Skip to main content

Planprogram för Södra Ladugårdsskogen – Adolfsberg

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 07:30 CET

Flygfoto från Södra Ladugårdsskogen

Södra Ladugårdsskogen är ett 155 hektar stort område söder och öster om Adolfsberg. Här pekar den långsiktiga planeringen ut mark som när det är färdigbyggt, om uppskattningsvis 20-30 år, kan erbjuda bostäder för cirka 5000 personer. Utbyggnaden planeras att ske etappvis i femårsintervaller. Efter godkännande av planprogrammet kan detaljplanearbetet för den första etappen starta.

– Planprogrammet anger strukturen för bostäder, vägnät och grönytor och utgör grunden för de detaljplaner som sedan tas fram, berättar Sofia Larsson, planarkitekt på Stadsbyggnad. Både planprogrammet och detaljplanerna går ut på samråd vilket innebär att de som berörs eller är intresserade har möjlighet att komma med synpunkter. Vi vill höra hur de berörda fastighetsägarna ser på utvecklingen av sin mark och är måna om ett gott samarbete med de som bor i området och de örebroare som är intresserade av stadens utveckling.

Möjlighet att lämna synpunkter
Inom kort kommer planprogrammet ut på samråd och det kommer då finnas möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter på det. Utskick kommer att göras till fastighetsägare inom området, myndigheter, föreningar med flera.

En varierad bebyggelse och god serviceOmrådet har idag en lantlig karaktär med gröna värden som kommer att ges utrymme i det nya bostadsområdet. Utöver bostäder innefattar förslaget lägen för en grundskola och fyra förskolor. Det kommer även att finnas plats för småskaliga verksamheter och service i området.

– Örebro är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige, vilket förstås är roligt men samtidigt en utmaning att på ett genomtänkt och hållbart sätt planera för tillväxten, säger Björn Sundin (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor. I Södra Ladugårdsskogen finns potential att skapa en attraktiv boendemiljö i stadsnära läge. Även de som redan bor i närområden kommer att ha nytta av den utökade servicen, möjlighet till fler bussförbindelser och bra cykelvägar.

Planer för området sedan lång tid tillbaka

En utbyggnad inom den geografiska avgränsningen för planprogrammet har varit aktuell under många år. Redan i Kommunplan 1974, pekas delar av området ut för byggnation. I översiktsplanen för Örebro kommun, antagen av kommunfullmäktige 2010, pekas området ut som utbyggnadsområde för bostäder och verksamheter.

Kontaktpersoner

Björn Sundin (s), Kommunalråd och ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad
0705-554151, bjorn.sundin@orebro
Örebro kommun

Sofia Larsson, arkitekt

019-21 68 08, sofia.a.larsson@orebro.se
Örebro kommun, Stadsbyggnad