Nnkydbeirizrfbvezlcx
Rftvua1abnletydg0xtq

"Assistanshund en god investering för både individen och kommunen"

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 10:37 CET

Vad är vitsen med assistanshundar, och varför beviljas de så sällan av kommuner och landsting inom ramen för socialtjänst- och hälso- och sjukvårdslagen? Här svarar Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet, på fem frågor om de nyttiga djuren.

Uljxuwc5e3m0p9dqjiut
Rftvua1abnletydg0xtq

Karlskrona värd för konferens om välfärdsteknik

Nyheter   •   Nov 21, 2017 16:22 CET

Digital teknik bidrar till att personer med funktionsnedsättning blir mer delaktiga i samhället och kan leva ett självständigt, aktivt och tryggt liv. Den 23 november genomför Myndigheten för delaktighet en konferens i Karlskrona om hur tekniken kan användas i det dagliga livet. Karlskronas kommundirektör Carl-Martin Lanér är först ut bland talarna.

It4maqevmw4nsvhcwwvy
Rftvua1abnletydg0xtq

Malmö värd för konferens om välfärdsteknik

Nyheter   •   Nov 06, 2017 08:30 CET

​Digital teknik bidrar till att personer med funktionsnedsättning blir mer delaktiga i samhället och kan leva ett självständigt, aktivt och tryggt liv. Den 8 november genomför Myndigheten för delaktighet en konferens i Malmö om hur tekniken kan användas i det dagliga livet.

Media no image

Osynlighet, sårbarhet och beroende bakom våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2017 09:15 CET

Osynlighet, sårbarhet och beroende gör kvinnor med funktionsnedsättning särskilt utsatta för mäns våld. De som drabbas har svårare än andra att få skydd, och i rättssystemet fortsätter svårigheterna.

Myndigheten för delaktighet har på regeringens uppdrag samlat kunskapen om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. I en ny rapport beskriver myndigheten situationen och föreslår en rad åtgärder för att förbättra situationen för de som drabbats eller riskerar att drabbas av våld. Rapporten bygger på en samlad överblick av de senaste årens forskning samt intervjuer med ett 30-tal aktörer som arbetar med frågan om våld mot personer med funktionsnedsättning.

- Det är en mörk bild som framträder. Risken för att utsättas för våld ökar i takt med beroendet av andra i ens omgivning. Den som behöver andras stöd i allt från att sköta sin privata hygien till myndighetskontakter blir väldigt sårbar, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet.

Förutom det våld som drabbar alla kvinnor riskerar kvinnor med funktionsnedsättning att utsättas för våld som är direkt kopplat till funktionsnedsättningen. Det kan handla om att någon gömmer ens hjälpmedel, vägrar teckenspråkstolka eller straffar en ekonomiskt.

Den faktiska omfattningen av våldet är inte statistiskt klarlagd, men flera studier visar att kvinnor med funktionsnedsättning är mer utsatta än andra kvinnor.

- Särskilt kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning utsätts för våld och kränkningar, det senare inte minst via sociala medier. En del har också svårt med gränssättningen, vilket ytterligare ökar risken för att drabbas. Därför föreslår vi bland annat att sex- och samlevnadsundervisningen i särskolan och gymnasiesärskolan ska förbättras för att öka medvetenheten om vad som är okej och inte.

Ett grundläggande problem är bristande kunskaper om funktionshindersperspektivet hos de yrkesgrupper som möter personer med funktionsnedsättning.

- Bland annat riskerar den som har drabbats av våld att stöta på nya svårigheter rättssystemet. Det kan handla om att inte förstå hur systemet fungerar, att inte få stöd av ett passande målsägandebiträde eller att inte bli trodd. Här finns en hel del att lära av den senaste tidens arbete med barn som bevittnat eller utsatts för våld, säger Malin Ekman Aldén.

Fler slutsatser i rapporten

 • Information till våldsutsatta måste bli tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga.
 • Fler utsatta personer med funktionsnedsättning behöver få tillgång till skyddade boenden, genom bland annat förbättrad tillgänglighet och samarbete över kommungränserna.
 • Svårigheter och hinder i hela rättssystemet behöver kartläggas och åtgärdas, och stödet vid förhör och förhandling förbättras.
 • Verktyg för svåra samtal behöver samlas och spridas så att fler personer med funktionsnedsättning kan fatta egna beslut.
 • Kunskapen om utsattheten för människohandel och prostitution bland personer med funktionsnedsättning behöver utvecklas.

Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshinderområdet. Vi arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Vi driver på utvecklingen, följer upp funktionshinderpolitiken och sprider kunskap inom området med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som grund.

Vårt uppdrag är att verka för att funktionshinderspolitiken får genomslag i hela samhället.

Osynlighet, sårbarhet och beroende gör kvinnor med funktionsnedsättning särskilt utsatta för mäns våld. De som drabbas har svårare än andra att få skydd, och i rättssystemet fortsätter svårigheterna.

