Skip to main content

Allvarlig kritik mot konstskola i Stockholm

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2013 08:05 CEST

Myndigheten för yrkeshögskolan riktar allvarlig kritik mot utbildningen Traditionell Realistisk Konstnärsutbildning som drivs av Atelier Stockholm The Swedish Academy of Realistic Art.

Utbildningen är en kompletterande utbildning som är finansierad med elevavgifter och berättigar till studiestöd. Efter tillsyn har myndigheten kunnat konstatera brister i genomförandet av utbildingen. Kritiken består främst i att utbildningen inte innehåller den lärarledda tid den ska ge enligt ansökan till myndigheten och att Atelier Stockholm har tagit in fler elever än man har rätt till. Totalt ska utbildningen omfatta totalt 3 660 timmar lärarledd undervisning, men den schemalagda lärarledda tiden är endast 3 497 timmar. Utbildningen har rätt att ta in 24 elever, men vid tillsynen upptäcktes att man tagit in 31 elever.

– Eleverna får inte det de betalat för, och det är allvarligt. När det gäller till exempel lärarledd tid har skolan även räknat in så kallad jourtid, så det faktiska antalet lärarledda timmar är i praktiken ännu lägre, säger utredare Dan Andersson på myndighetens avdelning för tillsyn och kvalitetsgranskning.

Myndigheten kritiserar även skolan för att de tagit in elever som får studera på deltid trots att utbildningen ska genomföras på heltid enligt den ansökan som ligger till grund för det statliga stödet. Dessutom får skolan kritik för att lärarkompetensen inte fullt ut motsvarar det som man uppgett i ansökan.

Senast den 14 juni ska Atelier Stockholm redovisa hur man har åtgärdat bristerna.

För ytterligare information, kontakta pressansvarig Kristina Granqvist på telefon 070 953 33 73.

Fakta om tillsyn och granskning av utbildningar
Myndigheten för yrkeshögskolan har tillsynsansvar för yrkeshögskoleutbildningar, kompletterande utbildningar och tolkutbildningar. Huvudsyftet med tillsynen är att kontrollera att utbildningarna följer det regelverk som gäller samt att skapa förtroende för utbildningsformerna i alla led. Alla utbildningar får minst en tillsyn så länge utbildningen pågår. Längre utbildningar får normalt en inledande och en regelbunden tillsyn. Utöver detta genomför myndigheten också en särskild granskning om det kommit in klagomål på en utbildning. Ekonomisk granskning genomförs också för att säkerställa att utbildningsanordnarna rekvirerar statsbidrag för rätt antal studerande.

Fakta om yrkeshögskolan
Yrkeshögskolan är en eftergymnasial, CSN-berättigad yrkesutbildning som utgår från arbetslivets behov av kompetent personal. Utbildningarna bedrivs av privata och offentliga utbildningsanordnare runt om i Sverige. För att säkerställa att utbildningarna motsvarar de krav som ställs i arbetslivet drivs
alla utbildningar i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare, och en stor del av utbildningen förläggs ute i arbetslivet med praktik. 62 procent av de examanierade får jobb inom det de utbildat sig till. Under ett år studerar ungefär 40 000 på olika yrkeshögskoleutbildningar.

Kompletterande utbildningar är fristående utbildningar inom framför allt områdena konst, kultur och hantverk. Totalt finns omkring 300 utbildningar, de flesta inom det konstnärliga och estetiska området. Andra kompletterande utbildningar är yrkesutbildningar. Utbildningarna finns på både gymnasial och eftergymnasial nivå. De ger inte någon formell behörighet till fortsatta studier, men de konstnärligt inriktade utbildningarna är förbereder ofta för vidare studier på konstnärliga utbildningar inom högskolan. Majoriteten av utbildningarna är avgiftsbelagda och en del berättigar till studiestöd.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy