Skip to main content

Kvalitetssäkring av hem för vård och boende samt familjehem för barn och ungdomar - Stadsrevisionens granskning

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2014 11:42 CEST

Stadsrevisionen konstaterar att fördelningen mellan öppenvård och placeringar inte stämmer överens med Örebro kommuns målsättning. Även fördelning mellan placeringar i egna familjehem och konsulentstödda familjehem stämmer inte överens med formulerade målsättningar.Vi anser att socialnämnderna i större utsträckning bör verka för att fördelningen mellan öppenvård och placeringar följer nämndens målsättning.

Det finns en bra struktur för arbetet med placering av barn och unga som följer gällande lagar, föreskrifter och riktlinjer i Örebro kommun. Det finns också rutiner för att följa upp placerade insatser framför allt på individnivå.

Däremot är uppföljning av resultat av placeringar på gruppnivå ett viktigt utvecklingsområde. Resultat på gruppnivå avseende externa placeringar på HVB-hem (hem för vård eller boende) och Statliga institutioner finns sedan två år tillbaka, men det är en hög bortfallsfrekvens i rapporteringen. Det saknas sammanställningar över resultat på gruppnivå för familjehemsplaceringar. Vi anser att det bör tas fram metoder för en egenkontroll som kan presentera i vilken grad rutiner följs och om vårdens kvalitet på gruppnivå. Bortfallet i nuvarande uppföljning måste minska för att kunna vara användbar.

Stadsrevisionen i Örebro kommun har genomfört en granskning om hur kvaliteten säkerställs i de ärenden som innebär att uppdrag ges till hem för vård eller boende och familjehem för barn och unga. Vid granskningen har vi biträtts av KPMG.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om socialnämnderna har ändamålsenliga arbetsformer för att säkerställa god kvalitet i de institutioner och enskilda hem som används för placeringar av barn och ungdomar.

För Stadsrevisionen
Gudrun Norberg
ordförande 

Rapporten finns även på orebro.se

Örebro kommun - Sveriges Kvalitetskommun 2013