Enkla åtgärder kan göra vallokaler tillgängliga inför EU-valet

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2019 14:30 CEST

Den 26 maj röstar svenskarna fram sina 21 ledamöter till Europaparlamentet och förtidsröstningen är i full gång. Tillgängliga röstnings- och vallokaler med tillgänglig information är avgörande för att alla medborgare ska kunna delta. Vid förra EU-valet fanns många brister och personer med funktionsnedsättning röstade i mindre utsträckning än övriga befolkningen. Lägst var valdeltagandet bland dem med svårt nedsatt rörelseförmåga där 30 procent röstade jämfört med 53 procent bland övriga, enligt statistisk från SCB.

– Många brister är lätta att åtgärda och därför hinner valnämnderna fortfarande göra det möjligt för fler att rösta i EU-valet, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet, MFD.

Vid förra EU-valet 2014 gjorde MFD stickprov i176 röstnings- och vallokaler. Resultatet visade att valsedlarna var dåligt placerade i var femte lokal. Mer än var tredje hade för lite utrymme bakom röstningsskärmarna och i nästan lika många lokaler var skyltar, symboler och texter svåra att upptäcka eller läsa.

Även MFD:s inventering av röstnings- och vallokaler vid valet 2018 visade på bristande tillgänglighet och att det fortfarande finns mycket att förbättra innan alla medborgare har möjlighet att rösta.

– Att kunna delta i valen på jämlika villkor handlar också mänskliga rättigheter. Sverige har skrivit under och ska följa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och där framgår det att anordningar vid val ska vara ändamålsenliga och tillgängliga, säger Malin Ekman Aldén.

MFD har tagit fram en checklista till valnämnderna i kommunerna för att underlätta deras arbete med röstnings- och vallokaler. I checklistan beskrivs vad som är särskilt viktigt att tänka på för att göra det möjligt att rösta för personer med nedsatt, hörsel, syn, rörelse- och kognitionsförmåga samt personer med allergier och annan överkänslighet.

Enkla åtgärder för tillgängliga vallokaler.

 • Det ska finnas kontrastmarkeringar för personer med synskada
 • Valsedlarna ska vara lätta att nå.
 • Möbleringen får inte vara ett hinder. Det ska vara lätt och säkert att röra sig i lokalerna, vilket är extra viktigt för personer med nedsatt rörelseförmåga.
 • I varje röstnings- eller vallokal ska det finnas finns det minst en röstningsskärm som kan användas av en person som använder rullstol (bordshöjd ca 70-80 cm).
 • Lokalen ska ha tydlig skyltning och skyltarna ska vara lätta att läsa och förstå.
 • Det ska vara lätt att komma in i lokalen. Om det inte finns automatiska dörröppnare så ska dörren till entrén stå öppen.


För mer information:

Kalle Jönsson, pressansvarig, mobil: 073-699 73 57

Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshinderområdet. Vi arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Vi driver på utvecklingen, följer upp funktionshinderpolitiken och sprider kunskap inom området med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som grund.

Vårt uppdrag är att verka för att funktionshinderspolitiken får genomslag i hela samhället.

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Vid förra EU-valet fanns många tillgänglighetsbrister i röstnings- och vallokaler och personer med funktionsnedsättning röstade i mindre utsträckning än övriga befolkningen. Men många brister är lätta att åtgärda och därför hinner valnämnderna fortfarande göra det möjligt för fler att rösta i EU-valet.

Läs vidare »

Nytt metodstöd från MFD främjar digital delaktighet

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2019 09:59 CET

För att digital teknik ska göra det möjligt att självständigt kunna ta del av information, få tillgång till olika former av samhällsservice och delta fullt ut i samhället krävs en medvetenhet om digitaliseringens utmaningar. Det visar Myndigheten för delaktighets rapport Från digital teknik till digitalisering.

Tre dagar i Almedalen för full delaktighet

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2019 08:00 CET

Myndigheten för delaktighet kommer även sommaren 2019 att arrangera Delaktighetsforum – en arena för frågor om delaktighet och tillgänglighet i Almedalen. Arenan vänder sig till aktörer och publik som vill mötas kring frågor om hur samhället kan utformas så att alla, oavsett funktionsförmåga, får möjlighet att delta.

Bristande kvalitet i färdtjänsten begränsar resenärernas liv

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 09:02 CET

Reglerna för färdtjänsten skiljer sig åt över landet. På många ställen leder oflexibla regelverk och brister kring punktlighet till svårigheter för resenärerna att klara vardagslivet. Detta framgår av en kartläggning av kvaliteten i färdtjänsten som Myndigheten för delaktighet, MFD, har gjort.

Trappsteg, trösklar och otydliga skyltar gjorde vallokaler otillgängliga

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2018 08:00 CEST

Många röstningslokaler brast vad gäller tillgänglighet vid valet 2018. Det visar inventeringen av 191 lokaler runt om i landet som Myndigheten för delaktighet, MFD, låtit göra. Resultaten tyder på att det fortfarande finns mycket att förbättra innan alla medborgare, oavsett funktionsförmåga, har samma möjlighet att rösta.

Lokaler för förtidsröstning långtifrån tillgängliga

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2018 08:30 CEST

Myndigheten för delaktighet inventerar just nu tillgängligheten i röstningslokaler runt om i Sverige. De första resultaten tyder på att det finns brister som försvårar för den som ska rösta.

Här ska tillgängligheten undersökas i röstnings- och vallokaler

Pressmeddelanden   •   Aug 20, 2018 08:30 CEST

Fram till valdagen den 9 september kommer Myndigheten för delaktighet att undersöka tillgängligheten i drygt 180 röstnings- och vallokaler spridda över landet. Myndigheten har nu valt ut drygt 20 kommuner där stickprov ska göras med start i denna vecka.

Myndigheten för delaktighet undersöker tillgängligheten i vallokalerna

Pressmeddelanden   •   Aug 02, 2018 11:15 CEST

Myndigheten för delaktighet kommer att inventera hur väl olika vallokaler fungerar för röstberättigade med funktionsnedsättning i samband med höstens val. Inventeringen kommer att utgå ifrån myndighetens checklista för tillgängliga vallokaler som tagits fram för att underlätta för valnämnderna i landets kommuner.

20 punkter för ökad delaktighet och tillgänglighet

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 11:59 CEST

Den 2 juli 2018 öppnar Delaktighetsforum – en ny scen i Almedalen för frågor om delaktighet, tillgänglighet och funktionshinder. Årets program innehåller 20 punkter som ska öka kunskapen om situationen för personer med funktionsnedsättning. Arrangör är Myndigheten för delaktighet.

​​​Internationella möten för bättre inkludering

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 08:26 CEST

Den 28-29 maj samlas runt 500 internationella ledare på olika platser i Europa för att arbeta med funktionshindersfrågor. Nätverksmötena avslutas i Stockholm där deltagarna gemensamt ska försöka hitta sätt att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning.​

Bilder & Videor 5 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig kommunikatör
 • kamsllkfe.wmjoswnsahsoykn@fvmfzjd.rsseut
 • 073-699 73 57

Om Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet, MFD, är en statlig myndighet som arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället.

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället. Vi arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv för att alla människor ska kunna vara fullt delaktiga i samhället, oavsett funktionsförmåga.

Adress

 • Myndigheten för delaktighet
 • Besöksadress Sturegatan 3
 • 121 77 Sundbyberg