Skip to main content

Pressmeddelande #vistårinteut 170124

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2017 23:34 CET

#vistårinteut finns på plats i Göteborg vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari för att uppmana kommunpolitiker att ta sitt ansvar och för ensamkommandes barns rättigheter i kommunen.

Varje månad kommer rörelsen #vistårinteut att finnas på plats vid kommunfullmäktiges sammanträden runt om i Sverige. Vi står nu upp för rörelsens krav och uppmanar våra lokala politiker att ta ansvar i kommunala frågor samt lyfta dem till riksdags- och regeringsnivå! För att belysa de problem vi ser till följd av dagens migrationspolitik kommer vi varje månad att presentera ett nytt tema, som levandegör och konkretiserar rörelsens krav. Månadens tema är Åldersuppskrivningar.

Rörelsen #vistårinteut har gjort en kartläggning över hur Sveriges kommuner gör när det gäller ensamkommande barn och unga i asylprocess. Vår kartläggning visar att ett stort antal kommuner agerar direkt när Migrationsverket skrivit upp barn och unga i ålder. I dessa kommuner förlorar barnet i ett slag sitt boende. På många håll förlorar hen även sin gode man och i värsta fall flyttas så långt bort att skolgången tvingas avbrytas.

Vi har sett att många kommuner inte gör individuella utredningar för barn och unga i asylprocess. Därmed går kommunen miste om möjligheten att få fortsatt ersättning från Migrationsverket. Med fler utredningar och uppföljningar som utgår från det individuella behovet, inte Migrationsverkets formuleringar i åldersuppskrivningen, finns potential att fler barn kan behålla det skyddsnät som med stor möda vävts kring barnet.

Ett stort antal av åldersuppskrivna barn och unga i asylprocess hamnar därmed i en akut kris. För vissa av dem leder det till aktiva suicidförsök, i en del fall med dödlig utgång. Andra barn fastnar i destruktiva beteenden, självskador och psykisk ohälsa. Tyvärr är det inte enstaka fall längre. I stort sett dagligen delas berättelser i våra grupper om barn på vuxenboenden som fullständigt tappat taget om livet, uppskurna handleder, barn som hänger sig, barn som skadar sig själva svårt. Barn igår, vuxen idag; gruppen åldersuppskrivna förväntas över en natt kunna ha helt eget ansvar för sin situation, juridiskt, utbildningsmässigt, språkligt och personligt. Gode mannens uppdrag avslutas och barnet behöver vara kapabel att föra sin egen talan i fråga om överklagan och verkställighetshinder.

#vistårinteut vänder oss mot denna inhumana behandling av barn och att kommunerna inte sätter barnens behov om vård, skola och omsorg i första rummet. Vi menar att agerandet kränker barnkonventionens avsikter.

I frågan om åldersuppskrivningar har Migrationsverket och Sverige lämnat principen om individens fördel för att istället låta barnet bära bevisbördan och göra sin ålder trolig, vilket är felaktigt enligt EU:s direktiv: ”När en asylsökande inte kan göra sin ålder sannolik och det finns tveksamheter om den ålder som han eller hon har uppgett [vår kursivering], ska en bedömning av personens ålder göras. En medicinsk åldersbedömning kan bidra till underlaget och ge den sökande stöd för de uppgifter om åldern som han eller hon har lämnat. Om det efter en medicinsk åldersbedömning fortfarande finns tvivel om den enskildes ålder ska beslutsfattaren utgå från att han eller hon är underårig (Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd)” (http://www.rmv.se/fleadmin/RMVFiles/pdf/RMV-aterrapportering2016-11-15.pdf, s 5-6).

Vi vill gärna poängtera att åldersuppskrivningar görs systematiskt – alla ensamkommande asylsökande unga ska bevisa sin ålder även om det är uppenbart för alla som ser ungdomen att hen till exempel är högst 15 år.

Kommuner där barnen får bo kvar vid åldersuppskrivning, grönmarkerade

Kommuner där barnen får gå kvar i skolan, grönmarkerade

Kommuner där barnen får ha kvar sin gode man, grönmarkerade

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB-hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har lång erfarenhet av att jobba med gruppen ensamkommande. Vi ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn.

Ensamkommande barn och unga är bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och de ska behandlas på samma sätt som alla andra barn och unga. Målet för rörelsen #vistårinteut är att alla ensamkommande barn och unga ska garanteras rättssäker utredning och bedömning av sina ärenden.

Vi kräver:
1. Att barnkonventionen efterlevs och blir lag.
2. Att åldersbedömningar utförs på ett etiskt och tillförlitligt sätt samt att de åldersuppskrivningar som gjorts omprövas.
3. Att barn och unga som väntat mer än ett år på beslut får uppehållstillstånd. 4. Att ingen utvisas till land där det råder väpnad konflikt. Kontakt #vistårinteut:

https://www.facebook.com/vistarinteut/www.vistarinteut.org

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy