Skip to main content

Låg klimatberedskap för Stockholms vatten visar MP:s granskning

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 11:00 CEST

Det saknas klimatberedskap för dricksvattnet i Mälaren. Karolinska universitetssjukhuset saknar reservvatten och vissa medicinrester ökar fortfarande i Stockholmsvattnet. Miljöpartiet presenterade idag en vattenrapport och 15 politiska förslag för att minska hoten mot dricksvattnet i Mälaren. Partiet delade även ut ett miljöpris till fd miljödirektören i landstinget Åke Wennmalm.

Det saknas klimatberedskap för dricksvattnet enligt en rad rapporter senaste åren.
– Kommunerna som har det yttersta ansvaret för dricksvattenförsörjningen har klart begränsade förutsättningar att klara av en allvarlig kris. Vi måste höja beredskapen och skydda vattentäkterna. Samordningen mellan ansvariga myndigheter är under all kritik, säger Raymond Wigg, Miljöpartiets oppositionsråd i Stockholms läns landsting.

– Klimatförändringen med ökade vattenflöden hotar dricksvattnet och kan komma att slå ut vattenförsörjningen under en längre tid. Det kan ske genom föroreningar av vattentäkter och genom ledningsbrott. Med alltmer sammankopplade system ökar risken för att föroreningar sprids snabbt till en stor befolkning, säger Raymond Wigg.

Miljöpartiet i landstinget oroas av att vissa läkemedelsutsläpp ökar och att Karolinska Sjukhuset saknar reservvattenförsörjning.
– Tankbilar är orealistiskt. Även på Nya Karolinska Sjukhuset är det oklart hur reservvatten ska garanteras. Ansvaret för vattnet är kommunernas men vi i landstinget borde vara mer oroliga, säger Vivianne Gunnarsson, (MP) i landstingsstyrelsen.

Idag delade Miljöpartiet i landstinget även ut sitt miljöpris till Åke Wennmalm, fd miljödirektör i Stockholmslandstinget, för hans insats i miljö- och vattenfrågor. Prissumman på 5000 kronor ska gå till ett projekt som minskar koldioxidutsläppen. Vad pengarna ska gå till har Åke Wennmalm ännu inte bestämt.

Ladda ner rapporten Hoten mot dricksvattnet längst ner på sidan.
Ladda ner högupplösta bilder från prisutdelningen med Åke Wennmalm på MP:s flickr

För mer information
Raymond Wigg, (MP) oppositionslandstingsråd Stockholms län, 070-737 44 16
Vivianne Gunnarsson, (MP) ledamot landstingsstyrelsen, styrelsen Stockholms hamnar
070-352 03 55
Elisabeth Richter, pressekreterare, Stockholms landsting, Stockholmsregionen, 070-737 45 09

Fakta:
Utsläppen har ökat av följande läkemedel 2005-2009:
Ciprofloxacin, antibiotika
Citalopram, mot depression
Furosemid, blodtryckssänkande
Metronidazol, antibiotika
Oxitetracyklin, antibiotika
Salbutamol, mot astma
Tetracyklin, antibiotika
Warfarin, mot blodpropp

Andel miljöutbildade förskrivare inom landstinget
Danderyds sjukhus 58 %
Karolinska Universitetssjukhuset 55 %
Stockholms Läns Sjukvårdsområde, SLSO 100 %
S:t Eriks Ögonsjukhus 38 %
Södersjukhuset 48 %
Södertälje sjukhus 65 %
TioHundra (Norrtälje) 68 %
Källa: Miljöredovisning Stockholms läns landsting 2009

Hot mot dricksvattnet:

 • Ökad humushalt. Mer mikrobologiska organismer i dricksvattnet
 • Risk för urlakning av kemikalier från avfallsdeponier vid intensiva skyfall
 • Problem med kemikalier och medicinrester i dricksvattnet
  Källa: Klimat- och sårbarhetsutredningen 2006

15 MP-förslag för Mälarens dricksvatten

 • Lokala sårbarhetsanalyser. Analysera och beakta lokala sårbarheter för varje vattenförsörjningssystem.
 • Skydda vattentäkter. Förbättra skyddet av vatten från trafikföroreningar, av farliga ämnen samt från tilltagande utsläpp av kemiska och mikrobiologiska föroreningar.
 • Förstärk de svaga länkarna. Analysera var distributionssystemet kan utsättas för ökade påfrestningar. Inom vissa områden ökar till exempel risken för ras- och skred som påverkar vattenledningsnätet. Det är också viktigt att lösa frågan med risken för en ökad spridning av förorenat vatten genom alltfler sammankopplade avloppssystem.
 • Vattenrening nära utsläppskällan. Öka samarbetet mellan kommuner utmed vattendrag. Det är viktigt att rena vattnet så nära utsläppskällan som möjligt d.v.s. uppströms.
 • Hårdare granskning av nya kemikalier. Öka granskningen och kraven på nya kemikalier för att förhindra intrång och spridning i biosfären.
 • Förbättrade rutiner gällande läkemedel. Förhindra läkemedel att hamna i avloppen genom mer information i samhället om vikten av att återlämna dessa till apoteken. Förbättra rutinerna inom sjukvård och omsorg så att läkemedelsrester tas om hand på bästa sätt samt öka läkarnas kunskap om miljövänligare alternativ där det finns likvärdiga preparat ur ett behandlingsperspektiv.
 • Ökad säkerhet i vattenverken. Öka den mikrobiologiska säkerheten vid beredning av dricksvatten i vattenverken samt förbättra reningen av läkemedelsrester.
 • Förbättrad beredskap för råvattenförändringar. Vidta åtgärder för att klara de förändringar som kan uppstå i råvattnets kemiska/biologiska kvalitet och öka beredskap för ökad mikrobiologisk belastning om temperaturen på råvattnet ökar.
 • Säkra råvattentillgången. Vidta åtgärder för att hantera en minskad vattentillgång. Kontrollen av råvattenkvaliteten bör förbättras i Stockholms län.
 • Förbättra beredskapen vid allvarlig kris. Reservvattenförsörjningen måste kunna tillgodoses på sjukhus, äldreboenden och andra vårdinrättningar om kris uppstår samt personal måste utbildas för att ta hand om krissituationer. Det behövs bättre övning och utbildning samt planer för att mobilisera personal och material
 • Extremt väder. Öka beredskapen att hantera störningar på grund av extremväder, t.ex. översvämningar som ger kraftiga vattenflöden, eller andra effekter av klimatförändringar som kan påverka vattentäkter, vattenverk och distributionsanläggningar.
 • Utbilda allmänheten. Förmedla utbildnings- och informationsinsatser även till allmänheten om klimatförändringarnas betydelse för vattenförsörjningen samt krisberedskap.
 • Öronmärkt forskningsstöd. Gör uppföljande studier och forska om klimatförändringarnas påverkan på svensk vattenförsörjning och kostnadseffektiv anpassning.
 • Skydda reservvattentäkter. Säkra tillgången till reservvattentäkter och tillgång till vatten i krissituationer. Länsstyrelserna bör se till att det finns planer för reservvatten till vattenförsörjning och vid eventuell evakuering
 • Nya reningsmetoder. Öka anslagen till forskning för nya vattenreningsmetoder.