Ehrenborg förvärvas av Kährs Group

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2018 08:00 CEST

​Morris Law har företrätt Warsell International AB vid dess försäljning av Ehrenborg & Co till Kährs Group. Kährs Group är en ledande tillverkare inom trägolv och PVC-fria plastgolv och Ehrenborg & Co är en ledande golvdistributör på den svenska golvmarknaden för offentlig miljö.

morris academy - vår interna utbildningsplattform

Nyheter   •   Aug 21, 2018 16:23 CEST

Juristprogrammet och den juridiska metodiken man lär sig under utbildningen utgör en stabil grund inför ett kommande arbetsliv som jurist. Vi är dock övertygade om att de flesta nyutexaminerade jurister som börjar arbeta på byrå är överens om att det finns oändligt mycket kvar att lära och att det är arbete i praktiken som är den bästa skolan för att bli en framgångsrik jurist och advokat.

Arbetsmarknadens parter överens om strejkrätten

Nyheter   •   Jul 11, 2018 11:48 CEST

Den 5 juni 2018 meddelade de etablerade parterna på arbetsmarknaden att de har nått en principöverenskommelse om förändringar av konfliktreglerna på svensk arbetsmarknad. Bärare av överenskommelsen är LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv. Bakgrunden till överenskommelsen är den infekterade konflikten i Göteborgs Hamn och den statliga utredningen om strejkrätten.

Ny AD-dom om konkurrensklausuler och lojalitetsplikt

Nyheter   •   Jul 11, 2018 11:46 CEST

Arbetsdomstolen (”AD”) har i en dom från den 4 juli 2018, prövat bl.a. skäligheten av konkurrensklausuler i anställningsavtal, gränserna för arbetstagares lojalitetsplikt vid planering eller förberedelser av konkurrerande verksamhet och värderingen av ekonomisk skada vid brott mot lojalitetsplikten.

Bakgrund

Fyra arbetstagare – A, B, C och D – vid ett låsföretag sade upp sig för att istället verka för ett konkurrerande företag. C och D blev ägare till det konkurrerande företaget, där C blev styrelseordförande och D blev verkställande direktör. A och B blev anställda i det konkurrerande företaget.

A var tidigare, via ett aktiebolag, ensam ägare till låsföretaget. I samband med en tidigare inkråmsöverlåtelse av verksamheten, hade A och B ingått anställningsavtal som innehöll konkurrensklausuler. Konkurrensklausulerna innebar att A och B under två år efter anställningens upphörande, förbjöds att bl.a. ta anställning eller gå in som delägare i verksamhet som konkurrerade med låsföretagets verksamhet eller på annat sätt bistå konkurrerande verksamhet. Konkurrensklausulerna innehöll inte någon bestämmelse om ekonomisk kompensation till A och B för konkurrensåtagandet. Konkurrensförbudet var förenat med ett avtalsvite om 30 000 kronor per månad som den konkurrerande verksamheten pågår.

Låsföretaget menade att A och B hade brutit mot konkurrensklausulerna genom att verka för det konkurrerande företag. Låsföretaget menade vidare att samtliga fyra arbetstagare hade brutit mot lojalitetsplikten genom att, under pågående anställning, planera, förbereda eller påbörja den konkurrerande verksamheten. Låsföretaget begärde bl.a. avtalsvite för brott mot konkurrensklausulerna från A och B om 720 000 kronor vardera och skadestånd i form av utebliven vinst från de fyra arbetstagarna för brott mot lojalitetsplikten om totalt 1 200 000 kronor.

Fråga i målet var alltså bl.a. om A och B hade brutit mot konkurrensklausulerna och om de fyra arbetstagarna hade brutit mot lojalitetsplikten och därför var skyldiga att betala avtalsvite respektive skadestånd till låsföretaget.

