Media no image

MSB stödjer Kustbevakningens insats i Medelhavet med sjukvårdspersonal

Nyheter   •   Maj 19, 2017 16:01 CEST

MSB ska under sommaren stödja Kustbevakningens insats ”Operation Triton” i Medelhavet med sjukvårdspersonal ombord Kustbevakningens fartyg KBV 002 Triton. Insatsen ska genom EU:s Frontex bistå Italien med övervakning av EU:s yttre gräns, och att rädda liv till sjöss.

MSB kommer under juni, juli och augusti att stödja med läkare och sjuksköterskor i sju rotationer som även har viss materiel med sig. Personalen ska säkerställa medicinskt omhändertagande av de flyktingar i sjönöd som räddas av det svenska Kombinationsfartyget KBV 002 Triton.

− MSB:s insatspersonal ska finnas till hands för att säkerställa medicinskt omhändertagande av flyktingar i sjönöd ombord på Kustbevakningens fartyg KBV 002 Triton. Människorna som räddas är ofta i dåligt skick, med skador såsom skottskador, benbrott och brännsår. Även uttorkning och undernäring förekommer. Ett särskilt fokus kommer också vara på utsatta grupper, såsom barn och gravida kvinnor, säger Fredrik Djurklou, projektledare på MSB.

Socialstyrelsens bedömning av behov och kompetensprofiler ligger till grund för planeringen av MSB:s del i insatsen.

Polisen deltar också i insatsen och ansvarar för säkerheten ombord.

Läs mer om insatsen på Kustbevakningens webbplats

Fakta om Frontex
Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, Frontex hjälper EU-länderna och Schengenassocierade länder att skydda sina yttre gränser och bidrar till enhetliga gränskontroller inom EU. Byrån underlättar samarbetet mellan EU-ländernas gränsmyndigheter och erbjuder tekniskt stöd och sakkunskap.

De senaste åren har antalet migranter och flyktingar som vill resa in i EU ökat enormt. Länderna vid EU:s yttre gräns ansvarar själva för gränskontrollerna, men Frontex kan hjälpa de EU-länder som tar emot många migranter och flyktingar.

Frontex kan bistå med utrustning (t.ex. flygplan och båtar) och specialutbildad gränspersonal.

Frontex samordnar insatser både till sjöss till exempel i Grekland, Italien och Spanien och vid de yttre landgränserna, bland annat i Bulgarien, Rumänien, Polen och Slovakien. Man har också personal på många internationella flygplatser i Europa.

MSB ska under sommaren stödja Kustbevakningens insats ”Operation Triton” i Medelhavet med sjukvårdspersonal ombord Kustbevakningens fartyg KBV 002 Triton. Insatsen ska genom EU:s Frontex bistå Italien med övervakning av EU:s yttre gräns, och att rädda liv till sjöss.

Läs vidare »
Media no image

Inbjudan pressträff NISÖ 2018

Nyheter   •   Feb 12, 2018 09:20 CET

Under två dagar i vecka 7 samlas 200 personer från 26 olika organisationer för en nationell informationssäkerhetsövning, NISÖ 2018. Både offentliga som privata aktörer deltar i övningen.

MSB arrangerar övningen och bjuder i in medier till pressträff om övningen med representanter från MSB, Regeringskansliet, CGI och Försvarsmakten.

Datum: torsdag den 15 februari Tid: kl. 15.00 – 16.15 Plats: Enköping

Vid pressträffen deltar;

  • Nils Svartz, vikarierande GD MSB
  • Charlotte Svensson, statssekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
  • Pär Fors, Sverigechef för CGI
  • Fredrik Robertsson, generalmajor, chef för CIO-avdelningen, Försvarsmakten

De medverkande kommer att tala om övningen och hur deras organisationer medverkat. Det finns tid för frågor till de medverkande. Enskilda intervjuer erbjuds men måste bokas i förväg, först till kvarn tillämpas.

Anmälan och praktisk information

Se bifogat dokument för anmälan och praktisk information. 

