Skip to main content

Nätverket mot cancer ger ris och ros till riksdagspartierna!

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2014 14:15 CEST

Alla partier är överens om att cancervården inte är rättvis och att väntetiderna i många fall är alltför långa. Det visar svaren på den enkät som Nätverket mot cancer har skickat till samtliga nuvarande riksdagspartier samt Feministiskt Initiativ. Men partierna får också kritik för hur de svarat, samt för den uppenbara kunskapsbrist som verkar råda.

Inför det stundande valet har Nätverket mot cancer ställt en rad frågor om cancervården till nuvarande riksdagspartier samt Feministiskt Initiativ. De svar som lämnats från respektive parti har sedan betygsatts. Resultat: partierna får överlag godkänt, även om det blottas stora kunskapsbrister. Dock får flera av allianspartierna underkänt för deras motstånd mot att göra de nationella vårdprogrammen tvingande.

 • Cancervård är inte fritt valt arbete. En förutsättning för rättvis cancervård är att samtliga landsting följer de nationella vårdprogrammen. När Centerpartiet svarar att dessa program ”… ska fungera som en rekommendation och därmed inte vara tvingande” säger man samtidigt ja till regionala orättvisor, förklarar Katarina Johansson, ordförande för Nätverket mot cancer.

 • Vi saknar förslag från allianspartierna och Miljöpartiet på hur vi ska få en rättvisare cancervård. Att hålla med om att cancervården inte är rättvis och sedan hänvisa till en satsning för att korta köerna i cancervården räcker inte, anser Katarina Johansson.

Stora kunskapsbrister
Enkätsvaren visar också att det finns stora kunskapsbrister, bland annat vad gäller vikten av diagnostiska center. Som svar på den frågan lyfter samtliga partier de goda exempel som finns från Danmark med så kallade pakkeforlob. Viktigt här är dock att diagnostiska center är bara en liten del av pakkeforlob, som främst är en standardplan där maxväntetiden är noga specificerad för olika åtgärder inom cancervården.

 • Diagnostiska center förutsätter inte pakkeforlob men pakkeforlob förutsätter diagnostiska center. Det visar inte minst de diagnostiska center i Kristianstad och Södertälje som kommit till innan pakkeforlob införts i Sverige, förklarar Katarina Johansson.

Underkänt för Moderaterna
Några av frågorna handlade om motståndet mot rökning och Nätverkets mot cancers ställningstagande för ett slutdatum för tobak, likt det som finns i Finland. Ställningstagandet bygger på insikten om sambandet mellan rökning och lungcancer, men även att tobaksanvändande innebär ökad risk för ett stort antal andra cancerdiagnoser. Här sticker moderaterna ut i sina svar, och får därmed med råge underkänt.

 • Moderaterna menar att Sverige inte ska ha ett tobaksförbud eftersom de inte tror att ett förbud innebär att människor slutar röka bara för att det finns ett förbud. Det är ett fegt resonemang. För det stora flertalet skulle nog ett förbud vara verkningsfullt, speciellt för den stora mängden yngre som börjar röka, säger Katarina Johansson som även är besviken på Kristdemokraternas svar:

 • Kristdemokraterna svarar att de gärna ser ett slutdatum för tobak men att de samtidigt inte vill ha ett totalförbud, utan kan acceptera tobaksanvändning så länge det inte utgör ett folkhälsoproblem. Min fråga då blir: när innebär tobaksanvändande inte ett folkhälsoproblem?, undrar Katarina Johansson.

Ett viktigt första steg för att minska tobaksanvändandet är att införa exponeringsförbud och standardiserade tobaksförpackningar. Även här får Moderaterna underkänt för sitt resonemang om att exponeringsförbud och standardiserade förpackningar inte går att införa om man inte har ett förbud mot tobak.

 • I exempelvis Australien är det tillåtet att röka, trots att de har standardiserade förpackningar och förbjud mot exponering av tobaksprodukter. Samtidigt förstår vi inte Sverigedemokraternas prioritering, då de enligt sitt svar först vill titta på hur ett exponeringsförbud kan påverka de mindre butikerna. För Nätverket mot cancer är prioriteringen tydlig, för ett minskat antal cancerfall måste tobaksanvändandet bort och ett första steg är exponeringsförbud, fortsätter Katarina Johansson.

Bjuder in till fortsatt dialog
Nätverket mot cancer samlar organisationer som arbetar med ett stort antal olika cancerdiagnoser i kampen mot cancer och för en rättvis cancervård, och nätverket är av naturliga skäl något av experter på vad som fungerar och fungerar mindre bra.

 • I svaren på vår enkät har vi kunnat konstatera att det finns kunskapsbrister hos våra folkvalda, Miljöpartiet svarade på många av frågorna att de inte har tagit ställning och Feministisk Initiativ svarade att de tyvärr saknade svar på våra frågor. Samtidigt underströk de att vill att vi delger våra insikter, erfarenheter och gedigna kunskap. Den förfrågan om vidare dialog för ökad kunskap om cancervården tackar vi självklart ja till och bjuder samtidigt in de andra partierna.

Vallöften

 • Oppositionspartierna har genomgående utlovat mer än allianspartierna i sina enkätsvar. I valtider är det lätt att lova.De vallöften som flera av partierna har i sina enkätsvar kommer Nätverket mot cancer självklart att följa upp, avslutar Katarina Johansson.

  Enkätsvar
  I pdf filen nedan finns alla enkätsvaren.


Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patientföreningar och intresseorganisationer på nationell nivå. Vi arbetar för att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige. Våra huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och patienträttigheter. De riksorganisationer som ingår är: Blodcancerförbundet, ILCO Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade, Mag- och tarmförbundet, Lungcancerförbundet Stödet, Nätverket mot gynekologisk cancer, Svenska hjärntumörföreningen samt Svenska Ödemförbundet www.natverketmotcancer.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy