Skip to main content

Beslut i Kommunstyrelsen

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2014 10:48 CEST

På Kommunstyrelsens möte 17 juni behandlades frågor som investeringsprogram för 2015, Live at Heart och våld i nära relationer. Nedan presenteras ett urval av de beslut som togs av Kommunstyrelsen. Utskottet för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag. Protokollen är ännu inte justerade. Hela ärendelistorna hittar du här.

Delårsbokslut 1 för 2014
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslutet.

Kommunledningskontoret har sammanställt en delårsrapport till och med den 30 april och helårsprognos 1 för 2014 för Örebro kommun.

Delårsrapporten januari till april 2014 visar på ett resultat på -27 miljoner kronor(mnkr). Kommunens samlade resultat för helåret 2014 beräknas bli -15 mnkr, vilket är ett överskott på 7 mnkr i förhållande till budget. Genom att ta i anspråk reserverade medel i eget kapital, beräknas resultatet bli 67 mnkr.

Investeringsprogram 2015
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna reviderat investeringsprogram för år 2014. Förslaget innebär bland annat att Programnämnd social välfärd får ett igångsättningstillstånd för ombyggnad av Askenäs, nybyggnad av fyra gruppbostäder 2015–2016 och nybyggnad av Olaus Petri familjecentral.

Utveckling av Live at Heart 2014–2015
Kommunstyrelsen beslutar att Örebro kommun bidrar 2014 och 2015 med 100 000 kronor årligen till samordningen av Live at Heart och samma summa årligen till seminariedelen.

Musikfestivalen Live at Heart växer, i år med en filmfestival. Samtidigt ökar konkurrensen genom att den tyska festivalarrangören Scorpio tillsammans med Norrköpings kommun startar en nästan identisk festival i Norrköping. Detta ställer nya och större krav på arrangören. Därför bildas nu en ekonomisk förening som ska samordna och utveckla festivalen. I byggandet av samordningen behöver den ekonomiska föreningen stöd. Hälften av stödet vill man att Örebro kommun bidrar med. För att ytterligare stärka festivalen behövs medel för att höja nivån på föreläsarsidan.

Trygghetssatsning mot våld i nära relationer
Kommunstyrelsen beslutar anslå 250 000 kronor till Socialnämnd väster för förstärkning med 1,0 kurator vid Centrum mot våld i nära relationer år 2014 och att i budgetarbetet framöver beakta behovet av medel till detta.

Utveckling av stadsdelarna
Kommunstyrelsen beslutar att Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret för utveckling av de västra stadsdelarna och ger kommundirektören i uppdrag att utse en koordinator inom kommunledningskontoret med uppdraget att samordna arbetet.

Partnerskap Vivalla får i uppdrag att även samordna insatser inom Brickebacken, Baronbackarna, Varberga och Oxhagen. Skolförvaltningen får i uppdrag att tillsätta en utvecklingssamordnare för Brickebacken samt en utvecklingssamordnare för Oxhagen och Varberga.

Kontaktpersoner:
Lena Baastad (S), kommunstyrelsens ordförande
019-21 40 07, lena.baastad@orebro.se

Lennart Bondeson (KD) ordförande i kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt
019-21 10 68, lennart.bondeson@orebro.se

 

Örebro kommun - Sveriges Kvalitetskommun 2013