Domen

Konkurrensklausuler

AD konstaterade att A hade ingått det anställningsavtal som innehöll konkurrensklausulen som ett led i en affärsmässig uppgörelse. A hade, via ett aktiebolag, varit ensam ägare till låsföretaget och hennes aktiebolag fick tre miljoner kronor för verksamheten, varav 45 procent avsåg avtalat goodwillvärde. Det var alltså fråga om en s.k. blandad situation, där A:s intresse som indirekt ägare av den överlåtna verksamheten utgjorde ett betydande inslag. Konkurrensklausulen bedömdes ha varit av avgörande betydelse för verksamhetsöverlåtelsen, dvs. låsföretaget har haft ett s.k. berättigat intresse av att A var bunden av en konkurrensklausul. A ansågs vara fullt kompenserad för konkurrensåtagandet genom den ersättning som hennes aktiebolag fick vid försäljningen av verksamheten. AD fann sammantaget att A var bunden av konkurrensklausulen.

AD konstaterade vidare att A hade brutit mot konkurrensklausulen genom att vara anställd eller på annat sätt bistå den konkurrerande verksamheten under konkurrensklausulens bindningstid på två år. A ska därför betala ett avtalsvite om totalt 720 000 kronor till låsföretaget. Med hänsyn till den ersättning som A:s aktiebolag fick vid försäljningen av verksamheten, var det avtalade vitet skäligt.

AD fann däremot att B inte var bunden av konkurrensklausulen sitt anställningsavtal. Domstolen bedömde att konkurrensklausulen var oskälig enligt 38 § avtalslagen och att den därför inte skulle tillämpas. AD fäste i bedömningen framförallt vikt vid att:

 • B inte hade ingått det anställningsavtal som innehöll konkurrensklausulen som ett led i en affärsmässig uppgörelse. B var visserligen gift med A, men han hade inte varit ägare till låsverksamheten och hade inte heller fått del av ersättningen vid försäljningen av verksamheten.
 • B arbetade huvudsakligen med installation och service av låssystem, och konkurrensklausulen sträckte sig längre än vad var nödvändigt för att t.ex. skydda kundrelationer och de företagshemligheter som B kunde ha kunskap om.
 • B fick ingen ekonomisk kompensation under bindningstiden för åtagandet.

Lojalitetsplikt

AD fann att det inte var visat att B och D skulle ha agerat illojalt under anställningstiden. Det finns visserligen omständigheter som talade för att D skulle ha medverkat till att ändra i en bolagsordning till att avse konkurrerande verksamhet, vilket i så fall hade varit illojalt. Denna ändring hade dock under alla omständigheter inte orsakat låsföretaget någon ekonomisk skada.

AD fann däremot att det var visat att C hade agerat illojalt under anställningstiden genom att medverka i förberedelser av den konkurrerande verksamheten i form av överlämning av budget och affärsplan, deltagande i bankmöten m.m. AD fann vidare att det framstod som ”i hög grad osannolikt” att A inte skulle ha varit involverad i förberedelserna av den konkurrerande verksamheten. A:s anställning i låsföretaget upphörde den 8 augusti 2014, och det konkurrerande företaget öppnade en butik redan den 12 september 2014. Vidare var det konkurrerande företaget inledningsvis beroende av A:s licenser med de större låsleverantörerna för att fullt ut kunna driva en fungerande låsverksamhet.

AD bedömde att den konkurrerande verksamheten hade kunnat vara igång först en dryg månad senare än vad som var fallet om inte C – och sannolikt även A – hade varit illojal under anställningstiden. C är därför i princip skyldig att ersätta låsföretaget för den skada som företaget lidit till följd av att den konkurrerande verksamheten hade kunnat vara igång under september och oktober, 2014.

