Skip to main content

Enkätresultat för flytt av Björkhem och Solbacka

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2013 15:10 CET

Undersökningen har vänts sig till både boende eller deras anhöriga/företrädare samt till direkt berörd personal.

Till de boende (både de som tidigare bodde på Björkhem och de som bodde uppe på Solbacka) har frågorna fokuserat på 3 områden: Information, kvalitén på vård och omsorgen samt genomförandet

Resultatet visar att informationen har upplevts bristfällig både till omfattning och tydlighet av de flesta. Kvalitén i vården och omsorgen upplevdes mycket bra eller bra av samtliga innan flytten men efter flytten finns det några som anser att kvalitén försämrats och blivit mindre bra. Av de som hade speciella önskemål inför flytten anser 36% att dessa önskemål inte alls tillgodosetts.

På frågan vad som blivit sämre efter flytten framkommer att det inte känns bra att det är blandat boende med olika behov istället för rena demensenheter. Dessutom nämns att man upplever mindre personalkontakt, färre aktiviteter samt att boendet blivit mera slutet och dyrare.

På frågan vad som blivit bättre framkommer att kontinuiteten blivit bättre och att kontaktmannaskapet har utvecklats samt att lägenheten är bättre.

Frågorna till berörd personal rörde information, samarbete och genomförande. Även hos personalen upplevdes informationen som bristfällig framförallt när det gäller tydlighet.

Resultatet visar också att arbetsgrupperna inte nyttjat erfarenhetsutbyte i någon större omfattning.

Övriga synpunkter som lämnats från personalen är att det inte fungerar bra när det inte är speciella demensboenden samt att den utdragna processen medfört mycket oro både för boende och personal.

Syftet med enkäten är att äldreomsorgensledning efter en analys skall ta till sig erfarenheterna av detta vid framtida förändringar i verksamheten.

Norsjö - En attraktiv och företagsam kommun där kropp och själ hinner med!

 

Bifogade filer

PDF-dokument