Gå direkt till innehåll
Bild från ett av MFD:s seminarier på Delaktighetsforum i Almedalen 2018.
Bild från ett av MFD:s seminarier på Delaktighetsforum i Almedalen 2018.

Delaktighetsforum i Almedalen 2019 - program

Tid 01 Juli 2019 09:00 – 03 Juli 2019 16:45

Plats Gotlands museum, Sävesalen Strandgatan 14, Visby

Kom och träffa oss under Almedalsveckan den 1-7 juli. Tillsammans med publik och andra aktörer kommer Myndigheten för delaktighet att ta upp frågor om tillgänglighet och möjlighet till delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning samt funktionshinderspolitikens genomförande. 

Måndag 1 juli: tema arbetsliv

9.00–10.45 Hur kan skolmiljön möta elevernas förutsättningar och behov?

Hur kan skolmiljön utformas så att neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte blir ett hinder? De närmaste åren behöver många skolor byggas och rustas upp. Hur ser vi till att den nya skolan utformas efter elevens behov och förutsättningar?

Arrangör: Myndigheten för delaktighet

13.00–13.45 En högskola för studenter med funktionsnedsättning?

Många som studerar på universitet och högskola har en funktionsnedsättning. Hur ser deras förutsättningar ut och vilka nya möjligheter till delaktighet i samhället kan studierna leda till? Ett samtal både om det som fungerar väl och om vilka utmaningar som finns inom den högre utbildningen.

Arrangör: Myndigheten för delaktighet

14.00–14.45 Utbildning Agenda 2030 - inkludering av barn med funktionsnedsättning i skolan

Diskrimineringsfall i skolan som rör barn med funktionsnedsättning. Hur kan flickor och pojkar med funktionsnedsättning stärkas? Funktionshinderperspektiv på Agenda 2030:s mål 4 utbildning kopplat till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Arrangör: Lika Unika Akademi

Tisdag 2 juli: tema utbildning

9.00–10.45 Hur skapas en inkluderande arbetsplats?

Utmaningarna för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden har funnits länge och situationen har inte förändrats nämnvärt över tid. Varför är det så och vad krävs för att få till en varaktig förändring? Vad kan vi som arbetsgivare göra?

Arrangör: Myndigheten för delaktighet

11.00-11.45 Arbete och ekonomisk tillväxt Agenda 2030 - hur se förmågan och inkludera jämställt?

Hur kan man jobba med inkludering genom att se förmågor och tänka kreativt och nytt? Funktionshinderperspektiv på mål 8 i Agenda 2030 kopplat till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Arrangör: Lika Unika Akademi

13.00-13.45 Assistanshund på arbetsplatsen

Under de senaste åren har antalet personer med särskilda behov på arbetsplatserna ökat. Förutsättningarna för deltagande i arbetslivet skiftar. För en person med en diagnos som innebär svårigheter i arbetslivet kan kanske en assistanshund var en del av lösningen?

Arrangör: Svenska Brukshundklubben

14.00-14.45 Hur kan en kommun rusta sig mot kompetensbrist genom att förändra sina arbetsplatser?

Hur kan en kommun garantera sin kompetensförsörjning inom bristyrken i en föränderlig tid? Hur kan en arbetsplats se till att allas kunskaper tas tillvara och arbetslivet görs hållbart? Hur kan en verksamhet arbeta annorlunda med arbetsmiljö, arbetssätt och rekrytering?

Arrangör: Akademikerförbundet SSR

Onsdag 3 juli: tema digital delaktighet

9.00–10.45 Digitala tjänster – en demokratifråga

Varför är tillgänglig digital information, tjänster och service en demokratifråga och hur ser vi till att alla kommer med i den digitala utvecklingen? Vad innebär lagen om tillgänglig information för mig som beställare av digitala tjänster?

Arrangör: Myndigheten för delaktighet

13.00-13.45 Är biblioteken demokratins skattkammare och därmed tillgängliga för alla?

I mars överlämnade Kungliga biblioteket ett förslag till en nationell biblioteksstrategi till regeringen. Utgångspunkten för strategin är bibliotekslagens portalparagraf om bibliotek för alla. Men är biblioteken verkligen för alla? Hur ska offentliga aktörer och organisationer samverka? Med fokus på funkis.

Arrangör: Myndigheten för tillgängliga medier

15.00–15.45 Minska det digitala utanförskapet

Den digitala utvecklingen skapar nya möjligheter till självständighet för personer med funktionsnedsättning. En förutsättning är att tjänster och service uppfyller krav på tillgänglighet. Om inte blir effekten den motsatta. Vad kan vi göra för att minska risken för digitalt utanförskap?

Arrangör: Myndigheten för delaktighet

16.00–16.45 Insatser för allas delaktighet i en digital tid

Ska samhället lyckas använda digitaliseringens möjligheter fullt ut måste fler vara med. Vilka hinder måste rivas om alla ska delta? Vilket arbete pågår? Vilka nya insatser behövs? Samtal om bland annat ledarskap, inkluderande design, medborgarteknologi och livslångt lärande.

Arrangör: Digidelnätverket

Ämnen

Taggar

Regioner


Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshinderområdet. Vi arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Vi driver på utvecklingen, följer upp funktionshinderpolitiken och sprider kunskap inom området med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som grund.

Vårt uppdrag är att verka för att funktionshinderspolitiken får genomslag i hela samhället.

Presskontakt

Camilla Arvenberg

Camilla Arvenberg

Presskontakt Pressansvarig 073 699 73 57