Zju6gezzqupkdfpmfj3o

Nu börjar NSVA sätta upp vattenmätare hos företag i Båstads kommun

Pressmeddelanden   •   2014-08-25 13:50 CEST

Med början denna veckan och tre veckor framåt kommer NSVA att installera vattenmätare i samtliga fastigheter i Båstads kommun som till största delen inte utgörs av bostäder, totalt cirka 150 fastigheter. Införandet av vattenmätare görs efter beslut i kommunstyrelsen i Båstad i juni.

W7derkc8j4vqrqhiqsim

Efter sol kommer regn - kraftigt regn kan medföra översvämningsrisk

Nyheter   •   2014-07-30 10:00 CEST

Vid kraftigt regn och stora nederbördsmängder blir avloppsledningssystemen hårt ansträngda. Detta kan innebära risk för översvämningar i exempelvis dagvattensystem och källare. Ta del av NSVAs råd kring hur du förebygger källaröversvämning och vad du gör om du drabbas.

Media-no-image

En av brunnarna i Förslöv öppnas tillfälligt igen

Pressmeddelanden   •   2014-07-07 09:29 CEST

Förhöjda halter av perfluorerade (PFAA) ämnen har hittats i dricksvattnet från en kommunal brunn i vattentäkten i Förslöv. I samråd med Båstads kommun stängde därför NSVA denna för en tid sedan. Av försiktighetsskäl stängdes även en närliggande brunn trots att man där inte funnit några detekterbara halter av dessa ämnen. Efter samråd med Livsmedelverket har nu denna brunn öppnats igen. 

- Prov på vattnet från den närliggande brunnen visar inga tecken på förhöjda halter av PFAA. Vi har därför i dialog med Båstads kommun och Livsmedelsverket beslutat att öppna den igen, säger Jonas Håkansson, chef avdelning Dricksvatten på NSVA.

- Genom att öppna denna brunn kan vi öka dricksvattenproduktionen i Båstads kommun något. Det är dock fortfarande begränsad tillgång på vatten och vi vill därför påminna om att bevattningsförbud gäller året runt i hela kommunen för alla med kommunalt vatten.

Brunnen där man har hittat de förhöjda halterna är fortsatt stängd.


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

 

 

Förhöjda halter av perfluorerade (PFAA) ämnen har hittats i dricksvattnet från en kommunal brunn i vattentäkten i Förslöv. I samråd med Båstads kommun stängde därför NSVA denna för en tid sedan. Av försiktighetsskäl stängdes även en närliggande brunn trots att man där inte funnit några detekterbara halter av dessa ämnen. Efter samråd med Livsmedelverket har nu denna brunn öppnats igen.

Läs vidare »
Hsmcjnsjzk9ecz9inflg

Sweden Water Research medverkar i projekt för rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten

Nyheter   •   2014-07-03 11:00 CEST

”Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten” har beviljats stöd från Havs- och Vattenmyndigheten. Projektet ska utveckla reningsprocesser för att reducera läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar, som idag inte kan renas bort i de kommunala avloppsreningsverken.

Zju6gezzqupkdfpmfj3o

Införande av vattenmätare för företag i Båstad

Pressmeddelanden   •   2014-07-01 15:00 CEST

Under hösten kommer NSVA att installera vattenmätare i samtliga fastigheter i Båstads kommun som till största delen inte utgörs av bostäder. Införandet av vattenmätare görs efter beslut i kommunstyrelsen i Båstad i juni.

Lfki7p7bzs0ixf7nmxyp

Respektera gällande bevattningsförbud i Båstads kommun - 15 % reducerad vattenproduktion

Pressmeddelanden   •   2014-06-27 14:30 CEST

Förhöjda halter av perfluorerade ämnen har hittats i dricksvattnet från en kommunal brunn i vattentäkten i Förslöv. I samråd med Båstads kommun stängde NSVA denna och en närliggande brunn under torsdagskvällen. Detta medför att vattenproduktionen minskar med ca 15 procent i ett redan ansträngt Båstad. Det är därför extra viktigt att spara på vattnet och respektera gällande bevattningsförbud.

Media-no-image

Vattenbrunn i Båstads kommun stängs på grund av perfluorerade ämnen

Pressmeddelanden   •   2014-06-26 20:05 CEST

Förhöjda halter av perfluorerade ämnen har hittats i dricksvattnet från en kommunal dricksvattenbrunn i Förslöv. I samråd med Båstads kommun stängde därför NSVA brunnen under torsdagskvällen.

Brunnen försörjer kunder i Förslöv, Stora Hult, Ranarpsstrand, Segelstorpsstrand och Ängelsbäcksstrand med dricksvatten. Vattnet till berörda kunder kommer ledas om från andra vattentäkter.

- Denna typ av ämnen har framförallt använts vid brandövningar på flygplatser och då inga av våra egna vattentäkter finns i eller i närheten av brandövningsområden, har analyser av dessa ämnen inte tidigare gjorts inom NSVA. Men sedan problemet uppmärksammades på andra håll i landet tidigare i år har vi efter Livsmedelsverkets rekommendationer börjat analysera dessa ämnen, säger Jonas Håkansson, chef avdelning Drickvatten på NSVA.