Nationell informationssäkerhetsövning, NISÖ 2018

NISÖ 2018 är en nationell informationssäkerhetsövning. Övningen är den tredje i en serie av övningar och har tidigare genomförts 2010 och 2012.

NISÖ 2018 syftar till att stärka samhällets förmåga att hantera nationella it-relaterade kriser, främst genom att utveckla förmågan till samarbete och samordning mellan privata och offentliga aktörer inom utpekade sektorer. Sektorer som övas är hälso- och sjukvård, energi, transport, information och kommunikation samt centrala, regionala och lokala myndigheter och kommuner. Regelbundna nationella övningar är en förutsättning för att utveckla och utvärdera strukturer för hantering av storskaliga it-incidenter samt att öka krisberedskaps- och civilförsvarsförmågan.

MSB arrangerar informationssäkerhetsövningen NISÖ 2018 och bjuder i in medier till pressträff om övningen med representanter från MSB, Regeringskansliet, CGI och Försvarsmakten.

Läs vidare »
Media no image

MSB rapporterar regeringsuppdrag om förberedelser inför genomförandet av NIS-direktivet

Nyheter   •   Jan 16, 2018 10:05 CET

MSB lämnade den 15 januari in svar på regeringsuppdraget att förbereda genomförandet av NIS-direktivet i Sverige. I rapporten finns förslag på de samhällsviktiga och digitala tjänster i Sverige som täcks av direktivet.

– För företag som levererar samhällsviktiga tjänster är regeringsrapporten ett redskap för att redan nu kunna undersöka om de kommer att beröras av NIS-direktivet, säger Nils Svartz, vikarierande generaldirektör för MSB.

Regeringsuppdrag i tre delar

MSB fick i juni 2017 i uppdrag av regeringen att vidta vissa åtgärder för att förbereda genomförandet av det så kallade NIS-direktivet i Sverige. Uppdraget har tre huvudsakliga delar.

Den första delen är att med stöd av Inspektionen för vård och omsorg, Finansinspektionen, Statens energimyndighet, Post- och telestyrelsen, Transportstyrelsen, Livsmedelsverket och andra relevanta myndigheter upprätta den förteckning av samhällsviktiga tjänster som följer av artikel 5 i NIS-direktivet.

Den andra delen är att i samverkan med Post- och telestyrelsen identifiera vilka av de digitala tjänster som beskrivs i bilaga 3 i NIS-direktivet som finns i Sverige.

Den tredje och sista delen är att inleda förberedelseåtgärder med anledning av kravet på incidentrapportering.

MSB redovisade 15 januari resultatet av regeringsuppdraget i form av en rapport som också finns tillgänglig för nedladdning på MSB.se.

Bakgrund till NIS-direktivet

Idag är så gott som alla funktioner i samhället beroende av nätverk och informationssystem och allt fler funktioner digitaliseras. Störningar i nätverk och informationssystem kan generera omfattande ekonomiska förluster, undergräva användarnas förtroende och medföra allvarliga konsekvenser på samhällsekonomin.

Med anledning av detta antogs det så kallade NIS-direktivet i juli 2016 (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen). Direktivet ska införlivas i svensk lag och träda i kraft 10 maj 2018. För att inte onödigt försena direktivets genomförande är det nödvändigt att vissa förberedelseåtgärder vidtas under tiden som lag och förordning utarbetas, vilket är skälet till att MSB har fått föreliggande regeringsuppdrag.

MSB har lämnat in svar på regeringsuppdraget att förbereda genomförandet av NIS-direktivet i Sverige. I rapporten finns förslag på samhällsviktiga och digitala tjänster i Sverige som täcks av direktivet. Störningar i informationssystem kan ge allvarliga konsekvenser i samhället. Därför antogs NIS-direktivet i juli 2016 i EU. Direktivet ska införlivas i svensk lag och träda i kraft 10 maj 2018.

