Skip to main content

Beslut i kommunstyrelsen

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 09:06 CEST

På kommunstyrelsens möte 20 maj behandlades frågor som kulturkvarter, vindkraftverk och renovering av Karolinska skolan. Nedan presenteras ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen. Utskottet för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag.
Protokollen är ännu inte justerade. Hela ärendelistorna hittar du här.

Fortsatt arbete med kulturkvarter
Kommunstyrelsen beslutar godkänna tävlingsjuryns slutrapport om ett kulturkvarter och ge kommundirektören i uppdrag att göra en fördjupad ekonomisk beräkning och analys utifrån det vinnande förslaget. Resultatet av utredningen ska rapporteras till kommunstyrelsen i oktober 2014.

Region Örebro län
Kommunstyrelsen beslutar anta förslag till ”Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län (regionen)”, och godkänna en skatteväxling 1 januari 2015 som innebär att Region Örebro län höjer utdebiteringen med 3 öre per skattekrona och länets kommuner sänker utdebiteringen i motsvarande grad. Regionförbundet Örebro län får uppdraget att upplösa kommunalförbundet Regionförbundet Örebro län 31 december 2014. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Örebro kommun har tidigare i kommunfullmäktige och kommunstyrelse beslutat att tillstyrka landstingets ansökan om att bilda region och därmed överta det regionala utvecklingsansvaret enligt ”Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län” (SFS 2012:630).

Köp av tre vindkraftverk i Stjärnarp, Halmstad
Kommunstyrelsen beslutar godkänna att Vindkraft i Örebro-Kumla AB köper tre vindkraftverk i Stjärnarp i Halmstads kommun för maximalt 84 miljoner kronor, antingen direkt eller indirekt genom att förvärva aktierna i det bolag som äger de aktuella vindkraftverken. Ärendet ska behandlas av kommunfullmäktige i maj för slutligt beslut.

Vindkraft i Örebro-Kumla AB (namnändras till KumBro Vind AB) är ett helägt dotterbolag till Utvecklingsbolaget i Örebro-Kumla AB. Moderbolaget ägs av Örebro kommun med 80 procent och av Kumla kommun med 20 procent. Bolaget har som verksamhetsmål att äga vindkraft motsvarande en årlig produktion på 100 GWh år 2020. Beslut har tidigare tagits om sju vindkraftverk med en årlig produktion på cirka 35 GWh placerade i Örebro län. Bolaget ska äga 10 vindkraftverk årsskiftet 2014/2015 och 16 vindkraftverk ett år senare.

Renovering/ombyggnation av Karolinska skolan
Kommunstyrelsen beslutar om renovering och ombyggnad av Karolinska skolan inklusive bland annat en matsal med tillagningskök, med en investeringsutgift på maximalt 200 miljoner kronor. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige i maj för slutligt beslut. Biologiska muséets finansiering ska utredas separat.

Det finns ett akut behov av att renovera skolans vatten-, avlopps-, värme- och ventilationssystem efter ett antal vattenläckor. Renoveringen av skolan behöver ske under läsåret 2014/2015 och under den tiden evakueras Karolinska skolans elever till Risbergska skolan.

Seniorfestival
Kommunstyrelsen beslutar avsätta 300 000 kronor årligen under 2014, 2015 och 2016, till programnämnd Social välfärd för att arrangera Seniorfestivalen.

Trafikprogram
Kommunstyrelsen beslutar anta Trafikprogram för Örebro kommun. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Kontaktpersoner:
Lena Baastad (S), kommunstyrelsens ordförande
019-21 40 07, lena.baastad@orebro.se

Lennart Bondeson (KD) ordförande i kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt
019-21 10 68, lennart.bondeson@orebro.se

 

Örebro kommun - Sveriges Kvalitetskommun 2013