Skip to main content

Resultatet av medarbetarundersökning i Örebro kommun

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2014 10:00 CEST

Under maj månad genomförde Örebro kommun en medarbetarundersökning riktad till kommunens drygt 11 000 egna anställda. I resultatet sticker engagemang och stolthet ut som starka områden. Andra styrkor att arbeta vidare med är ledare som visar förtroende och uppskattning samt en
god social arbetsmiljö.

– Det är med glädje jag kan konstatera att 79 procent av våra medarbetare valde att svara på enkäten. Bara det är ett tecken på engagemang, säger Staffan Isling, kommundirektör.

Resultatet i enkäten visar att de områden som behöver prioriteras är effektivare organisering, uppföljning av mål samt psykisk och fysisk arbetsmiljö. Området ett kreativt klimat där förbättringsförslag och idéer tas tillvara, måste också bli bättre.

– Resultatet visar att vi gjort rätt prioriteringar i flera av de utvecklingsarbeten som pågår. Vi driver idag utveckling av bland annat ledarskap och medarbetarskap, bemanningsfrågor och arbetsmiljö, och service och bemötande, säger Karolina Samuelsson, personaldirektör.

En jämförelse med andra kommuner visar att Örebro kommun ligger precis på medelvärdet för övriga jämförbara kommuner.

– Ett bra och godtagbart resultat, men svaren hjälper oss också att identifiera en rad utvecklingsområden att arbeta in i vår verksamhetsutveckling framåt, säger Karolina Samuelsson.

Att undersöka medarbetarnas upplevelser i olika frågor är något kommunen gjort även tidigare. Planen är att göra uppföljande mätningar årligen utifrån den nya medarbetarenkät som nu använts för första gången. Medarbetarnas svar är en temperaturmätare och viktiga för utvecklingen av kommunen som servicegivare och arbetsgivare.

En del av enkätens mått är gemensamma för flera större organisationer och kommuner, och ger möjlighet att jämföra Örebro kommun med andra. I enkäten mäts även ett index för hållbart medarbetarengagemang. Anledningen till detta är att forskning visat att engagerade medarbetare har ett tydligt samband med nöjda brukare. Genom att arbeta med medarbetarskapet kan vi bli en
bättre servicegivare för våra medborgare.

Tillsammans med andra mätningar som brukarenkäter och ekonomisk uppföljning är medarbetarenkäten ett viktigt verktyg i det fortsatta arbetet.

– Som det är nu har vi en mätning och ett övergripande resultat som visserligen är intressant i sig, men förbättring och utveckling ser vi först när vi använder resultatet och omsätter det i praktisk handling, säger Staffan Isling.

Kontaktperson
Karolina Samuelsson, personaldirektör
019-21 12 92, karolina.samuelsson@orebro.se

Foto: Scandinav Bildbyrå

Örebro kommun - Sveriges Kvalitetskommun 2013