Skip to main content

Beslut i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott i Örebro kommun

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2012 10:08 CET

På mötet den 11 december beslutade kommunstyrelsen bland annat om ytterligare tillväxtsatsningar samt kapitaltillskott till Futurum fastigheter och Öbo för finansiering av fastighetsunderhåll.

Samtliga ärenden kan du läsa om i  ärendelistorna.

 

Tillväxtsatsningar 2012–2014

Kommunstyrelsen beslutade:

•Stiftelsen Cesam beviljas ett bidrag på 1 559 000 kr för år 2013 för drift av Ideellt Utvecklingscentrum.

•Programnämnd Social välfärd beviljas tilläggsanslag med 2,9 miljoner kronor per år utifrån förslaget till avtal för åren 2013–2014 mellan kommunen och föreningen Kvinnohuset.

•Tillägganslagen, totalt 7 359 000 kr, finansieras inom ramen för öronmärkta medel i 2012 års resultat för tillväxtsatsningar.

•Tillväxtssatsningarna för år 2012–2014 täcker kostnaden för två av de fem år som förslaget till avtal för föreningen Kvinnohuset omfattar. Kostnaderna för resterande år, 2015–2017, får beaktas i kommande budgetarbete.

Bakgrund

Inom ramen för öronmärkta medel i 2012 års resultat läggs förslag på ett antal tillväxtsatsningar för beslut i december 2012. I takt med att ansökningar och avtal preciseras kommer under en tid flera ärenden lyftas för beslut inom denna finansiering.

 

Kapitaltillskott till Futurum fastigheter och Öbo för finansiering av myndighetsåtgärder

Kommunstyrelsen beslutade:

•Örebro kommun ger kapitaltillskott på 100 miljoner kr (mnkr) till Futurum Fastigheter i Örebro AB och på 26 mnkr till Öbo Omsorgsfastigheter AB. Bolagen ska använda dessa medel för att finansiera myndighetskrav och annat eftersatt underhåll i de rörelsefastigheter som bolagen förvärvade från kommunen under år 2012.

•Kapitaltillskotten genomförs genom nyemission av aktier i Örebro Rådhus AB på totalt 126 mnkr. Moderbolaget svarar i sin tur för nyemission i aktier på 100 mnkr i dotterbolaget Futurum Fastigheter och på 26 mnkr i dotterbolaget Örebrobostäder. Dessa 26 mnkr ska Örebrobostäder överföra till Öbo Omsorgsfastigheter i form av aktieägartillskott.

•Nyemissionen av aktier i Örebro Rådhus AB på 126 mnkr finansieras av kommunens rörelsekapital.

•Futurum Fastigheter och Öbo Omsorgsfastigheter ska lämna en särskild redovisning för hur dessa kapitaltillskott har använts till att finansiera underhållsåtgärder i rörelsefastigheterna. Denna särskilda redovisning ska lämnas till Örebro Rådhus AB och kommunstyrelsen i samband med tertialrapporter och bokslut från och med år 2013.

Kommunstyrelsen beslutade för egen del:
Fredrik Persson (MP) lämnar ett särskilt yttrande, som tas till protokollet.

Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde 2011-12-14 en ny fastighetsorganisation för ägande och förvaltning av kommunens rörelsefastigheter. Den nya organisationen innebar omfattande fastighetsöverlåtelser till kommunens tre fastighetsbolag under år 2012 med en köpeskilling på totalt 1 907 mnkr. Realisationsvinsten för kommunen uppgick till 367 mnkr.

Ett viktigt syfte för den nya fastighetsorganisationen är att säkerställa långsiktigt goda marknadsvärden för kommunens rörelsefastigheter samt att kunna erbjuda lokaler med god miljö och service för medborgarna. För att uppnå detta behöver kommunens fastighetsbolag ha ekonomiska förutsättningar för planerat fastighetsunderhåll.

Under våren 2012 har Futurum Fastigheter gjort en besiktning av rörelsefastigheterna och bedömt att det vid tillträdet fanns myndighetskrav på ca 100 mnkr och eftersatt underhåll på ca 300 mnkr. Under hösten 2012 har ÖBO Omsorgsfastigheter påbörjat en besiktning av de rörelsefastigheter som har förvärvats från kommunen och bedömer att det vid tillträdet fanns myndighetskrav på ca 26 mnkr.

Kommunledningskontoret anser att Futurum Fastigheter och ÖBO Omsorgsfastigheter bör få kapitaltillskott för att finansiera eftersatt underhåll på rörelsefastigheterna.

Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige.

 

Spårstudie Örebro kommun

Kommunstyrelsens beslutade.

•Utöka budgeten för projektet Pulsåder i den hållbara staden med 500 000 kr.

•Möjligheterna till regional finansiering ska undersökas i första hand, i andra hand tas kostnaden ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.

•Ge ordförande i programnämnd Samhällsbyggnad, Björn Sundin (S), i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen.

Bakgrund

Örebro kommun arbetar med stadsutveckling i stråket längs järnvägen mellan Svampen och Gustavsvik inom ramen för projektet Pulsåder i den hållbara staden. En del i projektet är en utbyggnad av Örebros resecentrum och stationer. Närmast ska en fördjupad översiktsplan för området göras.

