. Kostnaden har tidigare uppskattats till 14 miljoner (traditionell förskola) eller 16 miljoner (eko-förskola).


Jämställdhetsplan för förvaltningen
Beslutades att upprättat förslag till jämställdhetsplan lämnas på remiss till barn- och utbildningsnämnden, fackliga organisationer, rektorer, barn- och utbildningskansliet, personalkontoret och JämO.. Remissvaren ska vara inlämnade senast 2005-11-20.


Budget 2006
Beslutades uppdra till gymnasiechefen att till novembersammanträdet presentera tre förslag till kostnadsminskningar på 2 miljoner för att komma in i den ekonomiska ramen 2006. Han fick också i uppdrag att göra en översyn av utbudet av individuella val på gymnasieskolan.

I övrigt godkändes upprättat förslag till budget 2006.


Motion: Feministiskt självförsvar för tjejer i skolan
Beslutades att avstyrka motionen på grund av att det för närvarande inte finns ekonomiskt utrymme i nämndens verksamhet för att genomföra utbildningen.


Budgetuppföljningsprognos januari-september
Beslutades att godkänna upprättad budgetuppföljningsprognos som pekar på ett helårsresultat som uppgår till -1.1 miljoner.

- Det är en förbättring sedan förra månaden med 400 000 kronor, meddelade Thor Nordlund, förste vice ordförande i nämnden.


Gymnasiesärskolan
Beslutades att gymnasiesärskolan och särvux återförs den 1 januari 2006 till övriga gymnasiet och kommunala vuxenutbildningen. De medel som är kopplade till verksamheten överförs från Resursskolan till gymnasiet.


Kontaktpersoner
Beslutades att utse kontaktpersoner enligt bilaga (kommer inom kort).

Sven-Erik Nilsson
sven-erik.nilsson@mora.se