Skip to main content

Ytterligare minskad klimatbelastning i Örebro

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2014 11:04 CEST

Örebro kommuns förvaltningar och bolag har minskat sin klimatbelastning rejält de senaste åren. Om nuvarande trend fortsätter kommer målet om en  halvering till 2020 att överträffas med mycket god marginal. Men för att nå det mål som gäller alla aktörer inom kommunens gränser måste förändringstakten öka.

Tydlig nedgång i förvaltningar och bolag

Örebro kommun har följt upp den klimatplan som beslutades av fullmäktige 2010.

Uppföljningen  visar att klimatbelastningen från förvaltningar och kommunala bolag minskat med 33 procent perioden 2000 till 2013. Om de senaste årens trend håller i sig kommer delmålet om en halvering till 2020 att uppfyllas med mycket god marginal.

–  Främst är det ett målinriktat arbete på energisidan som ger resultat, både i form av minskad klimatbelastning och ekonomiska besparingar för kommunen, kommenterar Per Elvingson, klimatstrateg vid kommunledningskontoret och ansvarig för uppföljningen.

En  annan åtgärd som börjar göra avtryck i siffrorna är den satsning på vindkraft, som kommer att göra kommunen självförsörjande på förnybar el till 2020.

Andra  viktiga åtgärder arbetet i de kommunala köken för att minska matens klimatbelastning och den fortsatta satsningen på biogas och mer energieffektiva fordon.

Större utmaning att nå målet för hela kommunen

Klimatbelastningen  från alla boende och verksamheter inom Örebro kommuns gränser har minskat också minskat under perioden, men inte lika mycket som i den kommunala organisationen. Här är förändringen minus 18 procent per invånare mellan 2000 och 2013.

Minskningen  beror främst på minskad användning av el och eldningsolja, men trenden är positiv även för fjärrvärme och transporter.

–  Förändringstakten behöver öka för att nå en minskning med 40 procent per invånare till 2020, vilket är klimatplanens mål. Med samma takt som hittills når vi ungefär 35 procent, säger Per Elvingson.

Även  här innebär satsningen på kommunal vindkraft att klimatbelastningen från energisektorn minskar. Den nya biobränsleeldade pannan i Åbyverket har också stor effekt.

När  det gäller energianvändning och transporter är väldigt många aktörer inblandade och kommunens möjligheter att påverka är begränsade. Här har det stor betydelse vad som beslutas på nationell nivå och/eller inom EU.

Mer information

Per Elvingson, kommunledningskontoret
019-21 17 92, per.elvingson@orebro.se

Rapporten "Klimatplanen lägesrapport 2013" finns på orebro.se  http://www.orebro.se/142.html

Bakgrund

Örebro  kommun har som långsiktigt mål att klimatbelastningen från invånare och  verksamheter ska vara på en nivå som inte äventyrar jordens klimat senast 2050. I den klimatplan som antogs 2010 finns delmål för 2020 – ett för kommunala förvaltningar och bolag och ett för alla aktörer inom
kommunens gränser.

Delmålet  för kommunala förvaltningar och bolag är att klimatbelastningen per invånare ska minska med 50 procent till 2020, jämfört med nivån 2000. De  sektorer som omfattas är energi (el och uppvärmning), transporter och inköpta livsmedel.

Klimatplanens  delmål för alla aktörer inom kommunens gränser är att klimatbelastningen per invånare ska minska med 40 procent till 2020, jämfört med nivån 2000. De sektorer som omfattas är energi (el och uppvärmning) och transporter.

Klimatplanen finns på orebro.se http://www.orebro.se/142.html 

Örebro kommun - Sveriges Kvalitetskommun 2013