This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pressmeddelande -

Allvarliga brister i stylistutbildning

Myndigheten för yrkeshögskolan riktar allvarlig kritik mot Stylistakademin i Uppsala när det gäller genomförandet av den utbildning till inredningsstylist av privat och offentlig miljö som står under statlig tillsyn. Myndigheten har genomfört en tillsyn av utbildningen efter det att studerande hört av sig med klagomål.

I huvudsak går myndighetens kritik ut på att utbildningen inte innehåller den lärarledda tid som utlovats i den ansökan om att få stå under statlig tillsyn som lämnades in till myndigheten 2011. I ansökan anges att utbildningen ska omfatta 336 lärarledda timmar under 42 veckor. I praktiken är knappt 200 timmar lärarledda. Utbildningen får inte statsbidrag utan finanseras med elevavgifter. Avgiften för utbildningen är 110 000 kronor.

Myndigheten riktar också kritik mot att betygssättningen på utbildningen är oklar. Enligt förordningen för kompletterande utbildningar ska de som genomgått en utbildning få betyg eller intyg. På Stylistakademin är det endast två lärare som satt betyg i sina kurser och det saknas överlag underlag för hur kursmålen ska uppnås. Den aktuella utbildningen är en så kallad kompletterande utbildning och enligt gällande förordning ska elevinflytandet främjas. I praktiken finns inget organiserat elevinflytande på utbildningen, vilket myndigheten kritiserar.
– Sammantaget visar utbildningen allvarliga brister och bland de studerande är det endast ett fåtal som kan tänka sig att rekommendera utbildningen till andra, säger Mona Thuresson.

För ytterligare information, kontakta utredare Mona Thuresson på telefon 010-209 01 48.

Fakta om tillsyn och granskning av utbildningar
Myndigheten för yrkeshögskolan har tillsynsansvar för yrkeshögskoleutbildningar, kompletterande utbildningar och tolkutbildningar. Huvudsyftet med tillsynen är att skapa förtroende för utbildningsformerna i alla led. Alla utbildningar ska ha minst en tillsyn så länge den pågår. Längre utbildningar får normalt en inledande och en regelbunden tillsyn. Utöver detta genomför myndigheten också särskild granskning om det kommit in klagomål på en utbildning och ekonomisk granskning för att säkerställa att utbildningsanordnarna rekvirerar statsbidrag för rätt antal studerande. 


Related links

Ämnen

Taggar

Regioner


Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan: Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik. Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar. Vi är också ansvariga för Sveriges kvalifikationsramverk, SeQF, ett sätt att synliggöra allt lärande för att öka matchningen på arbetsmarknaden.

Presskontakt