Skip to main content

Beslut i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott i Örebro 15 november

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 17:45 CET

Här nedan är några av de beslut som kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott tog vid respektive möte den 15 november. Du hittar samtliga ärenden från mötena i ärendelistorna.

Riktlinje för bidrag till icke kommunägda kulturfastigheter

Kommunstyrelsen beslutade att:

  • Riktlinje för bidrag till icke kommunägda kulturfastigheter antas enligt kommunledningskontorets förslag.
  • Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda möjligheten att erbjuda kommunalt investeringsstöd till föreningar.

Bakgrund
Kommunledningskontoret har efter uppdrag från kommunledningen utarbetat riktlinje för bidrag till icke kommunala kulturfastigheter. Syftet med bidraget till icke kommunägda kulturfastigheter är att göra det möjligt för föreningar och ideella organisationer att bevara byggnader med kulturhistoriskt värde från förfall trots att fastigheten inte är i kommunens ägo. Förslaget innebär att föreningar och ideella organisationer, verksamma i Örebro kommun, kan ansöka om bidrag.

Förslag till revidering av Örebro kommuns taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Kommunstyrelsen beslutade att:

  • Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antas enligt programnämndens förslag.
  • Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2012 då nuvarande taxa upphör att gälla.

Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige.

Bakgrund
Livsmedelsverket har reviderat sin vägledning om riskklassificering av livsmedelsanläggningar. Vägledningen ger myndigheterna stöd i beräkning av behov av tid för kontroll för olika typer av anläggningar. Förändringarna medför att vissa anläggningar får färre timmar och vissa får fler timmar. Kostnaden för livsmedelskontroll beräknas inte på samma sätt som inom övriga lagstiftningsområden inom miljö- och hälsoskyddet. Sveriges kommuner och landsting har tagit fram en modell för beräkningen. Kostnaden för en kontrolltimme beräknas i Örebro kommun till 920 kr. Örebro kommuns taxa för Miljönämndens offentliga kontroll av livsmedel behöver därför revideras för att överensstämma med den förändrade vägledningen från Livsmedelsverket.

Samråd med nationella minoriteter

 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutade att:

  • Upprättat förslag till samråd med nationella minoriteter antas enligt kommunledningskontorets förslag.
  • Samrådet ska ske inom befintlig budgetram.

Bakgrund
I lagen om nationella minoriteter står det att ”förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor”. Ett arbete har pågått för att tillsammans med representanter för de nationella minoriteterna som är aktuella i Örebro, finnar, romer och teckenspråkiga, undersöka hur samverkan ska organiseras och vilka frågor som denna samverkan ska omfatta.  

Kontaktpersoner
Lena Baastad (S), ordförande kommunstyrelsen
019-21 40 07 alt. 070-375 16 37, lena.baastad@orebro.se 
Lennart Bondeson (KD), ordförande kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt
019-21 10 68, alt. 070-326 24 08, lennart.bondeson@orebro.se