Skip to main content

Beslut i kommunfullmäktige

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2013 13:02 CET

På sitt möte 30–31 oktober beslutade kommunfullmäktige i Örebro bland annat om ”Övergripande strategier och budget för 2014”.

Här finns den fullständiga ärendelistan.

Här finns protokoll från sammanträdet.

Övergripande strategier och budget 2014 med plan för 2015-2016
Kommunfullmäktige beslutar anta ”Övergripande strategier och budget 2014 med flerårsplan 2015–2016”, enligt förslaget "En växande kommun med nya möjligheter", som upprättats på uppdrag av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet.

Kommunfullmäktige beslutar också att skattesatsen för allmän kommunalskatt år 2014 ska vara oförändrad, 20,88 kronor per skattekrona och antog bland annat ett investeringsprogram.

Ändring av valkrets- och valdistriktsindelning
Kommunfullmäktige beslutar att Örebro kommun indelas i två valkretsar fr.o.m. 2014, norra och södra valkretsen, samt att valdistriktsgränserna justeras.

Delårsrapport med prognos 2 för Örebro kommun 2013
Delårsrapport med prognos 2 för Örebro kommun 2013 godkänns. Delårsrapporten januari till augusti 2013 visar på ett resultat på 181 miljoner kronor (mnkr). Kommunens samlade resultat för helåret 2013 beräknas till 270 mnkr, vilket är ett överskott på 170 mnkr i förhållande till budget. Detta förutsätter att reserverade medel i eget kapital med 39 mnkr tas i anspråk. Nämnderna sammantaget redovisar ett överskott på 11 mnkr.

Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas ge 40 mnkr mer än budgeterat. Helårsprognosen för finansnettot är ett överskott på 12 mnkr. Årets resultat efter balanskravsjusteringar beräknas bli 185 mnkr, och kommunen har därmed inte något balanskravsresultat att reglera.

Försäljning av Storstenshöjden och av Kilsbergen i Örebro AB
Kommunfullmäktige beslutar att fastigheten Garphyttan 2:24 överlåts till Branäsgruppen AB. Fritids- och turistnämnden får i uppdrag att teckna avtal med Branäsgruppen AB och berörda skidföreningar om föreningarnas tider för träning och tävlingar i Storstenshöjden under de närmaste två åren. Samtliga aktier i Kilsbergen i Örebro AB säljs till Branäsgruppen AB.

Kontaktperson
Pernilla Wikström Pehrson, sekreterare
019-21 11 42, pernilla.wikstrom.pehrson@orebro.se