Läs vidare »
Media no image

Minska risken för olyckor i samband med fyrverkerier

Nyheter   •   Dec 27, 2017 10:58 CET

Fyrverkerier orsakar varje år cirka 100 personskador, så allvarliga att akutsjukvård krävs. För att minska risken för onödiga skador är det viktigt att inte tumma på säkerheten. MSB påminner allmänheten inför nyår att ta del av ”10 råd för ett säkrare fyrverkeri”.

Antalet insatser till bränder fördubblas under nyår jämfört med andra dagar under jul och nyårshelgen. Fyrverkerier står för en stor andel av denna ökning. Vid 12-slaget och timmen efter sker inte helt oväntat flest insatser till bränder som orsakats av fyrverkerier.

De vanligaste skadorna från fyrverkerier är bränn- och sårskador. Skador på händer och fingrar är vanliga liksom skador på huvudet, där särskilt ögonen är utsatta. Personer under 18 år, framför allt pojkar, toppar skadestatistiken när det gäller fyrverkeriskador.

− När man hanterar fyrverkerier är det viktigt att vara nykter och att följa instruktionerna. I Sverige är det 18-årsgräns på fyrverkerier. Därför är det viktigt att vuxna sköter fyrverkerier på ett säkert sätt och inte langar till minderåriga, säger Magnus Nygren, biträdande chef vid enheten för säker hantering av farliga ämnen vid MSB.

Var får fyrverkerier skjutas?

Det finns inget generellt tillståndskrav för att skjuta fyrverkerier på allmän plats. Däremot kräver ordningslagen att man ska;

”göra en bedömning om användning av fyrverkeri kan innebära risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom”.

Är du osäker rekommenderas att rådgöra med polisen och eventuellt söka tillstånd. Ett sådant tillstånd söks hos polisen på den ort där fyrverkerierna ska fyras av.

Kommunen kan besluta om lokala ordningsföreskrifter om de bedömer att det behövs för att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av fyrverkerier. För att ta reda på vad som gäller i din kommun kan du besöka kommunens webbplats, där information oftast finns.

Ett säkrare nyår

Det finns sätt att minska riskerna för skador i samband med fyrverkerier. MSB har i samarbete med Brandskyddsföreningen tagit fram 10 råd för ett säkrare fyrverkeri:

1.Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.

2.Förbered ditt fyrverkeri i god tid.

3.Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.

4.Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen.

5.Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen, om inte bruksanvisningen tillåter det.

6.Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.

7.Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen och se till att dina åskådare också gör det.

8.Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen, om inte bruksanvisningen tillåter det.

9.Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador.

10.Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.

Användning av fyrverkerier

MSB har påbörjat ett revideringsarbete av föreskrifterna MSBFS 2016:3, i vilken det bland annat anges vilken typ av fyrverkerier som allmänheten får använda utan särskild kunskap eller tillstånd. Revideringsarbetet innebär att MSB ser över om raketer med styrpinne fortsatt ska få användas av allmänheten utan krav på särskild kunskap eller tillstånd. Beslut beräknas komma 2019.

– Under tiden raketer med pinne fortfarande är tillåtna arbetar MSB med att informera allmänheten om fara med raketer och hur raketer ska användas på ett korrekt sätt, exempelvis med ”10 råd för ett säkrare fyrverkeri”, säger Ann-Sofie Eriksson, enhetschef vid enheten för säker hantering av farliga ämnen vid MSB.

Fyrverkerier orsakar varje år cirka 100 personskador, så allvarliga att akutsjukvård krävs. För att minska risken för onödiga skador är det viktigt att inte tumma på säkerheten. MSB påminner allmänheten inför nyår att ta del av ”10 råd för ett säkrare fyrverkeri”.

Läs vidare »
Th9q5ztrkydlblymnbwl

De flesta 18-åringar underskattar behovet av att förbereda sig inför en kris

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 08:00 CET

I en ny undersökning från MSB svarar nio av tio 18-åringar att de anser att de bör ta ansvar för sig själva och sina anhöriga vid en kris. Trots detta visar undersökningen att många ungdomar inte är förberedda på en kris. Måndag 27 maj skickar MSB, Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten ut ett brev till alla 18-åringar för att informera om hur viktigt det är att tänka igenom sin hemberedskap.

