Skip to main content

NEW NORDIC HEALTHBRANDS SEXMÅNADERSRAPPORT Q2 JANUARI - JUNI 2010

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2010 19:58 CEST

Första halvåret
New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets sex första månader till 96,4 MSEK (115,1) en minskning med 16,2 procent. I lokala valutor var minskningen 11,9 procent.

EBITDA uppgick till 4,3 MSEK (10,1). En minskning med 58 procent. Koncernens resultat efter skatt blev -1,9 MSEK (1,4). 

1 januari - 30 juni 2010
Nettoomsättning, kSEK 96 361
Bruttoresultat, kSEK 61 617
Bruttomarginal, procent 63,9
EBITDA kSEK 4 251
EBITDA, procent 4,4
Rörelseresultat, kSEK 259
Rörelsemarginal, procent 0,3
Periodens resultat, kSEK -1 857
Resultat per aktie, SEK neg
Vinst per aktie EBITDA, SEK 0,69


Andra kvartalet
New Nordic koncernens omsättning uppgick under andra kvartalet till 50,3 MSEK (56,6), en minskning med 11,1 procent. I lokala valutor var minskningen 5,8 procent.
Bruttoresultatet blev 32,2 MSEK (33,0), vilket motsvarar en bruttomarginal om 64,0 procent (58,3).

EBITDA uppgick till 4,1 MSEK (4,1). Det motsvarar en EBITDA marginal om 8,1 procent (7,3). En ökning med 11 procent. Koncernens resultat efter skatt blev 2,1 MSEK (0,2), vilket motsvarar ett resultat per aktie på 0,34 SEK (0:03).

Under kvartalet har New Nordic arbetat intensivt på att öka distributionen i USA.

Innevarande kvartal
Under hösten förväntas det att Zuccarin® kommer att finnas på hyllorna i "diet aid/pre-diabetes" kategorin i över 20.000 apotek i USA. Flera nya produkter, som framgångsrikt har testmarknadsförts i Danmark kommer att introduceras på flera marknader under hösten.

Omsättning
Omsättningen under årets sex första månader blev 96,4 MSEK (115,1) en minskning med 16,2 procent. I lokala valutor var minskningen 11,9 procent.

Omsättningen under andra kvartalet blev 50,3 MSEK (56,6), en minskning med 11,1 procent. I lokala valutor var minskningen 5,8 procent.

Resultat för sex månader
Bruttoresultatet för de första sex månaderna uppgick till 61,6 MSEK (67,3). Det motsvarar en bruttomarginal om 63,9 procent (58,5). EBITDA uppgick till 4,3 MSEK (10,1), en minskning med 58 procent. Det motsvarar en EBITDA marginal om 4,4 procent (8,8).

Rörelseresultatet uppgick till 0,3 MSEK (6,1), en minskning med 95,8 procent. Det motsvarar en rörelsemarginal om 0,3 procent (5,3).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1,7 MSEK (4,4).
Resultatet efter skatt blev för sexmånadersperioden -1,9 MSEK (1,4).

Resultat för andra kvartalet
Bruttoresultatet för andra kvartalet uppgick till 32,2 (33,0) MSEK. Det motsvarar en bruttomarginal om 64,0 procent (58,3). EBITDA uppgick till 4,1 MSEK (4,1). Det motsvarar en EBITDA marginal om 8,1 procent (7,3). Rörelseresultatet uppgick till 2,1 MSEK (2,1). Det motsvarar en rörelsemarginal om 4,1 procent (3,7).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1,8 MSEK (1,5), en ökning på 23,4 procent. Resultatet efter skatt blev för andra kvartalet 2,1 MSEK (0,2), vilket motsvarar ett resultat per aktie på 0,34 SEK (0:03).

Kommentarer till andra kvartalet
Efter en ovanligt kall vinter på de flesta av New Nordics marknader fortsatte det dåliga vädret under både april och maj, där den bästa säsongen för New Nordics livsstilsrelaterade produkter vanligen ligger. Det är särskilt de nordiska marknaderna som har drabbats av tillfällig nedgång och en dramatisk minskning av grossisternas och detaljhandelns varulager. I dessa utmanande, men förhoppningsvis tillfälliga marknadsförutsättningar, har New Nordic bibehållit sin marknadsandel.

Efter prisökningar har New Nordic lyckats öka bruttomarginalen till 64,0%. Det har tidigare varit målsättningen att nå en bruttomarginal om 70%. New Nordic har nu reviderat denna målsättning till en bruttomarginal om 66%. På New Nordic’s egna varumärken, där dotterbolagen själva genomför marknadsföringen, är målet fortfarande 70%. För egna varumärken som exporteras till lokala distributörer som själva bär kostnaderna för marknadsföringen och för inlicensierade produkter som till exempel eye q® är målet om bruttomarginalen lägre. Målet för den genomsnittliga bruttomarginalen har därför justerats till 66%.

Kostnadskontrollen är fortsatt god. Försäljnings- och administrations kostnaderna under kvartalet uppgick till 28,1 MSEK (28,8), en minskning med 2,6 procent. Varulagret uppgick till 33,4 MSEK (42,9) en minskning på 22,2 procent. Det minskade varulagret är ett resultat av ett ökad fokus på att reducera antalet lagerdagar.

Finansiell ställning och kassaflöde
Koncernens balansomslutning per den 30 juni 2010 uppgick till 119,4 MSEK (127,9), en minskning med 6,7 procent jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år.
Den löpande verksamheten genererade under årets första sex månader ett positivt kassaflöde på 3,7 MSEK (4,3). Likvida medel uppgick till 2,1 MSEK (4,4).

Koncernens soliditet uppgick till 11,6 procent (9,9).
Eget kapital fördelat på de utestående 6.195.200 (6 195 200) aktierna uppgick per den 30 juni 2010 till 2,24 SEK (2:03).

Expansion
New Nordic ser positivt på den framtida expansionen och bolagets affärsmöjligheter. Under kvartalet har New Nordic jobbat intensivt på att öka distributionen i USA. Under hösten förväntas det att Zuccarin® kommer att finnas på hyllorna i "diet aid/pre-diabetes" kategorin i över 20.000 apotek i USA, så New Nordic's plattform i USA förstärks ytterligare.

Moderbolaget
Moderbolaget hade under verksamhetens sex första månader 2010 en omsättning på 2,0 MSEK (1,9). Omsättningen är relaterad till dotterbolagens betalning av så kallad "management fee" baserad på det enskilda dotterbolagets nettoomsättning. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 3,1 MSEK (-1,2).

Kommentar innevarande kvartal
Walgreens, USA's största apotekskedja, har bekräftat att Zuccarin® kommer att finnas på deras apotekshyllor fr.o.m. september månad.

Transaktioner med närstående
Det har inte förekommit några väsentliga transaktioner med närstående under perioden.

Redovisningsprinciper
Denna rapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och redovisningsrådets rekommendationer.

Certified Advicer
New Nordic Healthbrands AB’s Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Kommande rapporttillfällen
Niomånadersrapport, Q3 29 oktober 2010
Bokslutskommuniké 2010 11 mars 2011

Rapporten i sin helhet bifogas.

Malmö den 30 juli 2010

New Nordic Healthbrands AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information kontakta:
Karl Kristian Jensen, VD
kk@newnordic.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
New Nordic Delårsrapport Q2 2010.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida New Nordic

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera