Skip to main content

Första steget på väg till antagande av reviderad översiktsplan

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2018 09:30 CET

Örebro kommun håller på att revidera översiktsplanen ”Vårt framtida Örebro” och vi är nu i antagande-fasen. Det innebär att översiktsplanen ska godkännas i flera steg innan Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet i april. Därefter börjar den nya översiktsplanen att gälla.

Först ska Programnämnd samhällsbyggnad fatta beslut om att godkänna antagandehandlingen den 8 mars. Därefter ska ärendet vidare till Kommunstyrelsen den 10 april. Och slutligen ska Kommunfullmäktige fatta beslut om att anta den nya översiktsplanen den 25 april.

Översiktsplanen ”Vårt framtida Örebro” är en planering för hela Örebro kommuns utveckling de närmaste 25 åren. Den anger till exempel var nya vägar och bostadsområden ska byggas, vilka naturområden som ska skyddas, hur landsbygden kan växa och hur Örebro stad kan se ut i framtiden. Översiktsplanen ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle för att Örebro kommun ska fortsätta vara en bra plats att leva och bo på, även för framtida generationer.

Örebro kommuns översiktsplan är digital och förslaget finns på orebro.se/nyoversiktsplan

http://extra.orebro.se/forslagtillnyoversiktsplan.4.38aac5381587bce5d2bf58.html

Fått in ca 780 synpunkter

Vid två tillfällen har allmänheten, myndigheter, fastighetsägare, grannkommuner m.fl. erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till den nya översiktsplanen. Det första tillfället var under samrådet våren 2017, och det andra tillfället var under utställningsperioden 13 november 2017 till 19 januari 2018.

– Vi har i nära samarbete med den parlamentariska gruppen bearbetat de synpunkter som kom in under utställningstiden, och det finns nu ett färdigt förslag till ny översiktsplan. Men innan Kommunfullmäktige kan fatta beslut om att anta planen, måste ärendet först till Programnämnd samhällsbyggnad och sedan till Kommunstyrelsen för godkännande. Den nya översiktsplanen börjar gälla efter att Kommunfullmäktige har fattat sitt beslut i april, säger Christin Gimberger, projektledare.

Vi har fått in ca 780 synpunkter. Vissa synpunkter har fått genomslag i översiktsplanen, medan andra inte har fått det. Synpunkterna finns sammanställda i samrådsredogörelsen http://extra.orebro.se/forslagtillnyoversiktsplan/mapp/samradsredogorelse.4.26a3020015f3d9969551baf.html på orebro.se/nyoversiktsplan, samt i ett utställningsutlåtande.

Parlamentarisk grupp

En grupp med representanter från varje parti har varit med och tagit fram förslaget till ny översiktsplan. I gruppen ingår: Ullis Sandberg (S), Hannah Ljung (C), Ingalill Bergensten (KD), Linn Andersson, (M), Yngve Alkman (L), Jessica Carlqvist (V), Helena Ståhl (SD) och Sara Richert (MP).

Kontaktpersoner

Ullis Sandberg (S), ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad
ullis.sandberg@orebro.se, 019-21 40 04

Christin Gimberger, projektledare för översiktsplanen 
christin.gimberger@orebro.se, 019-21 13 82