Skip to main content

Nya verksamheter på gång

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 14:33 CET

Från barn- och utbildningsnämndens sammanträde

Allt talar för att både kost- och ungdomsfrågor flyttas över till BUN från och med årsskiftet.

En organisationsutredning har föreslagit att kostenheten, som för närvarande sorterar under kommunstyrelsen, i stället ska höra till barn- och utbildningsnämnden (BUN). Som det viktigaste skälet har anförts att det är den största kunden och därmed en naturligt hemvist.

- Vi tycker också det och räknar med att ta över från den 1 januari 2007, säger nämndens ordförande Nils Carlsson (c).

Ungdomsfrågorna är i akut behov av en ny huvudman när turism-, ungdoms- och fritidsnämnden går i graven vid årsskiftet i en ålder av endast fyra år. Tanken är att BUN även här ska gå in och ta över enligt det remissunderlag som nu gått till nämnden, underskrivet av kommunstyrelsens ordförande Peter Helander (c). Och hans partikamrat Nils Carlsson avvisar inte tanken:

- Vi ska se vad vi vill, men vi böjer oss för det som sägs.


Inför Avestamodellen

Det har kristdemokraten Birgitta Sacrédeus motionerat om i fullmäktige och vid dagens sammanträde informerade rektor Ingemar Jansson och chefen för elevhälsoenheten Elisabeth Loman om sina besök i Strömstad och Västerås. På dessa orter arbetar man med modeller liknande den i Avesta. Vad det handlar om är olika lösningar för att hjälpa barn med koncentrations- och beteendeproblem. I Avestamodellen har elevassistenterna tagits bort och ”skolgrupper” bestående av pedagogiska resurspersoner har i stället inrättats för att kunna bistå med sin hjälp där behov uppstår.

BUN ska i sinom tid besvara motionen och tog därför till sig informationen som ett stöd för det kommande ställningstagandet.


Budget 2007 (gymnasieskolan)

Gymnasiechefen informerade och kunde meddela att mycket tyder på att allt fler elever från Mora kommer att välja utbildningar på annan ort under nästa läsår. Det ger i så fall negativa effekter på skolans budget.


Budgetuppföljningsprognos

Inga större förändringar har skett och den siffra som nu nämns är att den negativa avvikelsen ser ut att landa på - 2.6 miljoner. Målet är dock ett annat:

- Det är att ha en budget i balans när vi summerat månad 13, förklarar Nils Carlsson. Att vi nu ligger back beror som tidigare nämnts på att vi öppnat två nya förskoleavdelningar under hösten. Annars hade vi nog haft en nollprognos. Nu sparar vi så mycket vi kan; minskar bland annat inköpen och tar in så få vikarier som möjligt.


Ärenden från gymnasieutskottet

Arbetsmiljöverket har inspekterat rektorernas arbetssituation och funnit att de har alltför hög belastning. Som en följd av detta kommer gymnasiechefen att se över organisationen.

Taxorna för uthyrning av datasalar är till åren komna och i behov av översyn. Christer Winbo fick i uppdrag att kolla så att de följer fattade beslut en gång i tiden.

- Det blir nog en del taxehöjningar, förutskickar Nils Carlsson.

Fordonsprogrammets stora popularitet har fått till följd att lokalbehovet ökat och en del av de nya ytor som tagits i bruk har fått hård kritik av eleverna. Försök att lösa problemet pågår.


KomTek

Inom förvaltningen pågår en utredning av förutsättningarna för att starta en kommunal entreprenörs- och teknikskola. Bakom konceptet står NUTEK och AMS och avsikten är att öka intresset för teknik och företagande bland eleverna. Ett tydligt genusperspektiv finns också genom att hälften av de studerande ska vara flickor/kvinnor. Stort utrymme ges också för lokala anpassningar. Skolgången sker på fritid och omfattar alla stadier, från förskolan till och med gymnasiet. KomTek är en fritidsskola dit eleverna kommer någon gång i veckan för att skapa med hjälp av teknik.

Beslutades att gå vidare med utredningen.


Försök med strukturerad fritidsverksamhet i Noretskolan

Detta föreslås i en motion till kommunfullmäktige från Anders Stikopers (fp) som en åtgärd för att komma tillrätta med de problem som funnits/finns i skolan. I skolchefens förslag till yttrande tas KomTek upp som en möjlig lösning och där sägs också att det blir just vid Noretskolan som en eventuell sådan verksamhet kommer att förläggas. Det skulle i så fall kunna ske tidigt under 2007.


Information från kansliet

Varannan månad redovisas sjukstatistik och för de två första veckorna i september kan konstateras att antalet sjukdagar minskat från 1418.8 till 1392.6 jämfört med samma period 2005. Trots det har sjuklönekostnaderna ökat något, en effekt av höjda löner.

Skolcheferna i Region Siljan och kommunerna Malung, Vansbro och Gagnef har haft ett möte för att diskutera förutsättningar för att starta en egen rektorsutbildning i området. En sådan utbildning ska prioritera ledarskapsfrågor i avsevärt högre grad än den statliga som inte anses fylla de krav som ställs.


Sven-Erik Nilsson
sven-erik.nilsson@mora.se