Läs vidare »
Qrcx5vwqklc3ptkhfdp0
Rftvua1abnletydg0xtq Mlzqp94ynizlu7194c7r

Ny app gör det enklare att välja kläder efter väder

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 11:20 CEST

Att välja kläder efter en titt på termometern kan vara svårt för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Nu kan Figuren hjälpa den som är osäker, tack vare en ny app från Myndigheten för delaktighet.

Media no image
Rftvua1abnletydg0xtq Eoazqc7u2xwwxmfjcgwu

Målet: 5 000 personer i Myndigheten för delaktighets användarpanel

Nyheter   •   Okt 23, 2017 12:59 CEST

Från dagens 2 636 deltagare till 5 000. Webbpanelen Rivkraft, med personer med funktionsnedsättning, ska växa rejält.

Denna vecka skickar Myndigheten för delaktighet ut en enkät till 2 636 deltagare i webbpanelen Rivkraft, med frågor om utbildning, arbete och försörjning.

Syftet med Rivkraft är att fånga upp vilka hinder personer med funktionsnedsättning upplever i sin vardag. Resultaten används som en del i Myndigheten för delaktighets uppföljning av funktionshinderpolitiken.

- Det är ett stort och omfattande arbete att formulera frågorna. Vi ställer direkta frågor, men också öppna frågor. Det ger oss ett bra underlag för våra analyser av hur samhället ser ut. De öppna svaren kompletterar statistiken, säger utredaren Irene Westerlund som håller i undersökningen.

I tidigare enkäter under 2017 har myndigheten ställt frågor om medier, ekonomi och merkostnader, föräldraskap, hjälpmedel, hälsa, kost och fysisk aktivitet. En sammanställning av svaren i den senaste enkäten, som handlade om kultur, fritid och transport, kommer att redovisas i november. Och i slutet av året går nästa enkät ut med frågor på temat diskriminering.

Förutom sammanställningarna av svaren i Rivkraft har Myndigheten för delaktighet också börjat göra fördjupningsblad på olika teman. Det första fördjupningsbladet handlar om föräldraskap.

- En majoritet av de föräldrar med funktionsnedsättning som svarade på frågor om föräldraskap sa sig uppleva hinder och brist på stöd. I fördjupningsbladet beskriver vi självupplevda hinder för delaktighet och vi sätter frågan i ett sammanhang. Personer med funktionsnedsättning har rätta att bilda familj på jämlika villkor som andra, säger Irene Westerlund.

Deltagarna i Rivkraft är personer över 16 år som har funktionsnedsättning. För att resultaten av enkäten ska bli ännu skarpare i framtiden startar Myndigheten för delaktighet i dag en kampanj för att få fler att bidra.

- Målet är att 5 000 personer ska ingå i webbenkäten år 2019. Det är viktigt att gruppen som deltar speglar samhället i övrigt. I dag ser vi att vi behöver öka deltagandet av män, unga och utrikesfödda. Men alla behövs och är välkomna att delta, säger Irene Westerlund.

Från dagens 2 636 deltagare till 5 000. Webbpanelen Rivkraft, med personer med funktionsnedsättning, ska växa rejält fram till 2019.

Läs vidare »
H10ghpzgkqmelldzmpm2

Internationella experter till nordisk träff om funktionshinder och rättigheter

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2017 08:55 CEST

Hur omsätter de nordiska länderna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till praktisk verklighet, och vad kan de lära av varandra? Det är temat för Nordiskt funktionshinderforum 2017 som genomförs i Stockholm den 16-18 oktober.

Surt6a9p9flfego68dmd
Rftvua1abnletydg0xtq

Eskilstuna värd för konferens om välfärdsteknik

Nyheter   •   Okt 11, 2017 14:00 CEST

Den 13 oktober arrangerar Myndigheten för delaktighet en konferens i Eskilstuna om hur digitala tjänster kan förbättra livskvalitet, självständighet och möjlighet till delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Konferensen är den andra av fem i landet under hösten. Även Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Upphandlingsmyndigheten och Swedish Standards Institute bidrar.

Cywusqkusfqgpbca1sn6

Falun värd för konferens om digitala tjänster

Nyheter   •   Okt 06, 2017 09:15 CEST

Den 10 oktober arrangerar Myndigheten för delaktighet en konferens i Falun om hur digitala tjänster kan förbättra livskvalitet, självständighet och möjlighet till delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Konferensen är den första av fem i höst. Även Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Upphandlingsmyndigheten och Swedish Standards Institute bidrar i varsin programpunkt.

Z9vdzx8wturlvbtxnnzj

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning i fokus på konferens

Nyheter   •   Sep 30, 2017 09:30 CEST

Den 3 oktober arrangerar Myndigheten för delaktighet en konferens på Dunkers kulturhus i Helsingborg om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Bilder & Videor 6 bilder

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig kommunikatör
 • nxkaidmznjlle.jofnnswyson@mfxkdnzndad.se
 • 073-699 73 57

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • ellinor.bollman@mfd.se
 • 08-600 84 77

Om Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet, MFD, är en statlig myndighet som arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället.

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället. Vi arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv för att alla människor ska kunna vara fullt delaktiga i samhället, oavsett funktionsförmåga.

Adress

 • Myndigheten för delaktighet
 • Besöksadress Sturegatan 3
 • 121 77 Sundbyberg