Skip to main content

En dag utan data inom sjukvården

Blogginlägg   •   Dec 10, 2015 14:20 CET

Vi förlitar oss på digital information varje dag oavsett om det är på jobbet, i skolan eller på fritiden. Och nu mer än någonsin måste denna information hanteras försiktigt över olika "gränser", utan att kontrollen över den förloras. Med tanke på hur tätt integrerad den digitala informationen är i våra liv i dag är frågan hur vi tidigare klarade oss utan den?

Datadriven diagnos

Under de senaste 25 åren har IT och digital information förändrat sjukvården på ett fantastiskt sätt. Enbart elektroniska patientjournaler och tekniker för att dela information har helt och hållet förändrat hur läkare ställer diagnoser och behandlar patienter. Inom den amerikanska sjukvården använder 80 procent av privatläkarna samt knappt 60 procent av sjukhusbaserade läkare system för elektroniska patientjournaler. Dessa system har genom att koppla samman läkare, patienter, forskare och vårdinrättningar över hela världen i princip blivit grunden för sjukvården. Detta möjliggör snabbare och bättre diagnoser, forskning och behandling

Frågan detta leder till är vad händer om du tar bort tillgången till dessa system och patientinformationen under en dag?

Livshotande situation

Det korta svaret; sjukvården skulle ställas inför livshotande situation. De elektroniska systemen och möjligheten att dela information har påverkat hela sjukvården från första kontakten med patienten till långsiktig behandling. Utan dessa moderna system är hela vården i riskzonen vilket kan äventyra patienternas säkerhet.

Till exempel i nödsituationer där minuter ibland kan innebära skillnaden mellan liv och död. Utan tillgång till patientinformation vid första kontakten med patienten ökar tiden det tar att ställa en diagnos och för behandling avsevärt. Utan tillgång till avgörande information såsom sjukdomshistorik, blodtyp eller eventuella allergier minskar vårdgivarens möjligheter att fatta snabba beslut samtidigt som risken för feldiagnoser och misstag ökar.

Även tiden för att ta hand om patienter som inte har livshotande symtom skulle öka utan dessa elektroniska system. Dessutom gör elektroniska patientjournaler att läkare kan behandla fler patienter på kortare tid. Utan digital patientinformation kommer även väntetiderna för patienter som väntar på behandling att öka då behandlingstiden för varje patient ökar.

Behandlingsalternativ

Värdet av elektroniska patientjournalsystem och teknik inom sjukvården i allmänhet är inte enbart knutet till första kontakten med patienten eller akutsjukvård. Systemen samt tekniker för att dela den digitala informationen på ett säkert sätt har drastiskt förändrat både långtidsvård och – behandling.

Bevisbaserad medicin är en praxis för att optimera beslutsfattande och behandlingsalternativ genom bevis och väl utformad forskning. I grund och botten gör patientdata och feedback i realtid det möjligt för läkare att snabbt anpassa behandlingsalternativ vilket leder till bättre resultat.

En stor drivkraft för denna typ av praxis är att patienten och läkaren förmåga att dra nytta av den bredare medicinska gemenskapen. Genom att utnyttja den samlade kunskapen hos specialister, forskare med mera ökar andelen framgångsrika behandlingsalternativ.

Men utan patientdata och effektiva system för att dela informationen skulle inte bevisbaserad medicin ens existera. Behandlingsalternativen skulle begränsas till de befintliga resurserna inom den aktuella vårdinrättningen eller regionen.

En effektivare sjukvård

När allt kommer till kritan skulle inte den moderna sjukvården existera utan patientdata. Under de senaste 25 åren har tillgången till data gjort läkare och patienter både smartare och friskare. Tillgång till patientdata och bättre vård går hand i hand - om en försvinner lider den andra. Vi har kommit långt men det finns fortfarande mycket kvar som kan göra att vården blir ännu mer effektiv med teknikens hjälp.