Skip to main content

Omegapoint Group AB publicerar årsredovisningen för 2017

Press Release   •   May 18, 2018 15:32 CEST

Varje år publicerar Center for Strategic and International Studies (CSIS) tillsammans med det amerikanska datasäkerhetsföretaget McAffee en rapport över uppskattade kostnader för cyber- brottslighet. Rapporten ”Economic Impact of Cybercrime – No Slowing Down” som publicerades i februari i år visar att den samlade kostnaden, eller ekonomiska skadan, av cyber-brott uppskattas uppgå till 600 B USD per år.

Den snabbt accelererande digitaliseringen och globaliseringen av företagens affärsprocesser ställer företag, deras ledning och i slutändan deras ägare inför helt nya och betydligt mer komplexa krav för att skydda digitala och fysiska tillgångar. Det vi tidigare pratat om i termer av IT-säkerhet behöver utvecklas till ett fullskaligt skydd av ett företags eller organisations samtliga tillgångar.

Rätt applikationssäkerhet och systemkvalitet är i dag inte bara verksamhetskritiskt för våra kunder utan har utvecklats till att bli ett allmänintresse i samhället. Vår demokrati riskerar att störas, likaså våra betalningssystem och kritisk infrastruktur i samhället. För att dela med oss av vår djupa kunskap inom området och lära oss nytt deltar vi i ett antal forskningsprojekt, genomför examensarbeten och medverkar i Vinnova projekt.

Omegapoint är Nordens ledande företag inom avancerad systemutveckling och vi säkerställer att våra uppdragsgivare framgångsrikt förebygger, och minimerar skador till följd av, cyberbrottslighet. Våra uppdrag och kunder finns bland Sveriges största och ledande företag inom bland annat fordonsindustrin, bank- och finanssektorn, läkemedelsindustrin, media samt även inom strategiska uppdrag inom svensk infrastruktur.

Förmågan att hantera utmaningarna inom cyber- och digital säkerhet kommer att vara en förutsättning för att framgångsrikt transformera verksamheter till framtida, digitala affärsmodeller och vi skapar mest värde där teknik utvecklar affärsverksamheten och där systemutveckling och säkerhet möts.

2017 var ett mycket bra år för Omegapoint med intäkter om 351 MSEK motsvarande en tillväxt på 12,8 procent.

  • Rörelseresultat före goodwillavskrivning uppgår till 31,9 MSEK (34,2 MSEK).
  • Resultatet efter skatt uppgår till 23,6 MSEK (26,1 MSEK) och resultat per aktie är 57,18 SEK (63,75 SEK).
  • Bolagets kassaflöde från kärnverksamheten är -8,1 MSEK (27,9 MSEK) och det totala kassaflödet uppgår till -21,0 MSEK (4,1 MSEK).
  • Bolaget växer och anställer nya medarbetare under året. Bolaget har knappt 230 medarbetare i Sverige på balansdagen.

Bolaget har under året jämförelsestörande poster för bolagets jubileumskonferens samt kostnader för förändringar i bolagsstrukturen. Dessa kostnader uppgår till 4,1 MSEK. Rörelseresultatet före goodwillavskrivning med hänsyn taget till dessa kostnader uppgår till 36,0 MSEK med en marginal på 10,3 procent.

Under året har aktieutdelning och nyemission påverkat kassaflödet med -23,0 MSEK
(-25,6 MSEK). Vidare påverkas kassaflödet av ett lån till moderbolaget om -6,4 MSEK. Det negativa kassaflödet till trots föreslår styrelsen årsstämman att dela ut 9,6 MSEK (23,30 SEK per aktie) där 6,4 MSEK kommer användas för att amortera lånet från Bolaget till moderbolaget.

Det är glädjande att den positiva trenden från 2017 fortsätter under första kvartal 2018 med en fortsatt stark beläggningsgrad och en hög aktivitetsnivå bland våra kunder vilket i kombination med ett starkt orderläge innebär att vi ser positivt på utvecklingen de kommande kvartalen. 

Stockholm i maj 2018

Johan Malmliden
VD och koncernchef Omegapoint Group AB 

Omegapoint is a leading provider of Digital Security solutions and services. Omegapoint has evolved from a provider of information- and IT security to a leading powerhouse securing large corporations and public organizations mission critical cyber- and physical assets.

Founded in 2001 Omegapoint today serves leading Nordic companies and organizations in primarily industries such as Healthcare, Pharmaceutical, Bank and Finance, Insurance, Media, Telecom and Automotive. Omegapoint also have several strategic assignments from government organizations and the defense sector.

Omegapoint with head office in Stockholm employs approximately 300 professionals and serves clients from offices in Stockholm, Göteborg, Malmö and Umeå.

To learn more about Omegapoint Group please visit www.omegapoint.se.