Skip to main content

Pressmeddelande från #vistårinteut 170212 angående självmord och självmordsförsök ensamkommande

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2017 18:50 CET

Rörelsen #vistårinteut samlar just nu data kring självmord, självmordsförsök samt omfattande och vårdkrävande självskador när det gäller ensamkommande barn och unga under 2016 och hittills under 2017. Vi vill poängtera att vi ser allvarligt på alla självmord och självmordsförsök, inte bara i gruppen asylsökande ensamkommande barn och unga. Men vi menar att den psykiska ohälsan hos just denna grupp, extra utsatt på grund av trauman, oviss framtid, förluster och sviter efter själva migrationen, inte tas på allvar av myndigheter och politiker.

Tack vare våra nära kontakter med alla yrkesgrupper som möter de ensamkommande har vi stor kännedom om det som sker i på boenden, i hemmet och i offentliga miljöer. Största delen av detta är orapporterat. Vi vet är att det är mycket vanligt med självmordstankar inom gruppen och att det i en del fall har gått så långt att barnen formulerar planer på hur deras självmord ska gå till. Vi vet att ensamkommande använt tabletter, försökt hänga sig, lagt sig på spåret, skurit sig, hoppat/fallit från hög höjd och så vidare. Vissa av skadorna är irreparabla med stora kostnader och stort lidande; ett självmord som avslutas med återupplivning och omfattande vård innebär enorma bördor i framtiden, både för barnet och för samhället.

Rörelsen #vistårinteut har under mer än fyra månader varnat för att detta skulle bli följden av regeringens repressiva politik. Nu hinner verkligheten ikapp.

Vi menar att när ansvaret för ensamkommande unga förskjuts från kommuner till staten hamnar hela den ensamkommande gruppen, varav många har blivit uppskrivna i ålder och alltså enligt egen och professionellas utsago är minderåriga, helt utanför samhällets skyddsnät. Det blir en stor kostnad för landstingen; vi har på ett enkelt sätt räknat ut att en ensamkommande som vistas 20 dagar på psykiatrisk mottagning motsvarar cirka 3-4 månaders vistelse på HVB-hem eller 6 månaders vistelse i eget boende. Istället för förutsägbara och planerade kostnader för staten och kommunerna får vi vårdkostnader för landsting och kommun som varken kan planeras eller prognostiseras, kostnader som skenar okontrollerat.

Men det allvarligaste är att Sverige på en strukturell nivå har börjat göra skillnad på barn och barn. Skillnaden görs av en regering som öppet deklarerar att man är en feministisk regering och vill göra barnkonventionen till lag: ”Gör Barnkonventionen till svensk lag. Alla barn ska kunna växa upp under trygga förhållanden. Varje barn har rätt att, oberoende av sin bakgrund och familjens ekonomi, växa och utvecklas efter sina egna förutsättningar och önskemål” (http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Barnkonventionen/).

Socialdemokraterna skriver på sin hemsida att ”[a]lla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro” (http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/) . Och Miljöpartiet skriver att ”[v]arje barn ska få en ärlig chans” (https://www.mp.se/politik).

Vilka inkluderas i orden? Alla barn och unga? Eller bara vissa?

Sverige som samhällsbygge kommer att bli allvarligt påverkat av den förda politiken på flera avgörande och förödande punkter:

1 Den nuvarande asylpolitiken slår effektivt sönder relationer; i skolan mellan klasskamrater, elever och lärare, i hemmen mellan barn och ställföreträdande föräldrar, på boendena mellan handledarna och barn. Att slå sönder relationer i den här kvantiteten kommer att kosta både anseende och pengar i slutändan.

2 Den nuvarande politiken skadar oss professionella och volontärer genom att ställa oss i extremt utsatta och sekundärt traumatiserande situationer med sjukskrivningar, uppsägningar och psykisk ohälsa som följd. Samtidigt förlorar samhällets bärande institutioner all trovärdighet. I framtida liknande situationer riskerar vi att kontraktet mellan civilsamhälle och myndigheter är brutet. Det är allvarligt och kommer att kosta pengar.

3 Den nuvarande politiken skapar ett massivt skuggsamhälle som är förödande för Sverige på flera sätt, bland annat på ett arbetsmarknadsmässigt, ekonomiskt, samhälleligt och ideologiskt plan med svartjobb, splittring, ökade konflikter mellan grupper och marginalisering som följd. De ökande klyftorna i samhället permanentas och accelererar och grupper ställs mot den andra.

Rörelsen #vistårinteut uppmanar politiker och myndigheter att påbörja samtal kring lösningar på den uppkomna situationen. Bjud in rörelsens fantastiska professionella i de samtalen!

Kontakt #vistårinteut:

Kinna Skoglund, 0708-494732 Sara Edvardson Ehrnborg, 0733-969418

https://www.facebook.com/vistarinteut/

www.vistarinteut.org

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har lång erfarenhet av att jobba med gruppen ensamkommande. Vi ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn.

Rörelsen #vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av sina rättigheter enligt barnkonventionen och de ska behandlas på samma sätt som alla andra barn och unga.

Målet för rörelsen #vistårinteut är att alla ensamkommande barn och unga ska garanteras rättssäker utredning och bedömning av sina ärenden.

Vi kräver:

1. Att barnkonventionen efterlevs och blir lag.

2. Att åldersbedömningar utförs på ett etiskt och tillförlitligt sätt samt att de åldersuppskrivningar som gjorts omprövas.
3. Att moratorium i asylprocessen för unga införs tills dess att den är rättssäker och ser till barns och ungas bästa.

4. Att barn och unga som väntat mer än ett år på beslut får uppehållstillstånd.

5. Att ingen utvisas till land där det råder väpnad konflikt.Pressmeddelande från #vistårinteut 170212

Rörelsen #vistårinteut samlar just nu data kring självmord, självmordsförsök samt omfattande och vårdkrävande självskador när det gäller ensamkommande barn och unga under 2016. Vi vill poängtera att vi ser allvarligt på alla självmord och självmordsförsök, inte bara i gruppen asylsökande ensamkommande barn och unga. Men vi menar att den psykiska ohälsan hos just denna grupp, extra utsatt på grund av trauman, oviss framtid, förluster och sviter efter själva migrationen, inte tas på allvar av myndigheter och politiker. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.