Media no image

Sverige och Finland ska koppla ihop sina nationella radiokommunikationssystem Rakel och Virve

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 09:21 CEST

Idag den 18 maj skriver MSB och finska Erillosverkot ett avtal om att koppla samman de båda ländernas nationella radiokommunikationssystem för samhällsviktig verksamhet. En liknande sammankoppling har redan genomförts mellan Rakel och norska Nödnett. En sammankoppling mellan de norska och finska systemen pågår.

Sammankopplingen möjliggör effektiv kommunikation över landsgränsen för ambulans, räddningstjänst, polis, tull och andra samhällsviktiga aktörer.

− Det här är ett konkret sätt att visa hur vi samarbetar i de nordiska länderna för att stärka den gemensamma förmågan att hantera och förebygga olyckor, allvarliga händelser och kriser, säger Anita Galin, projektledare för sammankopplingen på MSB.

− Sammankopplingen skapar inte bara tekniska förutsättningar för gränsöverskridande samverkan utan det handlar mycket om att utveckla metoder, rutiner och gemensamma riktlinjer, säger hon.

− I framtiden hoppas vi kunna ta detta ännu längre och möjliggöra trepartssamtal mellan Sverige, Norge och Finland, säger Anita Galin.

Signeringen av avtalet sker under den stora internationella konferensen Critical Communications World i Hong Kong den 17-18 maj 2017 där representanter från MSB och finska Erillosverkot finns på plats. Planering och viss tekniskt arbete kommer att påbörjas i år, sammankopplingen planeras till 2018.

Fakta
Sammankopplingen mellan Rakel och Virve ska göra det möjligt för svenska Rakelanvändare att använda sina egna radioterminaler i Finland och för finska Virveanvändare att använda sina i Sverige. Användaren har även tillgång till vanliga funktioner så som individsamtal, textmeddelande (SDS), statusmeddelanden och nödsamtal. Det kommer att vara möjligt att använda samma så kallade ”talgrupper” i båda länderna. En talgrupp är en fördefinierad grupp för gruppsamtal, där alla i en talgrupp hör samtidigt den trafik som sänds, oavsett i vilket land de befinner sig.

Mer om Rakel

Kontakt
MSB:s presstjänst, 070-321 88 74, kommunikation@msb.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Idag den 18 maj skriver MSB och finska Erillosverkot ett avtal om att koppla samman de båda ländernas nationella radiokommunikationssystem för samhällsviktig verksamhet. En liknande sammankoppling har redan genomförts mellan Rakel och norska Nödnett. En sammankoppling mellan de norska och finska systemen pågår.

Läs vidare »
Lkokcruddqs52iau9v5o

Krisberedskapsveckan 2017 – aktiviteter i hela landet för ökad beredskap hos hushållen

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2017 07:30 CEST

För att öka människors beredskap inför samhällskriser arrangerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med kommunerna den första Krisberedskapsveckan i Sverige 8-14 maj. Runt om i landet genomförs en mängd olika kampanjaktiviteter.

Media no image

Pressinbjudan: Modex Exercise 4 – Omfattande EU-övning vid MSB i Revinge 24-27 april

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2017 14:07 CEST

Media bjuds härmed in för att tisdagen den 25 april kl. 13.00 observera den europeiska övningen Modex Exercise 4, som genomförs på MSB Revinge. MSB är värd för övningen och bakom övningen står företaget Falck som på uppdrag av EU organiserar och genomför övningar inom projektet Modex.

Syftet med Modex är att genom regelbundna övningar upprätthålla förmågan till väl genomförda räddningsinsatser hos europeiska räddningsteam.

MSB är värd för övningen och är med och koordinerar. Under övningen samarbetar MSB bland annat med Tullverket, Polisen, Försvarsmakten P7, räddningstjänsten och flera andra aktörer. Under övningen tillhandahåller MSB övningsområde, en ledningscentral samt kost och logi för övningsledarna.