En stor del av området utgörs av bangård med olika tågtrafik- och resandefunktioner. En utredning behöver göras för att ta reda på hur bangården ska se ut för att möta framtida krav från tågtrafik, resande och andra tjänster knutna till järnvägen.

Syfte med en utredning är att säkerställa kapacitet för tågtrafik genom Örebro och samtidigt kunna frigöra eventuella utrymmen som en del i stadsutvecklingen. Utredning ska svara på hur stor bangården behöver vara, i termer av antal spår i längd och bredd, och på hur åtgärdsbehovet ser ut på kort och lång sikt.

Funktionsutredningen ska göras av Trafikverket men bekostas av Örebro kommun. Kostnaden uppskattas av Trafikverket till cirka 500 000 kr.

 

750-årsjubileum
 
Kommunstyrelsens beslutade.

•För förberedelser och genomförande av 750-årsjubileet anslås totalt 5 miljoner kr för åren 2013–2015.

•Medelsbehovet täcks genom öronmärkning av eget kapital i bokslut 2012.

•Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en uppdragshandling till Örebrokompaniet gällande jubileet varefter medlen överförs till Örebrokompaniet.

Bakgrund

I december 2011 beslutade kommunstyrelsen, med en förstudie framtagen av Örebrokompaniet, som underlag att avsätta 3 miljoner kr till förberedelser av 750-årsjubileet.

Jubieet har sedan diskuterats i kommunstyrelsens parlamentariska kommitté, FOA, och ett uppdrag gavs till Örebrokompaniet att komplettera förstudien med en studie som mer konkret beskriver jubileet och dess finansiering.

Det övergripande syftet med att fira när Örebro blir 750 år är att manifestera stadens varumärke, skapa stolthet och framtidstro genom att fira och ha roligt. Stolta örebroare kommer märkas och attrahera andra människor att komma till staden och 2015 har vi chansen att skapa ett avtryck för framtiden.

Det är tre målgrupper som prioriteras i firandet är örebroare, turister och besökare samt nationella beslutsfattare. Dessa grupper ska "känna sig delaktiga, välkomna och engagerade." Ett speciellt arbete startas för att, tillsammans med unga, ta fram Förstudie om 750-årsjubileum.

 

Markanvisningstävling för nytt vård- och omsorgsboende, i kombination med trygghetsbostäder

Kommunstyrelsens beslutade.

•Godkänna start av arbete, inklusive projektering, för att uppföra ett nytt vård- och omsorgsboende, i kombination med trygghetsbostäder.

•Beräknade driftkostnadsökningar för det nya boendet, i kombination med trygghetsbostäder, beaktas i kommande budgetarbete.

Bakgrund

I den bostadsplan som antogs av programnämnd Social välfärd i januari 2010 påvisas behovet av nya platser på vård- och omsorgsboenden under den närmaste tioårsperioden. I kommunens övergripande strategier och budget har det under de senaste åren funnits med en planering för ett nytt vård- och omsorgsboende på väster. Detta boende ska förutom att ge ett nettotillskott av permanenta platser, ersätta de platser som finns på Ädelgården.

När det nya vård- och omsorgsboende nu planeras är förslaget att det uppförs med hjälp av markanvisningstävling. Tävlingen vänder sig till entreprenörer som vill vara med och utveckla bostäder för äldre och attraktiv kommunal mark. Syftet är att få fram så bra förslag som möjligt på hur bostäder för äldre kan byggas och ett område kan exploateras. Förslagen ska utgå från de förutsättningar som kommunen anger i en programhandling

 

Förstudie till etablering av Föreningarnas hus i Örebro

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutade:

•Örebro föreningsråd och Ideellt Utvecklingscentrum i samverkan beviljas 150 000 kronor för att genomföra en fördjupad förstudie angående Föreningarnas hus.

•Finansiering sker genom kommunstyrelsens utskotts medel för oförutsedda utgifter.

•Rapportering av projektets slutsatser sker till kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt under hösten 2013.

Bakgrund

I september i år inkom Örebro föreningsråd (paraply för 140 föreningar) och Cesam/IUC med nu aktuell gemensam ansökan om att göra en fördjupad studie för att undersöka möjligheten att etablera Föreningarnas Hus i centrala Örebro. Idén är att finna ett hus som är centralt beläget och som innehåller t.ex. kontorsrum/arbetsplatser, olika stora sammanträdesrum, samlingssal och kafeteria.

Vid dialogmöte mellan kommunen och föreningar/organisationer som skrivit under Överenskommelsen om samverkan mellan det civila samhället och kommunen i december 2011, framkom att de önskemål som låg högst på listan från föreningarna var stöd i lokalfrågan och ökad samverkan med kommunens verksamheter.

Om studien och nödvändiga beslut leder till start av Föreningarnas hus, är inriktningen att IUC inte fortsätter verksamheten på Storgatan 24, utan i stället har en del i Föreningarnas hus som metodutvecklare, konsulter, handledare m.m. Huvuddelen av de medel som i dag ges till stiftelsen Cesam skulle då övergå till Örebro föreningsråd.

 

Kontaktpersoner

Lena Baastad (S), ordförande kommunstyrelsen
019-21 40 07 alt. 070-375 16 37, lena.baastad@orebro.se
 
Lennart Bondeson (KD), ordförande kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt
019-21 10 68, alt. 070-326 24 08, lennart.bondeson@orebro.se