Skip to main content

Sociala investeringar för ett minskat utanförskap

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 11:32 CEST

Örebro kommun lanserar sociala investeringar – en modell för förebyggande arbete med långsiktiga effekter. Från och med den 10 juni 2013 går det att ansöka av medel från de 65 miljoner som avsatts för sociala investeringar.

Varför sociala investeringar?
Forskning visar att förebyggande arbete och tidiga insatser har betydelse för att motverka att människor drabbas av utanförskap med sociala och ekonomiska bekymmer som följd.

– Genom möjligheten med sociala investeringar vill vi stimulera till nya former av förebyggande arbete som kan permanentas om det är framgångsrikt. Tanken är att uppmuntra samarbete mellan kommunala verksamheter och civila aktörer. Målet är förstås att färre människor ska hamna i utanförskap, men också att det ska bli långsiktiga kommunal- och samhällsekonomiska vinster, säger Anne Andersson, ekonomidirektör i Örebro kommun.

Vem kan ansöka?
Minst två förvaltningar ska beröras av satsningen, alternativt en civil aktör och en kommunal förvaltning. Med civil aktör menas föreningar, stiftelser, kooperativ, välgörenhets-organisationer eller liknande sammanslutningar. Vinstdrivande företag ingår inte i definitionen.

Förutsättningar
För att kunna ansöka om medel för sociala investeringar finns det vissa krav som ska uppfyllas. Sociala investeringar ska:

• Vara samverkande mellan olika aktörer.
• Vara utvecklande och nytänkande.
• Vara uppföljningsbara och möjliga att beräkna, värdera och mäta.
• Leda till minskade resursbehov i framtiden.
• Inte vara ett allmänt ramtillskott.

Så här fungerar det
De verksamheter som har en idé om en förebyggande insats formulerar en gemensam ansökan som skickas till kommunen. Satsningarna kan löpa från 1-3 år med möjlighet till förlängning.

För att säkra framtida medel tillämpas en återföringsmodell. Det innebär en minskad budgetram för den verksamhet som får minskade kostnader till följd av den förebyggande insatsen.

– Detta är en långsiktig satsning som vi hoppas ska få betydelse för kommunens och det civila samhällets arbete under lång tid framöver. Flera politiska partier i Örebro kommun är överens om att det här är ett bra sätt att arbeta. Nu ska vi lägga kraft på att verkligen få arbetssättet att fungera i praktiken också, säger Lena Baastad (S), kommunstyrelsens ordförande.

Här finns mer information om sociala investeringar i Örebro kommun och hur man ansöker.

Kontaktpersoner
Anne Andersson
Ekonomichef, Örebro kommun
019-21 11 79, anne.andersson@orebro.se