− MODEX är en stor och prestigefull övning och inom EU är den av stor betydelse i arbetet inom civilskyddsmekanismen. Det kommer mycket besökare till Revinge under övningen för att observera och certifiera räddningsteam. Övningen är också uppmärksammad av media. 10 journalister från flera olika EU-nationer kommer att vara med och observera hela övningen, säger Lena Gartmark som är verksamhetschef vid MSB i Revinge.

− MSB och personalen på Revinge är mycket glada och stolta över att ha fått förtroendet att arrangera den här övningen. Det kommer att vara stor aktivitet på MSB:s område med ett antal fältsjukhus, mobila laboratorier, en mängd skadade sårmarkörer och andra inblandade statister, säger Lena Gartmark.

− MSB kommer med stor sannolikhet att lära oss mycket av övningen och får därmed goda chanser att bli ännu bättre på att koordinera stora övningar och i förlängningen riktiga insatser, säger Lena Gartmark.

Följande moduler ingår i övningen:
En avancerad medicinsk mottagning
Ett fältsjukhus
Ett mobilt laboratorium
Ett team för teknisk hjälp och support
Ett team för europeiskt civilt skydd

Inbjudan
Media bjuds in till MSB:s verksamhetsställe i Revinge för att observera övningen.

Tid: 25 april, kl. 13.00
Plats: MSB Revinge, Södra Sandby
GPS koordinater: N 55º 43.500 E 013º 27.961
Karta: https://goo.gl/maps/xcWGK2eFTdy
Samling i receptionen i MSB Revinges huvudbyggnad.

Anmälan
Senast den 24 april kl. 16.00 Andreas Nilsson, kommunikatör
E-post: andreas.c.nilsson@msb.se
Telefon: 076-788 88 16

Kontakt
Andreas Nilsson, 076-788 88 16, andreas.c.nilsson@msb.se eller MSB:s presstjänst, 070-321 88 74, kommunikation@msb.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Media bjuds härmed in för att tisdagen den 25 april kl. 13.00 observera den europeiska övningen Modex Exercise 4, som genomförs på MSB Revinge. MSB är värd för övningen och bakom övningen står företaget Falck som på uppdrag av EU organiserar och genomför övningar inom projektet Modex.

Läs vidare »
Media no image

Bekräftad information om händelserna i Stockholm finns på Krisinformation.se

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2017 20:13 CEST

Krisinformation.se förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris. I Krisinformations olika kanaler får du aktuell information från Polisen, Säpo, Stockholms Stad, Trafikverket och andra aktörer som hanterar händelserna i Stockholm.

Till Krisinformation.se

Krisinformation på Twitter

Krisinformation på Facebook

Tips för att motverka ryktesspridning

I en händelse behöver man vara källkritisk. Det innebär att värdera den information man får och att tänka efter innan man delar den. Det är en god regel att i möjligaste mån alltid söka upp ursprungskällan.

MSB:s tips om källkritik

Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Informationen är bekräftad av myndigheter och övriga ansvariga.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Krisinformation.se förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris. I Krisinformations olika kanaler får du aktuell information från Polisen, Säpo, Stockholms Stad, Trafikverket och andra aktörer som hanterar händelserna i Stockholm.

Läs vidare »
Media no image

Ny MSB-rapport om hot, risker och sårbarheter i mediebranschen

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2017 13:00 CET

Det svenska medielandskapet har genomgått omfattande förändringar de senaste åren. Medierna möter en komplex hot- och riskbild, vilket tillsammans med det försämrade säkerhetspolitiska läget, medför att mediebolagens krisberedskap behöver stärkas. På samhällsnivå innebär utvecklingen utmaningar för demokratin och krisberedskapen, och för att möta dem kan satsningar behövas framöver.

