Skip to main content

Beslut i Kommunstyrelsen i mars

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2018 16:17 CET

På Kommunstyrelsens möte den 13 mars behandlades frågor som till exempel Bokslutskommuniké för 2017, införandet av ett nytt valfrihetssystem för vård- och omsorgstjänster i Örebro kommun och Örebroportens ombyggnad av södra läktaren vid Behrn arena. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag och behandlade bl.a. demokratiinsatser som stärker kunskap om valet.

Nedan presenteras några exempel på besluten som togs. Protokollen är ännu inte justerade. Hela ärendelistorna finns på orebro.se http://www.orebro.se/kommun--politik/politik--beslut/kommunstyrelsen.html

Bokslutskommuniké 2017

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna bokslutskommunikén för 2017.

Bokslutskommunikén är en preliminär rapport av årets ekonomiska utfall. Årsredovisningen som är en uppföljning av kommunens övergripande strategier med budget för 2017 (ÖSB) är under produktion och presenteras i kommunstyrelsen 10 april.

Införande av nytt valfrihetssystem för vård- och omsorgstjänster i Örebro kommun

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta enligt följande

 1. Nuvarande valfrihetssystem för omvårdnadstjänster avskaffas och ersätts av ett system som bygger på leverantörer upphandlade enligt LOU. Nuvarande avtal sägs upp med två (2) års uppsägningstid.
 2. Nuvarande valfrihetssystem för kost, daglig verksamhet och servicetjänster kvarstår oförändrat.
 3. I det nya systemet ska lika stora delar av vård- och omvårdnadstjänster utföras i kommunens egen regi som av upphandlade leverantörer.
 4. Inga avtal ska tecknas med nya leverantörer av omsorgstjänster under den tvååriga uppsägningstid som gäller för ingångna avtal.
 5. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av vård- och omvårdnadstjänster vilket inkluderar insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen.
 6. Förfrågningsunderlaget ska vara utformat så att det är möjligt för både små och stora företag och idéburna organisationer att inkomma med anbud.
 7. I framtida upphandlingar ska omsorgstagarnas val av utförare under föreliggande avtalsperiod ligga till grund för hur stor andel av vård- och omsorgstjänster som ska upphandlas och hur stor andel som ska utföras i kommunens egen regi.
 8. Kommundirektören får i uppdrag att i samband med kommande budgetarbete se över konsekvenser av nytt valfrihetssystem.

Örebro kommun har sedan 2009 tillämpat lag (2008:962) om valfrihetssystem för servicetjänster. År 2014 beslutades att lagen skulle tillämpas även inom omsorgsområdet (omsorgstjänster). De insatser som ges inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) svarar kommunen för. Det finns idag cirka 44 privata utförare som kommunen har tecknat avtal med. Av dessa utför 17 företag både service och omvårdnadsinsatser. Det stora antalet utförare i kombination med en relativt ny organisation har resulterat i en ineffektiv och kostsam verksamhet som lider av stort ekonomiskt underskott. Programnämnden förordar att kommunen avskaffar valfrihetssystemet beträffande omsorgstjänster och i stället upphandlar dessa tjänster och insatser som ges inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för slutligt beslut den 21 mars.

Örebroportens ombyggnation av södra läktaren Behrn arena

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta enligt punkt 1 och 2.

Kommunstyrelsen beslutar angående punkt 3 och 4.

 1. Kommunfullmäktige godkänner att Örebroporten genomför projekt ”Eyraporten” enligt styrelsens förslag.
 2. Ramen för kommunkoncernens samlade externa låneskuld höjs med 300 miljoner kronor och fastställs till 19 300 miljoner kronor för perioden 2018-2020.
 3. Koncernintern låneram för Örebroporten Fastigheter AB med dotterbolag höjs med 300 miljoner kronor och fastställs till 3 725 miljoner kronor för perioden 2018-2020.
 4. Ramen för Örebro kommuns låneskuld höjs med 300 miljoner kronor och fastställs till 18 340 miljoner kronor.

Beslutspunkt 1 och 2 ska vidare till Kommunfullmäktige 21 mars för beslut.

Örebroporten Fastigheter AB (Örebroporten) har utrett olika scenarier för en om- och tillbyggnad av södra läktaren Behrn arena genom projekt benämnt ”Eyraporten”. Syftet med projektet är att utveckla och färdigställa fotbollsarenan till en modern attraktiv fotbollsarena med bra faciliteter för besökare, hemma- och gästande klubbar.

Örebroportens styrelse har gett VD i uppdrag att genomföra projektet enligt två olika alternativ under förutsättning att förhyrningsgraden är minst 75 procent av de uthyrningsbara ytorna på plan 1-5. Gemensamt för de båda alternativen är att tillskapa kontorsplatser som ska bidra till att finansiera de arenaknutna funktionerna.

Beslutet är av sådan karaktär att det enligt Örebroportens bolagsordning ska underställas kommunfullmäktige för ställningstagande. För att finansiera investeringen behöver Örebroporten inklusive dotterbolags låneramar höjas med 300 miljoner kronor från 3 425 miljoner kronor till 3 725 miljoner kronor för perioden 2018-2020. Därmed behöver Örebro kommuns låneram för internbanken höjas med samma belopp från 18 040 miljoner kronor till 18 340 miljoner kronor. Koncernens totala låneram på 19 000 miljoner behöver höjas med samma belopp till 19 300 miljoner kronor för perioden 2018-2020.

Demokratiinsatser som stärker kunskap om valet 2018

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutade att Örebro läns bildningsförbund tar det övergripande ansvaret för att medlen på 200 000 kr delas ut och sprids samt att Örebro kommun arbetar vidare med att utveckla idén kring valambassadörer.

ÖSB 2018 har avsatt medel som civila samhället kan ansöka om, i syfte att genomföra demokratiinsatser som stärker kunskapen om valet 2018 och som kan bidra till ett ökat valdeltagande. Insatserna ska i första hand riktas mot målgrupper där valdeltagandet idag är lågt. Örebro kommun har inga upparbetade strukturer för denna typ av ansökningsförfarande, som till exempel hur urvalet skulle gå till och hur rapportering - både ekonomisk och innehållsmässig - ska hanteras, och därför föreslås att Örebro läns bildningsförbund (ÖLBF) anslås medlen. ÖLBF skulle då ha övergripande ansvar för att dela ut medlen - utefter ansökningar - enligt demokratiska kriterier och enligt ÖSB:s formulering att medlen ska riktas mot målgrupper där valdeltagandet idag är lågt. Örebro kommun har inte någon möjlighet i dagsläget att utbilda och hantera valambassadörer. Förslaget innefattar att ta idén vidare under 2019 för att valambassadörer skulle kunna utbildas och användas i mellanvalsperioderna såväl som under valår.

Kontaktpersoner

Kenneth Nilsson (S), Kommunstyrelsens ordförande
019-21 40 09, kenneth.nilsson@orebro.se

Lennart Bondeson (KD), ordförande i Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt
019-21 10 68, lennart.bondeson@orebro.se

Per-Åke Sörman (C), ordförande i Programnämnd social välfärd
019-21 10 98, per-ake.sorman@orebro.se