Skip to main content

Beslut i Kommunstyrelsen

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2017 08:35 CET

På Kommunstyrelsens möte den 7 februari behandlades frågor som till exempel strategi för rehabiliterande arbetssätt, Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, och samarbetsavtalet mellan Örebro kommun och Örebro studentkår för perioden 2017-2019. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag.

Nedan presenteras några exempel på besluten som togs. Protokollen är ännu inte justerade. Hela ärendelistorna finns på orebro.se

Strategi för rehabiliterande arbetssätt
Kommunstyrelsen beslutar anta ”Strategi för införande av ett rehabiliterande arbetssätt”. Programnämnd social välfärd får i uppdrag att verkställa strategin, och finansierar deluppdragen inom ramen för egna utvecklingsmedel samt inom ramen för ordinarie driftbudget för nämndernas kompetensutveckling. Arbetet med att verkställa strategin återrapporteras till Kommunstyrelsen i oktober 2017.

Det rehabiliterande arbetssättet ska ge medborgarna en ökad livskvalitet och leda till ett effektivare resursutnyttjande. Strategin omfattar områdena vård och omsorg samt funktionshinder.

Ett omställningsarbete för rehabiliterande arbetssätt kräver gedigen förberedelse. Därför behöver det organiseras och struktureras upp i olika deluppdrag. Sammanlagt 8 deluppdrag föreslås. Deluppdragen startas upp i början av 2017 för att avslutas våren 2018. Då levereras ett samlat beslutsunderlag från de olika deluppdragen till uppdragsgivaren. Någon gång under 2018 beräknas den faktiska omställningen till ett rehabiliterande arbetssätt kunna genomföras efter beslut i Programnämnden eller Kommunstyrelsen.

Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck
Kommunstyrelsen beslutar anta ”Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtyck”. Handlingsplanen gäller från antagande till och med år 2024. Jämställdhetsdelegationen får i uppdrag att ansvara och bevaka implementering och uppföljning av handlingsplanen. I 2017 års budget finns 300 000 kronor avsatta för handlingsplanen. Kommunstyrelsen inkluderar utbildningsinsatser ur de avsatta resurserna.

Den övergripande målsättningen i handlingsplanen är att arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ska bidra till, och skapa förutsättningar för, att Örebro kommun ska vara en trygg och säker kommun för alla. Arbetet ska utgå ifrån FN:s mänskliga rättigheter. Örebro kommuns handlingsplan ligger i linje med den nationella strategin för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Samarbetsavtal mellan Örebro kommun och Örebro studentkår 2017-2019
Kommunstyrelsen beslutar anta ett nytt samarbetsavtal med Örebro studentkår. Finansiering av kostnaderna i avtalet för 2017 sker via Kommunstyrelsens utrymme för generella kostnadsökningar. Finansiering för år 2018-2019 får beaktas i kommande budgetarbete.

Örebro kommun och Örebro studentkår har sedan tidigare ingått ett samarbetsavtal. Avtalet innehåller åtaganden från bägge parter. Örebro studentkår åtar sig bland annat att ge Örebro kommun utrymme i sina informationskanaler, sköta utlämningen av Örebro kommuns välkomstgåva, samt att samarbeta med studentlivskoordinator, den gemensamma resursen för Örebro kommun och Örebro universitet. Örebro kommun åtar sig att ge studentkåren ett verksamhetsstöd i två delar, en fast och en rörlig del.

Kontaktpersoner
Kenneth Nilsson (S), Kommunstyrelsens ordförande
019-21 40 09
kenneth.nilsson@orebro.se

Lennart Bondeson (KD), ordförande i Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt
019-21 10 68
lennart.bondeson@orebro.se