Skip to main content

Kallelse till årsstämma i NetOnNet AB (publ)

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2007 09:35 CEST

Aktieägarna i NetOnNet AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen
den 7 september 2007 klockan 14:00 i bolagets lokaler, Bockasjögatan 12, Borås.

Deltagande
Aktieägare som vill deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast lördagen den 1 september 2007, dels ha anmält sin avsikt att deltaga i årsstämman senast klockan 16:00 måndagen den 3 september 2007 hos bolaget under adress NetOnNet AB,
attn: Åsa Ekström, Bockasjögatan 12, 504 30 BORÅS, per e-post asa.ekstrom@netonnet.com, telefon 033-488 400 eller per fax 033-488 420. Eftersom avstämningsdag är en lördag måste aktieägare vara införd i aktieboken senast fredagen den 31 augusti 2007.

I de fall aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar skickas till bolaget i samband med anmälan.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller hos enskild fondhandlare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid och senast fredagen den 31 augusti 2007 för att säkra registrering per 1 september, då detta är en lördag och aktiehandel är stängd.

Ärenden
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Verkställande direktörens redogörelse
8. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om
a) fastställande av resultat- och balansräkningar samt koncernresultat- och
koncernbalansräkningar
b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
12. Val av styrelse
13. Fastställande av principer för hur ledamöter i valberedningen skall utses
14. Godkännande av principer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
16. Stämmans avslutande.

Fastställande av arvoden (punkt 11)
Arvodet till styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget föreslås utgå med 150.000 kr till styrelsens ordförande och med 75.000 kr till annan styrelseledamot. Arvode till revisorn föreslås utgå mot löpande räkning.

Fastställande av principer för hur ledamöter i valberedningen skall utses (punkt 13)
Styrelsen, som anser att NetOnNet AB bör ha en valberedning, föreslår att en valberedning inrättas inför årsstämman 2008. Valberedningen föreslås ha fem ledamöter varav en representant för vardera de tre största aktieägarna i bolaget vid tidpunkter för utgången av 2007. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse representant i valberedningen skall nästa aktieägare beredas tillfälle att utse sådan representant. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen utsetts skall valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Valberedningen kallas under räkenskapsårets tredje kvartal.

Fastställande av principer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer följande principer för ersättning för ledande befattningshavare. Ersättning till ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Med ledande befattningshavare avses medlemmar i koncernens ledningsgrupp. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Fast lön och rörlig ersättning skall vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga delen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål. Frågor om ersättning till koncernchefen skall beslutas av styrelsen.

Övrigt
Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress minst två veckor före årsstämman. Efter årsstämman kommer delårsrapport för perioden 1 maj – 31 juli, 2007 att presenteras.

Borås i augusti 2007
Styrelsen
NetOnNet AB (publ)


NetOnNet (www.netonnet.se) är Europas första renodlade butik för hemelektronik på nätet. NetOnNet erbjuder TV, video, mobiltelefoner etc. från varumärken som Sony och Philips m.fl. samt under egna varumärken som Andersson, Avant, Centrum, Pepp och Skantic. Varorna beställs på Internet och levereras direkt hem till privatpersoner och företag. Som komplement finns det lagershopar där varorna kan köpas direkt. Bolaget startade i mars 1999 och har sitt huvudkontor i handelsstaden Borås.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.