Låsföretaget hade uppgett att det under september och oktober, 2014, hade förlorat totalt 33 kunder. Låsföretaget hade dock inte lämnat några uppgifter eller lagt fram någon bevisning om vilka kunder som lämnade företaget under denna period. Det fanns inte heller något underlag för att uppskatta hur stora beställningar som de 33 kunderna skulle ha gjort under perioden. Mot denna bakgrund fann AD att låsföretaget inte visat vilken ekonomisk förlust som företaget drabbats av till följd av C:s – och sannolikt även A:s – illojala handlingar. Det fanns inte heller förutsättningar för domstolen att uppskatta skadan till ett skäligt belopp enligt 35 kap. 5 § rättegångsbalken. Låsföretaget förlorade därför målet i denna del.

Ändring av tingsrättens dom

Målet hade tidigare prövats av tingsrätten, där låsföretaget fick nästan full framgång för alla sina krav. AD:s bedömningar innebär dock att låsföretaget helt förlorade målet i förhållande till B, C och D samt endast fick framgång avseende avtalsvitet i förhållande till A. Mot denna bakgrund förpliktade AD låsföretaget att stå för B, C och D:s rättegångskostnader, medan låsföretaget och A ska stå för sina egna rättegångskostnader.

Morris Law kommenterar

AD har genom domen bekräftat tidigare praxis på området som innebär att konkurrensklausuler som inte innehåller någon bestämmelse om ekonomisk kompensation till arbetstagaren för konkurrensåtagandet, som huvudregel är oskäliga. Bedömningen kan dock bli annorlunda om en sådan konkurrensklausul har ingåtts som ett led i en affärsmässig uppgörelse. I en sådan situation kan en person som både är säljare av, och arbetstagare i, en verksamhet, anses vara fullt kompenserad för konkurrensåtagandet genom den ersättning som han eller hon får vid försäljningen av verksamheten.

AD har genom domen vidare bekräftat tidigare praxis på området som innebär att domstolen gör en uppskattning av hur mycket tidigare en konkurrerande verksamhet har kunnat påbörjas genom att en arbetstagare har agerat illojalt och vilken ekonomisk skada den tidigare arbetsgivaren har lidit genom att den konkurrerande verksamheten har kunnat påbörjas tidigare. Domstolen har alltså att ta ställning till om den förlust som arbetsgivaren säger sig ha drabbats av är en följd av arbetstagarens illojala agerande under anställningen, eller om arbetsgivaren skulle ha drabbats av denna förlust även utan det illojala agerandet.

Arbetsdomstolen 2018 nr 49

VILL DU VETA MER?
KONTAKTA GÄRNA OSS PÅ MORRIS LAW

Arbetsdomstolen (”AD”) har i en dom från den 4 juli 2018, prövat bl.a. skäligheten av konkurrensklausuler i anställningsavtal, gränserna för arbetstagares lojalitetsplikt vid planering eller förberedelser av konkurrerande verksamhet och värderingen av ekonomisk skada vid brott mot lojalitetsplikten.

Läs vidare »

Försäljning av Hissteknik AB

Nyheter   •   Jul 06, 2018 17:15 CEST

Morris Law har företrätt säljarna av Hissteknik i Göteborg AB vid försäljningen av samtliga aktier till Nordic Lift AB, ett portföljbolag till investeringsbolaget Pegroco Invest AB (publ) (“Pegroco”).

Morris Law i enerigitransaktion när Vattenfall förvärvar Dalenbergs

Nyheter   •   Jul 03, 2018 12:08 CEST

Morris Law har biträtt säljarna vid försäljning av samtliga aktier i Dalenbergs El & Maskinteknik AB till Vattenfall Services Nordic AB, ett bolag inom Vattenfallkoncernen som tillhandahåller tjänster inom byggnation, underhåll och konsultation.

Strategisk prissättning och onormalt låga anbud

Nyheter   •   Jul 01, 2018 14:58 CEST

Hur leverantörer utformar prissättningen av sitt anbud kan många gånger ha en mycket stor effekt på vem som tilldelas kontrakt i en offentlig upphandling. En dom från Högsta förvaltningsdomstolen samt flera intressanta kammarrättsdomar berör frågan om en leverantör kan ägna sig åt s.k. strategisk prissättning.

