Skip to main content

Sadelmakarutbildning får allvarlig kritik

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2014 14:30 CEST

Efter en anmälan från en studerande konstaterar Myndigheten för yrkeshögskolan brister i genomförandet av utbildningen Sadelmakare hos Stiftelsen Sadelmakeriskolan i Tärnsjö. Kritiken är allvarlig. Senast den 31 oktober ska utbildningen visat hur man åtgärdat bristerna.

En studerande på Sadelmakeriskolan i Tärnsjö anmälde i april yrkeshögskoleutbildningen till myndigheten efter att hens praktikperiod (LIA -lärande i arbete) inte fungerat. Bland annat fick den studerande utföra arbetsuppgifter i den löpande produktionen istället för att få handledning och utveckling inom yrkesområdet. Den studerande menade också att utbildningsanordnaren inte på ett rättssäkert sätt genomfört och betygsatt den studerandes LIA-kurs.

Myndigheten har nu beslutat att rikta allvarlig kritik mot utbildningsanordnaren på följande punkter:
• Undervisande personal och handledare samt undervisningen
• Betygssättning

Kritik riktas även mot utbildningsanordnaren när det gäller:
• Kursplaner
• Organisation och daglig ledning
• Ledningsgruppens uppdrag samt kvalitetssäkring

– Det är allvarligt att en studerandes prestationer inte bedöms på ett rättssäkert sätt. Utbildningsanordnaren har inte kunnat visa upp något underlag, trots myndighetens begäran, som visar att anmälarens LIA-kurs betygssatts enligt den metod och med de principer som utbildningsplanen föreskriver, säger Abraham Bernharth utredare på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Utbildningsanordnaren ska senast den 31 oktober 2014 redovisa för myndigheten hur man har åtgärdat eller avser att åtgärda påtalade brister. Myndigheten beslutar även att under senare delen av 2014 genomföra ett tillsynsbesök på plats som en del i uppföljningen.

Myndighetens tillsynsuppdrag
Myndigheten för yrkeshögskolan har till uppgift att utöva tillsyn över yrkeshögskoleutbildning. Tillsyn innebär kontroll av att utbildningen genomförs i enlighet med gällande bestämmelser, lag (2009:128) om yrkeshögskolan, förordning (2009:130) om yrkeshögskolan och fastställd utbildningsplan. Villkoren för utbildningsanordnarens rekvisition av statsbidrag framgår av myndighetens beslut om yrkeshögskoleutbildning.

Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan, som är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, utgår från arbetslivets behov av kompetens. Utbildningarna drivs därför i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare, och en fjärdedel av utbildningen är praktik. Under ett år studerar ungefär 40 000 på olika yrkeshögskoleutbildningar. Det finns både privata och offentliga utbildningsanordnare runt om i Sverige. Mer information på www.yrkeshogskolan.se

Vi analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statsbidrag till utbildningsanordnarna. Vi kontrollerar och granskar även utbildningarnas kvalitet och resultat.

Utöver detta ansvarar myndigheten för frågor som rör för två utbildningsformer som ligger utanför yrkeshögskolan - kompletterande utbildningar och tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för att samordna en nationell struktur för validering av utbildning och yrkeskompetens, och är nationell samlingspunkt för EQF (European Qualifications Framework) som ska göra det lättare att jämföra utbildnings- och yrkeskvalifikationer inom EU.

Mer information hittar du på www.myh.se.


 

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy