Skip to main content

Beslut i kommunstyrelsen i Örebro – bl.a. om budget 2013

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2012 09:06 CEST

På mötet den 16 oktober beslutade kommunstyrelsen bland annat om budget 2013 för Örebro kommun samt delårsrapport med prognos 2 för 2012. Ärendena ska vidare till kommunfullmäktige. Här nedan är några av de beslut som kommunstyrelsen tog vid mötet. Du hittar samtliga ärenden i ärendelistan.

Delårsrapport med prognos 2 Örebro kommun 2012

Kommunstyrelsen beslutade att:

 • Delårsrapport med prognos 2 2012 godkänns.
 • Den del av Skolnämnd nordost prognostiserade underskott som avser underskott från projekt Förskola i förändring, Europeiska socialfonden (ESF) accepteras som underskott i samband med årsbokslutet och behöver inte täckas genom andra åtgärder.
 • Övriga prognostiserade underskott inom nämnderna ska åtgärdas så att årsresultatet är i balans med budget vid årsskiftet.

Bakgrund
Kommunledningskontoret har sammanställt en delårsrapport till och med den 31 augusti och helårsprognos 2 för 2012 för Örebro kommun. I rapporten görs en uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande strategier, kommunens finansiella mål samt en översiktlig uppföljning av indikatorer för god ekonomisk hushållning.

Här kan du läsa Delårsrapport med prognos 2 som kommer att överlämnas till kommunfullmäktige.

Övergripande strategier och budget 2013 samt flerårsplan 2014-2015 för Örebro kommun

Kommunstyrelsen beslutade att:

 • Skattesatsen för allmän kommunalskatt år 2013 fastställs till 20,88 kronor per skattekrona.
 • Övergripande strategier och budget 2013 med flerårsplan 2013-2014 fastställs enligt förslaget ”En växande kommun med nya möjligheter”.
 • Finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning för år 2013 fastställs enligt förslag i budgethandlingen.
 • Driftbudgetramar för år 2013 fastställs enligt förslag i budgethandlingen.
 • Mätning av måluppfyllelse inom utpekade strategiområden sker i samband med framtagande av delår 2 och årsredovisningen för 2012.
 • De specificerade avsnitten avseende programområden 2013-2014 följs upp och redovisas inom respektive programområde.
 • Investeringsprogrammet fastställs enligt förslag i budgethandlingen.
 • Kommunstyrelsen får lämna igångsättningstillstånd för investeringsobjekt i investeringsprogrammet upp till belopp om 25 mnkr per objekt.
 • Tekniska nämnden har rätt att under år 2013 använda eget kapital (balanserat resultat) för att finansiera de kostnader för avgiftsfinansierade verksamheter som inte kan täckas med årets taxeintäkter.
 • Ramen för kommunens samlade låneskuld fastställs till 9 000 mnkr för år 2013.

Gällande punkterna 2, 3, 4 och 7 ovan beslutade Kommunstyrelsen enligt förslaget i den reviderade budgethandlingen.

Bakgrund
Förslag till övergripande strategier och budget 2013 samt flerårsplan för 2014-2015 för Örebro kommun ”En växande kommun med nya möjligheter” har upprättats på uppdrag av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet.

Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige.

Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015

Kommunstyrelsen beslutade att:

 • Jämställdhets- och ickediskrimineringsplanen 2012 -2015 antas enligt kommunledningskontorets och Jämställdhetsdelegationens förslag.
 • Kostnader inom ramen för jämställdhets- och ickediskrimineringsplanen hanteras inom ordinarie budgetramar.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har gett i uppdrag till Kommunledningskontoret att ta fram en jämställdhets- och ickediskrimineringsplan för åren 2012-2015. Till arbetet har en politisk styrgrupp varit knuten.

Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige.

Vatten- och avloppstaxa för Örebro kommun 2013

Kommunstyrelsen beslutade att:

 • Föreslå kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till VA-taxa för Örebro kommun 2013 att gälla från och med 2013-01-01.

Bakgrund
VA-verksamheten i Örebro finansieras till 100 % av avgifter. Intäkterna består av brukningsavgifter och anläggningsavgifter. Brukningsavgiften är baserad på vattenförbrukning och består av en fast och en rörlig del. Anläggningsavgiften tas ut vid anslutning till VA-verksamhetsområdet/va-systemet. Brukningsavgiften föreslås höjas med 5,5 % för att möta ökade kostnader.

Brukningsavgiften för hämtning av vatten från iordningställda betalstationer föreslås höjas till 22,06 kr/m3 för att täcka verksamhetens kostnader för driften av betalstationerna. Anläggningsavgifterna för bostäder föreslås höjas med 3 % för att följa kostnadsutvecklingen. Anläggningsavgifterna för annan fastighet föreslås ligga kvar i 2012 års taxenivå.

Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige.

Hushållsavfallstaxa för Örebro kommun 2013

Kommunstyrelsen beslutade att:

 • Föreslå kommunfullmäktige att godkänna ”Taxa för hushållsavfall Örebro kommun2013”, som antas gälla fr.o.m. 1 januari 2013 samt att tidigare taxa upphör gälla från samma tidpunkt.

Bakgrund
Ett förslag till ny avfallstaxa för 2013 har arbetats fram, och förslaget bygger i stort på avfallstaxan för 2012. Oklarheter har rättats till och anpassning till nuläget har gjorts. Den största förändring är anpassningen till att sidlastaren avskaffades 1 oktober 2012 samt att benämningen ”matavfall” införs.

Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige.

Kontaktperson
Lena Baastad (S), ordförande kommunstyrelsen
019-21 40 07 alt. 070-375 16 37, lena.baastad@orebro.se