Vi bör satsa oss ur krisen
Vi bör satsa oss ur krisen

Pressmeddelande -

Vi bör klimatsatsa oss ur krisen

Idag presenterade branschorganisationen BIL Sweden ett ”kick-start paket” som innehåller ett antal åtgärder såsom skrotbilspremier, förändringar i bonus-malussystemet som förlängning av förmånsreglerna. Åtgärder som MRF ställer sig bakom, och där har vi en gemensam konstruktiv diskussion.

Nu finns möjligheten att slå flera flugor i en smäll, med en satsning på 200 Mdr i mobilitet skulle vi öka möjligheterna att klara klimatmålen, stärka näringslivets konkurrenskraft och motverka Coronakrisens ekonomiska nedgång, skapa mängder av jobb, skapa välfärdsvinster för medborgarna genom ökad, säkrare och hållbar mobilitet.

Många ledande ekonomer pekar nu på att det i Coronakrisens spår är lämpligt att göra stora finanspolitiska satsningar som t ex stora offentliga investeringar och andra satsningar för att få fart på ekonomin och sysselsättningen. Sverige är ett stort och glest land där många världsledande företag har långa transportavstånd till både viktiga hemmamarknader som till exportmarknader. Även leverenskedjorna till företagen är långa. Lastbilstrafiken är det centrala transportslag som näringslivets transportkedjor bygger på. På samma sätt sker nästan all persontrafik – över 80 % - utanför centrala Stockholm, på väg. MRF föreslår därför följande satsningar:

Storsatsning på elvägar

Att bygga elvägar på europavägarna mellan Stockholm-Malmö, Malmö-Göteborg samt RV 40 Jönköping-Göteborg minskar utsläppen med över en miljon ton/år (1/3 av lastbilars utsläpp i Sverige) och kostar 30 mdr kr i investering. VTI har just visat att det är samhällsekonomiskt lönsamt. Det är bara att sätta igång!

Storsatsa på elbilar

En storskalig utbyggnad av laddinfrastrukturen och subventioner för inköp av laddbara bilar. Satsa ytterligare t ex 5 - 10 mdr kr på detta.

Storsatsning på inhemsk biodrivmedelsproduktion

Den nuvarande biodrivmedelspolitiken är inte hållbar eftersom den baseras på storskalig import. Sverige behöver göra en storsatsning på att öka den inhemska produktionen. För FoU samt produktionsstöd kan t ex 10 mdr kr avsättas.

Storsatsning på elflyg

Omfattande subventioner för att påskynda inrikesflygets omställning. Fler miljarder kan satsas.

Storsatsa på trafiksäkerhetsåtgärder

Det är oacceptabelt att så mycket trafik sker där bara en målad linje utgör säkerhetssystem mot mötesolyckor. Storsatsa på mötesseparering och att rensa kring vägarna så att avkörningar inte behöver ge ödesdigra konsekvenser. Ge ekonomiska stimulanser så alla nya bilar har den bästa säkerhetsutrustningen. Minst 5 mdr kr bör satsas.

Storsatsning på separering av trafikslag

Bygg ut separerade cykelbanor och gångbanor skilda från vägtrafiken som skapar säkrare flöden.

Mobilitetsstärkande investeringar ca 100 mdr kr

Stärk Sveriges konkurrenskraft genom att snabbt genomföra dessa investeringar:

- Dubbelspår järnväg Gävle-Sundsvall.

- Dubbelspår järnväg Falun-Borlänge.

- Upprustning och mötesseparering av E4 från Härnösand och norrut förbi Skellefteå, inkl Förbifarter vid Härnösand, Örnsköldsvik och Skellefteå.

- Upprustning Rv 70/E16 Dalarna.

- Mötesseparering E18 Karlskoga.

- Fyrfältsväg E18 Västerås-Köping, Västmanland.

- Mötesseparering Rv 56 Gävle-Uppsala län, Gävleborg.

- Fyrspår järnväg Uppsala-Märsta.

- Östra länken, komplett ringled runt Stockholm.

- E22-paketet – Förbifart Norrköping, fyrfältsväg Kalmar-Oskarshamn med elförsörjning mm.

- E6 Skåne ytterligare körfält Alnarp-Löddeköpinge.

- E6 Tunnel Trelleborgs hamn.

- Järnväg Skåne, Västkustbanan tunnel Helsingborg-Maria.

- Järnväg Skåne dubbelspår Malmö Trelleborg.

- Järnväg Skåne dubbelspår Hässleholm-Kristianstad.

- Sjöfart, nya slussar Trollhätte kanal.

Vi föreslår alltså en snabb satsning som bidrar till hållbar mobilitet genom stora klimatvinster, motverkar effekterna av Coronakrisen genom arbetstillfällen i hela Sverige som också ger långsiktiga välfärdsvinster.

Tommy Letzén, vd MRF

Charlie Magnusson, opinion och samhälle MRF

Ämnen


Motorbranschens Riksförbund, MRF, är branschorganisationen för seriösa och professionella bilåterförsäljare och bilverkstäder. Vi har 980 huvudföretag och 543 filialer som medlemmar, vilka omsätter omkring 120 miljarder kronor och sysselsatte cirka 40 000 personer.

Presskontakt

Charlie Magnusson

Charlie Magnusson

Presskontakt informationschef 08-7016316