Skip to main content

Beslut i kommunstyrelsen i Örebro 28 augusti

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 08:58 CEST

På mötet den 28 augusti beslutade kommunstyrelsen bland annat om renovering och ombyggnad av Lundbyskolan samt om projekteringsarbete för upprustning av Vintrosa skola och Lillåns skola. Här nedan är några av de beslut som kommunstyrelsen tog. Du hittar samtliga ärenden från mötet i ärendelistan.

SM-vecka vinter 2015

Kommunstyrelsen beslutade att:

  • Kommunledningskontoret får i uppdrag att ansöka om värdskapet för SM-veckan vinter 2015
  • 3 miljoner kronor avsätts för att säkerställa budget för arrangemanget och finansieras inom ramen för Ks anslag till förfogande 2012.
  • Investeringar i Örebro skidstadion, gällande byggnader m.m. uppgående till 13 miljoner kronor tas med i investeringsprogrammet

Bakgrund
Det har gjorts en förstudie om SM-veckor 2015. Förstudien innehöll bland annat en bedömning av kostnad för ny konstsnöanläggning och vissa spårförändringar vid Örebro skidstadion i Ånnaboda. Kostnaden beräknas till 7 miljoner kronor. Kommunstyrelsen beslutade att kommunledningskontoret tillsammans med Fritid och turism och Örebro läns idrottsförbund, ÖLIF, skulle påbörja arbetet med att ansöka om SM-vecka vinter 2015.

SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet, Sveriges television och ett antal specialförbund. Värdstaden för arrangemanget måste uppfylla ett antal kriterier som är grunden för ansökan. I ÖLIF:s förstudie görs bedömningen att Örebro har möjlighet att uppfylla dessa kriterier om Örebro skidstadion i Ånnaboda, förnyas och förbättras.

Den första förstudien har kompletterats med en förstudie om ytterligare investeringar i Örebro skidstadion i Ånnaboda. Dessa gäller nytt omklädningsutrymme, utökning av Ånnabodastugan (SM-stugan) och en vägtunnel. Detta är delvis investeringar som ska göras oavsett SM-vecka. Det totala behovet av investeringar uppgår till ca 13 miljoner kronor. Övriga kostnader för arrangemanget beräknas uppgå till ca 3 miljoner kronor.

Igångsättningstillstånd för renovering och ombyggnad av Lundbyskolan samt projekteringsuppdrag för upprustning av Vintrosa skola och Lillåns skola

Kommunstyrelsen beslutade att:

  • Lundbyskolan byggs om och till enligt programnämnd Barn och utbildningsförslag 2012-05-23.
  • Medel för ökade driftkostnader får beaktas i det fortsatta budgetarbetet.
  • Kommunledningskontoret får i uppdrag att påbörja ett projekteringsarbete för upprustning av Vintrosa skola och Lillåns skola 7-9.

Bakgrund
Byggnadsmiljö AB genomförde på uppdrag av Kommunfastigheter en miljöinventering på Lundbyskolan våren 2008. Rapporten visade på ett antal brister i skolans inomhusmiljö som måste åtgärdas. Programnämnd Barn och utbildning fattade i maj 2011 beslut om att Lundbyskolan ska finnas kvar på befintlig tomt.

Kommunledningskontoret föreslår att Lundbyskolan byggs om och till. Anläggningen ska vara färdigställd till vårterminen 2015. Skolan kommer att innehålla tre förskoleavdelningar. Det kommunala fastighetsbolaget Futurum bedömer investeringsutgiften till 90 miljoner kronor. Hyran för skolan, inklusive förskola, uppskattas i dagsläget till 8,9 miljoner kronor, vilket är en ökning med 5,5 miljoner. Medel för den ökade driftkostnaden får beaktas i kommunens fortsatta budgetarbete för åren 2013 och framåt.

Enligt ”Övergripande strategier och budget för 2012-2015” ska Vintrosa skola liksom Lillåns skola 7-9 rustas upp. Lokalförsörjningsenheten inom kommunledningskontoret får i uppdrag att påbörja ett projekteringsarbete för renovering och ombyggnad av skolorna i enlighet med programnämnd Barn- och utbildnings lokalförsörjningsplan.

Utökat ekonomiskt stöd till KIF Örebro

Kommunstyrelsen beslutade att:

  • Örebro kommun ger ett ökat villkorat kapitaltillskott till KIF Örebro DFF på 1,3 miljoner kronor för att möjliggöra att föreningen har ett positivt eget kapital per 2012-12-31. Villkoren för de samlade villkorade kapitaltillskotten på 2,3 miljoner kronor redovisas i bifogad överenskommelse mellan kommunen och föreningen.
  • Det utökade kapitaltillskottet på 1,3 miljoner kronor finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i budget 2012.
  • Kommundirektören får i uppdrag att regelbundet följa upp ekonomiskt resultat för KIF Örebro och bevaka möjligheten för återbetalning av kapitaltillskottet till kommunen samt att under hösten 2012 besluta om utbetalning av återstående del av villkorat kapitaltillskott till föreningen.
  • Kommundirektören får i uppdrag att utse en tjänsteman vid kommunledningskontoret att som adjungerad delta vid styrelsemöten i KIF Örebro med allmän närvarorätt och yttranderätt i frågor som rör föreningens ekonomi.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2011 att ge KIF Örebro ekonomiskt stöd i syfte att stärka föreningens eget kapital och likviditet för att ge möjligheter till fortsatt seriespel i damallsvenskan. Trots detta ekonomiska stöd från kommunen redovisade KIF Örebro ett fortsatt svagt resultat och en svag ekonomisk ställning i sin årsredovisning för 2011.

Styrelsen för KIF Örebro har i augusti 2012 informerat kommunledningskontoret att den ekonomiska situationen för föreningen har försämrats ytterligare under året. KIF Örebro önskar därför få ett utökat ekonomiskt stöd av kommunen för att kunna fortsätta sin verksamhet och undvika betalningsinställelse och konkurs i början av hösten 2012.

Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att upprätta ett förslag till ny samlad överenskommelse mellan kommunen och KIF Örebro som innebär både ett nytt villkorat lån till föreningen på 1,3 miljoner kronor och ökade krav på föreningen om åtgärder för att stärka föreningens ekonomiska situation.

Kontaktperson
Lena Baastad (S), ordförande kommunstyrelsen
019-21 40 07 alt. 070-375 16 37, lena.baastad@orebro.se