— Mediernas självständiga rapportering och möjligheter att ostört förmedla nyheter är centrala beståndsdelar i vår demokrati och viktiga för samhällets funktionalitet. Om medierna drabbas av avbrott eller på annat sätt påverkas vid en större samhällskris riskerar det få allvarliga konsekvenser för människors liv och hälsa, säger Nils Svartz, tillförordnad generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

MSB bevakar utvecklingen inom medieområdet utifrån ett beredskapsperspektiv. För fem år sedan analyserade myndigheten hot, risker och sårbarheter i rapporten Mediebranschen 2011. Nu släpps Mediebranschen 2016 – hot, risker och sårbarheter i nära anslutning till årsdagen av 2016 års överbelastningsattacker mot flera svenska mediehus.

Medierna är samhällsviktiga som förmedlare av nyheter, samhällsgranskande journalistik och viktig samhällsinformation. Medierna utgör dessutom en central del i den kedja av system som förmedlar varningar och viktiga meddelanden från myndigheter till allmänheten under tider av kris, katastrofer och ytterst krig.

Riskerna och hoten mot medier – och det svenska samhället

— Mediernas verksamhet bedrivs i mycket stor utsträckning i digitala miljöer och utvecklas i takt med digitaliseringen. De kan därför störas genom allt ifrån driftfel till cyberattacker, och det gör medierna sårbara, säger Richard Oehme, chef för Verksamheten för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet vid MSB.

MSB har analyserat ett brett spektrum av risker och sårbarheter, för mediebolagen och på samhällsnivå.

Myndigheten har funnit att hot och trakasserier, skador på egendom och informationssäkerhetsrisker utgör de allvarligaste delarna i riskbilden för mediebolagen. Parallellt har det försämrade säkerhetspolitiska läget skapat ytterligare behov av att mediebolagen stärker sitt arbete med säkerhet och beredskap.

Allvarliga utmaningar har identifierats på samhällsnivå. Påverkanskampanjer bedrivs mot allmänheten och beslutsfattare genom medier. Sveriges informationsinfrastrukturer är otillräckligt skyddade mot angrepp. Kraftiga reaktioner på viral information som leder till konflikter eller kriser, s.k. kontroverser, kan uppstå plötsligt och få stor spridning. Människors förändrade konsumtion av medier ställer nya krav på aktörer som har till uppgift att förmedla budskap under olika typer av kriser. Ett potentiellt problem för både kriskommunikation och förmedlandet av viktig samhällsinformation är att vissa geografiska områden och grupper hamnar i s.k. medieskugga genom att lämnas obevakade av de traditionella mediebolagen.

I rapporten presenteras åtta åtgärdsförslag som kan stärka såväl medierna som samhället. MSB rekommenderar bland annat att mediebolagen börjar arbeta mer systematiskt med informationssäkerhet. Mer resurser föreslås läggs på utbildning inom medie- och informationskunnighet (MIK) hos befolkningen, och att staten i samverkan med mediebolagen arbetar fram robusthetshöjande åtgärder för bolagen kopplat till civilt försvar.

Ta del av rapporten "Mediebranschen 2016 - hot, risker och sårbarheter" på MSB:s webbplats

Ta del av rapporten "Mediebranschen 2011 - hot, risker och sårbarheter" på MSB:s webbplats

MSB:s arbete med medieberedskap

Debattartikel av Helena Lindberg, generaldirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillsammans med Mikael Halápi, vikarierande generaldirektör Skolverket och Ewa Thorslund, direktör Statens medieråd i tidningen Dagens nyheter, den 3 februari 2017.

"Svenska elever måste få en bättre utbildning i källkritik"

Kontakt

MSB:s presstjänst, 070-321 88 74, kommunikation@msb.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Det svenska medielandskapet har genomgått omfattande förändringar de senaste åren. Medierna möter en komplex hot- och riskbild, vilket tillsammans med det försämrade säkerhetspolitiska läget, medför att mediebolagens krisberedskap behöver stärkas. På samhällsnivå innebär utvecklingen utmaningar för demokratin och krisberedskapen, och för att möta dem kan satsningar behövas framöver.

Läs vidare »

Bilder & Videor , 1 video

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • kommqglpezzdsmiiupunoxjpikatiokovan@msb.se
  • +46703218874

Om MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade. Myndigheten har