Skip to main content

Skolutveckling genom lokala kollektivavtal i Örebro kommun

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 13:36 CET

Idrottsprogrammet/Elitidrottsgymnasiet (samhällsvetenskapligt program med beteendevetenskaplig inriktning)  på Virginska skolan och Stora Mellösa skola är de första kommunala skolorna i Örebro som tecknat ett lokalt kollektivavtal som innebär att lärarnas arbetsplatsförlagda tid utökas till 40 timmar i veckan.

Ändrad arbetsorganisation för ökad måluppfyllelse
Möjligheten att förändra arbetstiden på arbetsplatsen ger förutsättningar för att förbättra kvaliteten på det pedagogiska arbetet. Läraruppdraget är komplext och ställer stora krav på varje lärare och ett professionellt samarbete dem emellan för att få en ökad måluppfyllelse för eleverna.

–Skolor har möjlighet att ansöka om ett lokalt avtal för lärarnas arbetstid på skolan. I ansökan ska syftet med att förändra den arbetsplatsförlagda tiden ha en tydlig koppling till verksamhetsutveckling, att skapa effektivare arbetsformer för att elevernas resultat ska bli bättre, säger Jan Lindblom, skolchef i Örebro kommun.

Större flexibilitet på Stora Mellösa skola
På Stora Mellösa skola arbetar man sedan några år tillbaka i arbetslag och använder sig av arbetssättet flexibelt lärande. Arbetet bygger i stora delar på ett nära samarbete, både med kollegor, elever och föräldrar.

–På skolan upplever vi ofta en brist på tid, framförallt när det gäller att utveckla kvaliteten på det pedagogiska arbetet. Genom utökad tid på arbetsplatsen ser vi många vinster både vad gäller det pedagogiska utvecklingsarbetet, minskad stress, men även en större kontinuitet och en bättre återkoppling från de vuxna på skolan till barn och föräldrar, säger Gunilla Hedman, rektor på Stora Mellösa skola.

Nya arbetssätt på Idrottsprogrammet/Elitidrottsgymnasiet
Med en förändrad och flexiblare arbetsorganisation behöver mer av lärarens ensamarbete omvandlas till gemensamhetsarbete. Sedan tidigare arbetar lärarna i arbetslag, det arbetet kommer nu att kunna intensifieras och fördjupas, bland annat kommer det att skapas utvecklingsgrupper där varje lärares specifika kompetens och intresse utnyttjas. Exempel på utvecklingsområden är bedömning för lärande (BFL) och entreprenöriellt- och flexibelt lärande.

–Den ökade gemensamma tiden ger oss möjlighet att finnas på plats för eleverna under en längre tid av dagen, säger Håkan Ågren, rektor på Idrottsprogrammet. Vi kommer även att satsa på lärarnas viktiga roll och kompetens för elevernas måluppfyllelse genom att  till exempel låta lärarna "spegla" varandra i klassrumssituationer och sprida andra framgångsrika arbetssätt och metoder – kopplingen till forskning ska vara ett huvudtema.

Avtal ger möjligheter
Förutsättningarna för en bättre skola innefattar bland annat möjligheten för varje enskild skola att teckna ett lokalt avtal för lärarnas arbetsplatsförlagda tid. I Örebro kommun innebär avtalet bland annat att berörda lärare får 1 500 kronor mer i månadslön.

I läraravtalet för 2010 kom SKL tillsammans med Lärarnas samverkansråd överens om att uppmana och stödja lokala initiativ som leder till förbättrade resultat och ökad måluppfyllelse.

Läs mer om avtalet i Guide till verksamhetsutveckling och måluppfyllelse.

Frågor
Jan Lindblom
skolchef, Örebro kommun
Jan.lindblom@orebro.se
019-21 37 35

Gunilla Hedman
rektor, Stora Mellösa skola
Gunilla.hedman@orebro.se
019- 21 58 12

Håkan Ågren
rektor Idrottsprogrammet, Virginska skolan
hakan.agren@orebro.se
019- 21 61 58