Det finns idag inga gränsvärden för perfluorerade ämnen i livsmedel och dricksvatten. Livsmedelsverket har därför tagit fram rekommendationer till dricksvattenproducenter och kontrollmyndigheter om vilka åtgärder som bör vidtas för att sänka halterna i dricksvatten på kort och lång sikt. De uppmätta halterna i den aktuella vattentäkten ligger över Livsmedelsverkets riktlinjer för åtgärd, men under deras uppgivna hälsogräns.

- Livsmedelsverkets rekommendationer är att snarast vidta åtgärder för att sänka halten under åtgärdsgränsen. Men då vi inte kan utesluta att kunder får outspätt vatten i kranen har vi i samråd med Båstads kommun beslutat att omedelbart stänga brunnen. Som en extra försiktighetsåtgärd stänger vi samtidigt en angränsande brunn även om man där inte hittat några spår, säger Jonas Håkansson.

Ytterligare två kommunala dricksvattenbrunnar i Torekov har uppvisat spår av perfluorerade ämnen. Dessa halter är dock så låga att de enligt Livsmedelsverket inte föranleder till någon aktiv åtgärd.

- Som alltid då flödet ändras i ledningarna kan vattnet bli grumligt eller missfärgat. Vår rekommendation är att då spola kallvatten i kranen tills det blir klart igen, säger Jonas Håkansson.

NSVA kommer som omedelbar åtgärd ta uppföljningsprover på de aktuella vattentäkterna och påbörja en utredning i samarbete med Båstads kommun.

- Alla åtgärder görs i samråd med Båstads kommun, avslutar Jonas Håkansson.

Motsvarande analyser i övriga kommuner inom NSVA har inte påvisat några halter av perfluorerade ämnen.


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

 

 

Förhöjda halter av perfluorerade ämnen har hittats i dricksvattnet från en kommunal dricksvattenbrunn i Förslöv. I samråd med Båstads kommun stängde därför NSVA brunnen under torsdagskvällen.

Läs vidare »
Media-no-image

VA-arbete på Hasslarpsvägen i Åstorp

Pressmeddelanden   •   2014-06-23 08:00 CEST

Med början efter midsommar utför NSVA arbeten på spill- och vattenledningsnätet i delar av Hasslarpsvägen i Åstorps kommun. Arbetet beräknas vara klart i mitten av juli.

Hasslarpsvägen kommer att vara stängd för trafik mellan Ripgatan och Åkaregatan från slutet av vecka 26 och cirka två veckor framåt. Fastighetsägare längst Fasangatan, Snickaregatan, Bryggaregatan och Ripgatan hänvisas till provisorisk väg längs bullervallen för in- och utfart till fastigheterna.

Postutdelning och renhållning för fastighetsägare kommer inte att påverkas av avstängningen. Under arbetets gång kan det bli korta avbrott i leveransen av dricksvatten. 

För mer information se www.nsva.se/driftinformation

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

 

 

Med början efter midsommar utför NSVA arbeten på spill- och vattenledningsnätet i delar av Hasslarpsvägen i Åstorps kommun. Arbetet beräknas vara klart i mitten av juli. Under arbetet kommer Hasslarpsvägen vara avstängd mellan Ripgatan och Åkaregatan.

Läs vidare »
Lfki7p7bzs0ixf7nmxyp

Bevattningsförbud året om i Båstads kommun

Nyheter   •   2014-06-19 12:45 CEST

Det är problem att få vattnet att räcka till i Båstads kommun, särskilt under sommaren då mer vatten används. Därför gäller bevattningsförbud året runt i hela kommunen för alla med kommunalt vatten. Bevattningsförbudet innebär att man inte får använda vattenspridare kopplad till det kommunala dricksvattennätet. Det går däremot bra att vattna med kanna eller slang i handen.

Media-no-image

Vattenläcka på Landskronavägen i Helsingborg

Pressmeddelanden   •   2014-06-05 12:20 CEST

I samband med VA-arbete har dessvärre en vattenledning grävts av i korsningen Elektrogatan/Landskronavägen i Helsingborg. Detta medför att kunder i området runt Kielersgatan och delar av Landskronavägen för närvarande är utan vatten. Arbete med att åtgärda läckan pågår.

NSVA beräknar att berörda kunder åter ska ha vatten under eftermiddagen.

För aktuell information om vattenläckor och pågående VA-arbeten, se www.nsva.se/driftinformation som uppdateras dygnet runt. Det går även att prenumerera på denna information via RSS.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

 

 

I samband med VA-arbete har dessvärre en vattenledning grävts av i korsningen Elektrogatan/Landskronavägen i Helsingborg. Detta medför att kunder i området runt Kielersgatan och delar av Landskronavägen för närvarande är utan vatten. Arbete med att åtgärda läckan pågår.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 28 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig, NSVA
  • ann-katrin.johansson@nsva.se
  • 010-490 98 26

Om NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg.

NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

Adress

  • NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
  • Box 2022
  • 250 02 Helsingborg

Länkar