Skip to main content

NEW NORDIC HEALTHBRANDS NIOMÅNADERSRAPPORT Q3 JULI - SEPTEMBER 2010

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 09:22 CEST

Årets nio första månader
New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets nio första månader till 143,1 MSEK (171,7) en minskning med 16,7 procent. I lokala valutor var minskningen 12,7 procent.

EBITDA uppgick till 9,3 MSEK (18,7). En minskning med 50 procent. Koncernens resultat efter skatt blev -1,7 MSEK (3,3).


Tredje kvartalet
New Nordic koncernens omsättning uppgick under tredje kvartalet till 46,7 MSEK (56,6), en minskning med 17,4 procent. I lokala valutor var minskningen 9,8 procent.

Bruttoresultatet blev 30,0 MSEK (32,7), vilket motsvarar en bruttomarginal om 64,1 procent (57,8).

EBITDA uppgick till 5,1 MSEK (8,6). Det motsvarar en EBITDA marginal om 10,9 procent (15,2). En minskning med 28,3 procent. Koncernens resultat efter skatt blev 0,2 MSEK (2,0), vilket motsvarar ett resultat per aktie på 0,03 SEK (0,32).

Under kvartalet har New Nordic uppnått listning av produkterna Zuccarin™ och Melissa™ i Walgreens, USA. Ett eller flera av New Nordics produkter finns nu i CVS Pharmacy, Walgreens, Rite Aid och GNC i USA. Totalt i över 20.000 apotek.

I Kanada har New Nordic omregistrerat flera produkter från kosttillskott till registrerade Natural Health Products, vilket inneburit att försäljningen under kvartalet har minskat. Försäljningen förväntas nå normala nivåer igen i slutet av året.

New Nordic har tecknat ett avtal med grossisten Tamro i Finland om övergång till konsignationslager i början på 2011, vilket innebär en minskad försäljning under tredje och fjärde kvartal på grund av lageravveckling.

Innevarande kvartal
New Nordic har initierat en tillväxtplan och lagt grunden för nästa års internationella produktprogram som kommer innehålla flera lovande nyheter. Samtidigt har New Nordic vidtagit åtgärder för att kompensera för den generella svaga försäljningen i den Svenska hälsofackhandeln genom ökad fokus på att utveckla och utöka distributionen på andra kanaler och genom ökad marknadsföring till konsument.

För tabell se bifogad rapport.

Omsättning
Omsättningen under årets första nio månader blev 143,1 MSEK (171,7) en minskning med 16,7 procent. I lokala valutor var minskningen 12,7 procent.

Omsättningen under tredje kvartalet blev 46,7 MSEK (56,6), en minskning med 17,4 procent. I lokala valutor var minskningen 9,8 procent.

Resultat för nio månader
Bruttoresultatet för de första nio månaderna uppgick till 91,6 MSEK (100,1). Det motsvarar en bruttomarginal om 64,0 procent (58,3).

EBITDA uppgick till 9,3 MSEK (18,7), en minskning med 50 procent. Det motsvarar en EBITDA marginal om 6,5 procent (10,9).

Rörelseresultatet uppgick till 3,4 MSEK (12,7), en minskning med 73,3 procent. Det motsvarar en rörelsemarginal om 2,4 procent (7,4).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -0,6 MSEK (6,7).

Resultatet efter skatt blev för niomånadersperioden -1,7 MSEK (3,3).

Resultat för tredje kvartalet
Bruttoresultatet för tredje kvartalet uppgick till 30,0 (32,7) MSEK. Det motsvarar en bruttomarginal om 64,1 procent (57,8).

EBITDA uppgick till 5,1 MSEK (8,6). Det motsvarar en EBITDA marginal om 10,9 procent (15,2). Rörelseresultatet uppgick till 3,1 MSEK (6,6). Det motsvarar en rörelsemarginal om 6,7 procent (11,6). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1,1 MSEK (2,4), en minskning på 52,9 procent. Resultatet efter skatt blev för tredje kvartalet 0,2 MSEK (2,0), vilket motsvarar ett resultat per aktie på 0,03 SEK (0,32).

Kommentarer till tredje kvartalet
Särskilt i Sverige och Danmark präglas marknaden fortsatt av konsumentens bristande köplust. På de övriga marknader där New Nordic opererar ses en liten ökning av den totala marknaden för kosttillskott och naturläkemedel.