Morris Law har biträtt KF Fastigheter vid försäljning av mark i Upplands-Bro

Nyheter   •   Jun 28, 2018 12:16 CEST

KF gör sin första affär i det framtida bostadsområdet Bro Mälarstrand i Upplands-Bro. KF säljer hälften av sina byggrätter till Magnolia Bostad som förvärvar planlagd mark för bostäder omfattande 115 000 kvm ljus BTA. Cirka 1 500 bostäder kommer att uppföras på fastigheten. Byggstart är satt till hösten 2018 och första inflyttning planeras till 2021. Magnolia Bostad kommer att uppföra ett varierat utbud av boenden bestående av hyresrätter, bostadsrätter samt radhus och småhus. I området planeras även för service i form av butiker och restauranger samt förskolor, skola och vårdboende. Morris Laws team har bestått av ansvariga delägare Charlotta Wallman Hörlin & Natalie Bretz, biträdda av associate Therese Bergman

KF gör sin första affär i det framtida bostadsområdet Bro Mälarstrand i Upplands-Bro. KF säljer hälften av sina byggrätter till Magnolia Bostad som förvärvar planlagd mark för bostäder omfattande 115 000 kvm ljus BTA.

Läs vidare »

Morris Law har biträtt KF Fastigheter vid försäljning av en projektfastighet i Spånga

Nyheter   •   Jun 27, 2018 12:11 CEST

Magnolia Bostad har av KF förvärvat fastigheten Ferdinand 9 i Spånga, Stockholms kommun. Fastigheten som ligger mellan Bromstensvägen och Mälarbanan omfattar cirka 18 500 kvm ljus BTA. Runt 200 boenden och en matvarubutik planeras. Affären är villkorad av att detaljplanen vinner laga kraft, vilket beräknas ske under hösten 2018. Området kring fastigheten är ett gammalt industriområde som nu omvandlas till en blandstad med bostäder, kontor, butiker och annan service. Morris Laws team har bestått av ansvariga delägare Natalie Bretz & Charlotta Wallman Hörlin biträdda av associate Therese Bergman.

Magnolia Bostad har av KF förvärvat fastigheten Ferdinand 9 i Spånga, Stockholms kommun. Fastigheten som ligger mellan Bromstensvägen och Mälarbanan omfattar cirka 18 500 kvm ljus BTA. Runt 200 boenden och en matvarubutik planeras.

Läs vidare »

Morris Law ♡ DreamHack - partner till e-sportfestivalen

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 20:07 CEST

Som första advokatbyrå går Morris Law in som partner till världens största e-sportfestival, DreamHack. Samarbetet startar under DreamHack Summer 2018 i Jönköping och innebär att Morris Law blir en del av nystartade DreamHack TEO Networking Lounge.

Bilder & Videor 6 bilder

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Business developer & Marketing manager
 • pajmr.essvqzenvkssqronkb@mtmorsgrirxslnmawvx.savebz
 • +46 10 722 36 41
 • +46 708 23 73 00

Om Morris Law AB

Let's rethink business law

By combining efficient and dynamic approaches, modern technology and pricing with business focus, team spirit and high quality, Morris Law offers cutting edge legal advice. Good legal advice is made of competence, perceptiveness, creativity and, above all, hard work. We love our jobs and our aim is always to bring extra value to your business. In doing so, we believe in making law comprehensible.

Just like most big ideas our idea is simple. Morris Law believes in changing the profession of business law. We believe in making business law comprehensible and useful. In everything we do, we believe in putting our clients’ needs in focus. That’s why we bring transparency, efficiency, excellence and mindfulness to the playground. We are convinced that our simple idea will change the playground of business law – Let’s rethink business law.

Adress

 • Morris Law AB
 • Vallgatan 30
 • 411 16 Göteborg
 • Sverige