Skip to main content

Beslut i Kommunstyrelsen

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2014 10:53 CEST

På Kommunstyrelsens möte 23 september behandlades frågor som EU-kontor, sociala investeringar och konstverket Rubber Ducks placering. Här presenteras ett urval av de beslut som togs av Kommunstyrelsen i Örebro. Utskottet för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag. Protokollen är ännu inte justerade. Hela ärendelistorna hittar du här.

Ett kommungemensamt EU-kontor
Kommunstyrelsen beslutar att EU-kontoret inom Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ska bli ett stöd för hela kommunen i samordning och ansökan av EU-projekt och att medel omfördelas för detta inför budget 2015.

En del av bakgrunden är att kommunens utvärdering enligt Kommunkompassen har pekat på att ett förbättringsområde för Örebro kommun är samordning och redovisning av tvärsektoriella projekt och EU-projekt. Stadsrevisionens rapport "Samordning och redovisning av EU-projekt" från 2012 visade på brister i kommunens samordning och redovisning av EU-projekt.

Sociala investeringar i Varberga och Oxhagen
Kommunstyrelsen beslutar godkänna ansökningarna Tvärkompetensteam på familjecentralen i Oxhagen, Specialpedagogisk kompetensutveckling i Varberga och Oxhagen samt El Sistema på Hagaskolan och Blåmesen. Satsningarna genomförs under 2014–2017. Om resultatet blir bra kommer de att bli en del i de ordinarie verksamheterna.

Kommunstyrelsen godkänner att de reserverade medlen för sociala investeringar belastas med 5,4 miljoner kronor för satsningen Tvärkompetensteam, med 2 miljoner kronor för satsningen Specialpedagogisk kompetensutveckling och med 3 miljoner kronor för satsningen El Sistema på Hagskolan och Blåmesen.

Satsningarna genomförs inom ramen för sociala investeringar med åldersgruppen 0–9 år som den huvudsakliga målgruppen. Tvärkompetensteam på familjecentralen i Oxhagen är ett team med specialpedagog, arbetsterapeut och socionom som kan genomföra olika typer av insatser riktade till barn och föräldrar som bor i Oxhagen. Genom Specialpedagogisk kompetensutveckling tillförs kunskap i specialpedagogik och neuropsykiatrisk problematik till pedagogerna i samtliga förskolor i Varberga och Oxhagen. El Sistema på Hagaskolan och Blåmesen är riktad till barn mellan fem och sju år och är en musikalisk metod för social utveckling.

Rubber Duck på Järntorget
Kommunstyrelsen beslutar att konstverket Rubber Duck ska placeras på Järntorget.
Örebro kommun har tidigare beslutat om att köpa in konstverket Rubber Duck från 2013 års Open Art. Efter samråd med Örebro konsthall och Stadsbyggnad placeras konstverket på samma ställe som under sommaren 2013, det vill säga i eller i anslutning till fontänen på Järntorget.

Örebro på tredje plats i Miljöaktuellts kommunrankning 2014
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt informeras om Örebro kommuns resultat i Miljöaktuellts kommunrankning 2014.

Det är sjunde gången tidningen Miljöaktuellt rankar Sveriges kommuner. Liksom tidigare år är den mediala uppmärksamheten stor och nästan alla kommuner svarar. Rankingen bygger till lika delar på ett frågebatteri till kommunerna och på statistik som hämtas från andra källor. Det som från början kallades "miljöbästa kommun" är nu snarare en hållbarhetsranking, även om miljöfrågor fortfarande dominerar. Örebro kommun kom i år på en tredjeplats, att jämföra med placering sju i fjol och placering två de två åren dessförinnan.

Kontaktpersoner
Lena Baastad (S), kommunstyrelsens ordförande
019-21 40 07, lena.baastad@orebro.se

Lennart Bondeson (KD) ordförande i kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt
019-21 10 68, lennart.bondeson@orebro.se 

Örebro kommun - Sveriges Kvalitetskommun 2013