Det finns tre huvudsakliga skäl till att New Nordics försäljning har varit svag under tredje kvartalet.

1) Hälsofackhandeln i Sverige uppvisar en generellt svag försäljning. New Nordic har vidtagit åtgärder för att kompensera för denna situationen under 2011 genom ökad fokus på att utveckla och utöka distributionen på andra kanaler och genom ökad marknadsföring till konsument.

2) I Finland undertecknade New Nordic ett avtal med grossisten Tamro om att övergå till konsignationslager i början av 2011. Eftersom Tamro hittills har köpt varor från New Nordic avvecklar Tamro nu sina varulager, vilket innebär att New Nordics försäljning till grossist i Finland minskas under perioden till att konsignationslageravtalet träder i kraft.

3) De kanadensiska myndigheterna har infört en ny lag som innebär att de tidigare fritt sålda kosttillskott skall registreras som "Natural Health Products". Detta innebär stor turbulens på marknaden för både grossister och butiker med betydande lagerreduktion till följd. New Nordic förväntar sig att situationen och försäljningen kommer att normaliseras i slutet av året.

New Nordic har lyckats öka bruttomarginalen ytterligare till 64 procent.

Kostnadskontrollen är fortsatt god. Försäljnings- och administrationskostnaderna under kvartalet uppgick till 24,9 MSEK (24,1), en ökning med 3 procent som huvudsakligen är relaterat till ökade marknadsföringsaktiviteter i USA.

Varulagret uppgick till 29,7 MSEK (39,6) en minskning med 25 procent. Det minskade varulagret är ett resultat av ett ökat fokus på att reducera antalet lagerdagar.

Finansiell ställning och kassaflöde
Koncernens balansomslutning per den 30 september 2010 uppgick till 109,6 MSEK (128,3), en minskning med 14,5 procent jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år.

Immateriella anläggningstillgångar är vid periodens slut avskrivna till 21,1 MSEK (29,2).

Den löpande verksamheten genererade under årets första nio månader ett positivt kassaflöde på 2,8 MSEK (4,0). Likvida medel uppgick till 1,6 MSEK (3,6).

Koncernens soliditet uppgick till 14,3 procent (12,7).

Eget kapital fördelat på de utestående 6.195.200 (6.195.200) aktierna uppgick per den 30 september 2010 till 2,54 SEK (2,62).

Expansion
New Nordic ser positivt på den framtida expansionen och bolagets affärsmöjligheter.

Det är primärt personer över 50 som köper kosttillskott och naturläkemedel. Denna åldersgrupp växer snabbt och de har mer pengar tillgängliga än någonsin och större önskan än någosin att leva ett aktivt liv långt upp i åldern. Denna megatrend kommer att öka marknaden igen, när den generella ekonomiska oron har lagt sig.

Det nya produktprogram inför 2011, fokusering av marknadsföringsaktiviteter på produkter med störst tillväxtpotential och fortsatt expansion i USA är de tre viktigaste tillväxtfaktorer för det kommande året. New Nordic kommer att koncentrera sig på organisk tillväxt.

Moderbolaget
Moderbolaget hade under verksamhetens nio första månader 2010 en omsättning på 2,8 MSEK (2,8). Omsättningen är relaterad till dotterbolagens betalning av så kallad "management fee" baserad på det enskilda dotterbolagets nettoomsättning. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1,8 MSEK (-2,8).

Kommentar innevarande kvartal
New Nordic har initierat en tillväxtplan och lagt grunden för nästa års internationella produktprogram som kommer innehålla flera lovande nyheter. New Nordic har vidtagit åtgärder för 2011 för att kompensera för den generella svaga försäljning i hälsofackhandeln i Sverige.

Transaktioner med närstående
Det har inte förekommit några väsentliga transaktioner med närstående under perioden.

Redovisningsprinciper
Denna rapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och redovisningsrådets rekommendationer.

Certified Advicer
New Nordic Healthbrands ABs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké 2010 - 11 mars 2011

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Malmö den 29 oktober 2010

New Nordic Healthbrands AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information kontakta:
Karl Kristian Jensen, VD
kk@newnordic.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
New Nordic Delårsrapport Q3 2010.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida New Nordic

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera