Tkiyddged4bui7lfusmt

En läcksökning av det svårare slaget

Nyheter   •   Feb 06, 2017 14:00 CET

På morgonen fredagen den 20 januari började kunder i Kattarp att ringa vår jour för att meddela att de upplevde sämre tryck. Jan Nilsson, VA-ingenjör på avdelning Rörnät, kopplade upp sig mot ett särskilt datasystem som visar flödet i ledningsnätet. I detta kunde han se att flödet av vatten ökat kraftigt. Personal gav sig omgående ut för att leta efter vad man misstänkte var en vattenläcka.

Ra8rmcgzig8pvzaynola

​​NSVAs utredning om dagvattensystem är klar angående delar av gamla Hyllinge och delar av Nyvång i Åstorps kommun

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2017 15:25 CET

Resultatet visar att största delen av dagvattensystemet i delar av gamla Hyllinge och delar av Nyvång i Åstorps kommun är underdimensionerat enligt dagens branschkrav. Översvämningarna hade troligtvis inte kunnat undvikas även om områdena hade haft ett rätt dimensionerat system.

Drma7qadbahyycekkcqz
Jmhywggya4dqqjgeqxgr

Vattenavstängning för delar av norra Helsingborg tisdag 24/1

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2017 17:03 CET

NSVA byter nu ut vattenledningar i korsningen Tågagatan-Persgatan-Pålsgatan i Helsingborg. I samband med det pågående VA-arbetet kommer ett flertal fastigheter att få vattnet avstängt tisdagen den 24 januari.

Media no image
Aq4zsr41boyncv02fcri

​​Dåligt tryck på grund av misstänkt vattenläcka

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2017 15:44 CET

Kattarp, Hasslarp, Välinge, Utvälinge och Rögle/Tånga har dåligt vattentryck. Felsökning pågår. NSVA uppmanar berörda kunder att spara på vattnet.

Vid 7-tiden på fredagsmorgonen fick NSVA in telefonsamtal från kunder i Kattarp som upplevde att de hade dåligt vattentryck. Sedan dess har NSVAs personal arbetat med att felsöka i området. Vid 13.30-tiden utökades felsökningen till områdena Hasslarp, Välinge, Utvälinge och Rögle/Tånga.

– Vi misstänker att det dåliga trycket beror på en vattenläcka på huvudledningen. Vi fortsätter att leta efter orsaken till problemet, säger Andreas Björnevik, chef för avdelning Kundnära tjänster.

NSVA uppmanar boende i berörda områden att spara på vattnet. SMS har skickats till berörda. Under felsökningens gång kan vattnet komma att stängas av under vissa tider. Information uppdateras löpande på www.nsva.se/driftinfo

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

Kattarp, Hasslarp, Välinge, Utvälinge och Rögle/Tånga har dåligt vattentryck. Felsökning pågår. NSVA uppmanar berörda kunder att spara på vattnet.

Läs vidare »
Qxaitdhlgmg4ri8hit5q
Bfrmh74e0dvu5zodzm5a

NSVA har utsett entreprenör för Helsingborgs nya vattentorn

Pressmeddelanden   •   Jan 03, 2017 10:45 CET

Fyra entreprenörer har lämnat anbud om att få vara med och bygga Helsingborgs nya vattentorn. Nu har NSVA valt samverkanspartner. Det blir NCC som bygger stadens nya landmärke.

Uyxfdtvv0zfgevt14nk3
Ex2f33alf59zuuupf9j3

NSVAs utredning om Bjuvs dagvattensystem är klar

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2016 11:20 CET

Resultatet visar att största delen av dagvattensystemet i Bjuvs tätort är underdimensionerat enligt dagens branschkrav. Översvämningarna hade troligtvis inte kunnat undvikas även om tätorten hade haft ett rätt dimensionerat system. Hur många fastighetsägare som får ersättning för översvämningsskador är fortfarande oklart. Varje ersättningskrav behandlas separat utifrån resultatet av utredningen.

J16bhppstyt3ixes4mud
Bfrmh74e0dvu5zodzm5a Dxmrvltkbhf8a8guoqbr

Öresundsverket i Helsingborg byggs över och möjliggör stadsutveckling i Oceanhamnen

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2016 08:00 CET

​Den nya stadsdelen Oceanhamnen i H+området ska växa fram i närheten av Helsingborgs reningsverk Öresundsverket. För att detta ska fungera, framförallt med tanke på lukt, kommer NSVA att bygga över delar av Öresundsverket med grönytor. På det sättet integreras samhällsviktig verksamhet med modern stadsförnyelse.

Xz5c2q9tdiugipu1oton
Aq4zsr41boyncv02fcri

Årets sista VA-fakturor i Svalöv och Helsingborg kan vara högre eller lägre än vanligt

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2016 12:07 CET

I månadsskiftet november/december skickar NSVA ut årets avstämningsfakturor till kunder i Helsingborgs stad och Svalövs kommun. Har du använt mer eller mindre vatten än vad du har betalat för under året? Då kommer din VA-faktura antingen vara högre eller lägre än vanligt.

Hjom6exg9lilyvxvvfga
Ztehp3ljlafypwendpkv

NSVA lanserar onlinespel och delar ut gratis kondomer för att få stopp på fulspolningen

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2016 09:10 CET

Varje år hamnar 7 000 ton skräp i Sveriges avlopp. Detta trots att det bara är kiss, bajs och toapapper som ska spolas ner i toan. NSVA vill bidra till att öka kunskapen kring god toavettikett och lanserar därför ett pedagogiskt onlinespel. Gymnasieskolor i NSVAs ägarkommuner erbjuds även gratis kondomer med budskapet om att de ska slängas i soppåsen efter användning.

Media no image
V4pxkqpkll1fg7d5fkrp

Vad händer i Helsingborg vid ett extremt skyfall?

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2016 13:00 CET

Hur påverkar ett så kallat 100-årsregn staden och hur förbereder vi oss för det? Med de frågorna i åtanke har Helsingborgs stad tagit fram en digital modell som visar var riskerna för översvämning från hav och skyfall är störst.

Inom staden finns ett förvaltningsövergripande samarbete med mål att klimatsäkra staden. Som utgångspunkt i arbetet finns planeringunderlaget PM Klimatanpassning, som bland annat beskriver hur Helsingborg kan anpassas för att hantera effekterna av klimatförändringar.

Den nu gjorda klimatutredningen ger en mer detaljerad information om riskbilden för översvämning vid kraftigt regn eller stormar och ska vara ett underlag i det fortsatta klimatanpassningsarbetet. Utredningen omfattar Helsingborgs centralort.

– Vi behöver känna till var riskerna är störst för översvämningar från hav, skyfall och vattendrag så att vi kan prioritera och genomföra åtgärder för en robustare stad. I det arbetet är den nu framtagna digitala modellen ett viktigt verktyg, säger Malin Rizell, avdelningschef på stadsbyggnadsförvaltningen.

Utifrån klimatutredningens resultat kan staden nu identifiera vilka områden som ska åtgärdas i första hand. Fokus kommer att ligga på människors hälsa och säkerhet, på utryckningsvägar liksom på samhällsviktiga anläggningar. För den som läser utredningen är det dock viktigt att tänka på att modellen ger en översiktlig bild för centralorten. För att dra slutsatser om översvämningsrisken för enskilda fastigheter behöver detaljstudier genomföras. Läsaren bör också ha i åtanke att den digitala modellen är gjord utifrån tänkta scenarier. Det är inte säkert att denna situation inträffar, men den kan å andra sidan inträffa redan idag även om sannolikheten är låg.

– Vi har redan idag med oss klimatfrågan i vårt dagliga arbete. Vid varje nytt exploateringsprojekt där det ska byggas nytt tittar vi tillsammans med NSVA extra noga på dagvattenhanteringen, det vill säga hur regnvattnet ska tas om hand på allra bästa sätt, säger Malin Rizell.

NSVAs fokus kommer i första hand att ligga på att säkra pumpstationer och reningsverket. Sedan flera år tillbaka bygger NSVA successivt om stadens kombinerade ledningar, det vill säga ledningar där både spill- och dagvatten blandas, mot separata ledningar med bara dagvatten. Detta arbete kommer fortsatt att vara prioriterat. Det är ett sätt att minska belastningen på både ledningsnät och reningsverk, vilket i sin tur innebär att risken för översvämningar i samband med kraftiga regn minskar.

Både enskilda fastighetsägare och kommunen har ansvar för att förhindra att översvämningar sker. NSVA ansvarar för att dagvattenledningarna, där regnvattnet samlas, är dimensionerade för att klara att forsla undan regnvattnet upp till och med ett så kallat 10-årsregn i tätbebyggda områden. Detta gäller ledningar byggda fram till och med 2016. För tätbebyggda områden byggda 2017 eller senare gäller nya branschnormer för dimensionering, 20-årsregn för tätbebyggda områden och 30-årsregn för centrum- och affärsområden.

Fastighetsägaren har ansvar för att skydda sig mot översvämning eller naturolyckor på sin egen fastighet.

– En översvämning kommer ofta som en chock och påverkar ens liv oerhört. Med utredningen som grund kan nu fastighetsägare som berörs av översvämningsrisk göra nödvändiga förberedelser. Det kan handla om alltifrån att avleda eller fördröja vatten vid kraftiga skyfall så att det inte skadar fastigheten eller att installera ett skydd mot oönskade flöden i fastigheten i anslutning till VA-nätet, säger Mats Norberg på NSVA.

Läs mer på: www.helsingborg.se/klimatanpassning och www.nsva.se/oversvamning

NSVAs broschyr "Information för fastighetsägare om källaröversvämningar"

För mer information kontakta:

Mats Norberg, gruppchef på avdelningen Ledningsnät och projekt, NSVA
Tel: 010-490 97 75, e-post: mats.norberg@nsva.se

Malin Rizell, avdelningschef översiktsplanering på stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 75 69, e-post: malin.rizell@helsingborg.se

Magnus Ydmark, enhetschef på stadsledningsförvaltningen
Tel: 042-10 50 78, e-post: magnus.ydmark@helsingborg.se

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

Hur påverkar ett så kallat 100-årsregn staden och hur förbereder vi oss för det? Med de frågorna i åtanke har Helsingborgs stad tagit fram en digital modell som visar var riskerna för översvämning från hav och skyfall är störst.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 35 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Intern och extern kommunikation
 • maria.wallentin@nsva.se
 • 010-495 87 43

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier.
 • pernilla.soderkvist@nsva.se
 • 010-495 87 32

Om NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg.

NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

Adress

 • NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
 • Box 2022
 • 250 02 Helsingborg

Länkar