Skip to main content

Socialnämnden får minskad budgetram

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 10:46 CEST

Kommunens finansutskott föreslår att socialnämndens budgetram minskas med 1,4 miljoner i förhållande till den preliminära tilldelningen.

- Det här är mycket bekymmersamt eftersom budgeten för nästa år redan var hårt pressad säger socialchefen Lotta Svärd. Men till nästa nämndsammanträde kommer förvaltningen att arbeta fram förslag till hur den kostnadsminskningen ska kunna genomföras.

Innevarande år verkar underskottet stabiliserat på en prognos kring -3 miljoner. Ekonomin har således stabiliserats. Personalkostnaderna är den stora utgiften och den ligger på samma nivå som åren 2003 och 2004. Det innebär att löneökningskostnaderna på 6 - 7 miljoner per år arbetats in genom färre anställda.

- Prognosen är konservativt hållen, säger nämndens ordförande Bernt Persson (s). Efter oktoberräkningen tror jag att vi ligger på plus minus noll.

Ishallens serveringstillstånd
Mora IK Fastighetsbolag AB har serveringstillstånd för restaurangen och puben i Mora ishall. Vid socialnämndens tillsyn visade det sig att tillståndshavaren i flera avseenden bröt mot alkohollagen och det beviljade tillståndet. Vid sådana situationer ska tillståndet återkallas, men om det finns särskilda skäl kan i stället en varning meddelas. Vid en senare tillsyn var förhållandena väsentligt förbättrade. Socialnämnden gjorde den bedömningen att det finns förutsättningar för att serveringen i framtiden följer gällande bestämmelser. Därmed ansågs särskilda skäl föreligga för att det ska räcka med en varning.

- Vid den nya kontrollen sköttes allt verkligen exemplariskt och de ansvariga har varit väldigt angelägna att rätta till bristerna, säger Bernt Persson. Med den anda som de har visat tror jag därför att de kommer att sköta det här väl även i fortsättningen.

Mora IK Fastighetsbolag hade ansökt om utökat serveringstillstånd för ytterligare en servering. Socialnämnden avslog den ansökan med hänvisning till att det tillstånd som ishallen nu har inte har skötts på ett riktigt sätt. För att ytterligare tillstånd ska kunna beviljas måste sökanden först visa att nuvarande serveringar på ett varaktigt sätt sköts riktigt.

Aktiviteter vid Hanslinden
Hemtjänsten vid Hanslinden och i Våmhus har ansökt om bidrag ur Mait Erlands stiftelse/fond. Pengarna ska användas till aktiviteter kring jul, såsom bakning, adventskaffe och julbord. Socialnämnden beviljade 3.663 kr vilket utgör den resterande avkastningen för året.

Gullogårdens äldreboende
Gullogården drivs som ett kooperativ med åtta platser. Vid en tillsyn konstaterade länsstyrelsen att dokumentationen bör förbättras. Samma synpunkt har framförts beträffande en del av kommunens särskilda boenden. Redan sedan tidigare planerar socialnämnden en större satsning på dokumentation innefattade även IT-kunskap inom ramen för Kompetensstegen. Dessutom genomförs en halvdag om dokumentation redan i höst. Socialnämnden svarar länsstyrelsen att Gullogården erbjuds möjlighet att delta i samma utbildning.

Tomtebogården
Tomtebogårdens äldreboende drivs av Carema Äldreomsorg AB. Avtalet med Carema går ut hösten 2006. Socialnämnden kommer i god tid dessförinnan att ta ställning till om avtalet ska förlängas, om en ny upphandling ska genomföras eller om kommunen själv ska driva Tomtebogården. Till grund för det beslutet kommer att finnas en tillsynsrapport genomförd av förvaltningen samt samma vårdtyngdsmätning och kvalitetsmätning som genomförs i den kommunala verksamheten. Förvaltningen har haft kontakter med Carema och Kommunal. Parterna för en dialog i syfte att uppnå goda arbetsförhållanden.

Information om ungdomsenheten
Peter Henriksson, Magnus Starbrink och Mattias Mattson Frost informerade socialnämnden om ungdomsenhetens arbete. Verksamheten började så smått för två år sedan och riktar sig till ungdomar 13 - 15 år och deras föräldrar. Syftet är att ge ett stöd på hemmaplan för att förebygga placeringar utanför hemmet och även att kunna ge bra stöd efter vård på behandlingshem. Hittills har ungdomsenheten arbetat med ett 20-tal familjer. I uppgifterna ingår även att utforma vård för ungdomar som begått brott och av domstol överlämnas till vård inom socialtjänsten. Inom ungdomsenheten finns kompetens att arbeta med aggressivt beteende och en av socialsekreterarna håller på att utbilda sig i kognitiv beteendeterapi.

Ansökan om fortsatta projektmedel för PREP-kurser
Socialnämnden har tidigare beviljats projektmedel med 386 000 kr av länsstyrelsen för PREP-kurser. PREP står för Prevention Relationship Enchancemant Program. Karin Lübeck informerade socialnämnden om verksamheten. Det är ett separationsförebyggande program som familjerådgivningen arbetar med. Metoden kommer från USA och har en vetenskaplig grund. Kurserna riktar sig till par och omfattar 15 timmar och egen träning. Alla som väntar barn eller har småbarn erbjuds en kurs. Verksamheten, som bedrivs i samarbete med Mora familjecentrum, började vid årsskiftet. Hittills har c:a 25 % av de som fått erbjudande om deltagande tackat ja. I takt med att kursen blivit känd ökar intresset för deltagande.

De omdömen som lämnats om kursen har varit mycket positiva från såväl de manliga som kvinnliga deltagarna. En vetenskaplig utvärdering kommer att ske genom Uppsala universitet. Intresset i landet för Moras PREP-kurser är stort och familjerådgivningen får förfrågningar och studiebesök.

Karin Lübeck är mycket positiv till arbetsmetoden särskilt sett i hennes perspektiv som familjerådgivare. Hon har då ofta tänkt att paren som söker hjälp borde ha gjort det för flera år sedan. Nu får hon verkligen arbeta förebyggande.

Nämnden beslutade att ansöka om fortsatta projektmedel.